Tag: miłość Boża

Te trzy – “Cultivating” 1 lipca

cultivate-day6

1 List do Koryntian 13

Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, tak że przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał — byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał swą całą własność, i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał — nic bym nie osiągnął. Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje. Natomiast proroctwa? — Te się wypełnią. Języki? — Te ustaną. Wiedza? — Jej świeżość przeminie. Zresztą nasza wiedza jest i tak wycinkowa, a prorokowanie dotyczy tylko części spraw. Gdy nastanie czas doskonałości, to, co ograniczone, utraci swe znaczenie. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. Mówię tak, gdyż teraz widzimy zagadkowe kontury. Nadejdzie jednak czas, gdy zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Przyjdzie jednak czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany. Teraz trwają: wiara, nadzieja i miłość — te trzy. A z nich największa jest miłość.”

Rozważania:

 1. Przeczytaj dzisiejszy fragment uważnie jeszcze raz. Zwróć uwagę na słowa i frazy, które dotykają cię w szczególny sposób. W jaki sposób dotyczą one twojego życia?
 2. Poproś Boga, by pokazał ci, co w twoim życiu powinno ulec zmianie, aby twoje życie odzwierciedlało prawde tych słów. Poproś Ducha Świętego, by dał ci odwagę i siłę, by tych zmian dokonać.

Życzliwy dla niewdzięcznych i złych – “Cultivate” 30 czerwca

cultivate-day5

Ewangelia Łukasza 6:27-36

Lecz wam, słuchającym, polecam: Kochajcie swoich wrogów, bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą, dobrze życzcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy wam szkodzą. Temu, kto ci wymierza policzek, nadstaw też drugi, a temu, kto ci odbiera płaszcz, nie broń i koszuli. Każdemu, kto cię prosi, dawaj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. Traktujcie innych tak, jak sami chcecie być traktowani. Jeśli kochacie tych, którzy was kochają, to cóż wam wynagradzać? Przecież i grzesznicy kochają tych, którzy ich darzą miłością. Albo jeśli czynicie dobrze tym, którzy dla was są dobrzy, to cóż tu wam wynagradzać? Grzesznicy czynią to samo. I jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, to cóż wam wynagradzać? Grzesznicy również pożyczają grzesznikom, aby odebrać tyle samo. Ale kochajcie waszych wrogów, czyńcie dobrze, pożyczajcie nie oczekując nic w zamian, a otrzymacie hojną zapłatę i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest życzliwy dla niewdzięcznych i złych. Wzorem też swego Ojca bądźcie miłosierni.”

Ta wypowiedź Pana Jezusa jest jednym z największych wyzwań w dzisiejszym świecie. Nikt z natury nie kocha swoich wrogów. Wręcz przeciwnie. Dużo łatwiej jest nam chować urazę i szukać zemsty za wyrządzone krzywdy, a w najlepszym razie ignorować wrogów i nieprzyjaciół. Ale kochać? Pomagać? Błogosławić i modlić się za nich? Ale  właśnie to Jezus nakazuje nam robić. A ponieważ nie jest to w naszej naturze, dlatego wymaga to nieustannej praktyki i modlitwy. Pamiętajmy, że Jezus modlił się za tych, którzy Go krzyżowali: “Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią.” (Ew. Łuk. 23:34)

Rozważania:

 1. Kto przychodzi ci na myśl, kiedy czytasz ten fragment Pisma? Jakie mógłbyś podjąć kroki, by okazać tej osobie miłość?
 2. Co powoduje w tobie opór, by kochać, błogosławić, czynić dobrze, modlić się o tą osobę?

Powiedz Bogu o twoich odczuciach przy czytaniu tego fragmentu i o oporach, jakie masz w stosunku do swoich nieprzyjaciół i tych, którzy cię skrzywdzili. Poproś, by kształtował twoje serce, pomógł ci wyciągnąć do nich rękę i błogosławić.

Kierujcie się miłością – “Cultivate” 28 czerwca

cultivate-day3

List do Kolosan 3:12-14

“Dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani, przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości. Jako tacy, okazujecie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczyć sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw drugiemu – jak Chrystus darował wam, tak i czyńcie wy. Przede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest spójnią doskonałości.”

Pierwszym owocem Ducha, który paweł wymienił w Liście do Galacjan, jest miłość. Pan Jezus powiedział: “Daję wam nowe przykazanie: Kochajcie się wzajemnie; Kochajcie jedni drugich tak, jak Ja was ukochałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jesli jedni drugich darzyc będziecie miłością.” (Ew. Jana 13:34-35) To właśnie poprzez nasza wzajemna miłość ludzie będą mogli zobaczyć, że jesteśmy uczniami Jezusa. Więc musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak ta miłość powinna wyglądać. Wiele wersetów mówi o miłości, ale fundamentalnym objawem miłości jest przebaczenie. Kiedy przebaczamy drugim, to kochamy tak, jak Pan Jezus kocha.

Rozważania

 1. Pomyśl przez chwilę, czy jest w twoim życiu ktoś, kto ciebie skrzywdził, ale któremu jeszcze nie wybaczyłeś? Może masz jeszcze w sercu żal do tej osoby, nie okazujesz jej miłości, dajesz jej odczuć swoje niezadowolenie? Jakie kroki mógłbyś podjąć w kierunku pojednania?
 2. Pmyśl o słowach z powyższego fragmentu: “okazując jedni drugim wyrozumiałość”. Jak ci się wydaje, co miał Paweł na myśli pisząc te słowa? Jak to wygląda w twoim życiu? Jak podchodzisz do członków rodziny, przyjaciół, znajomych, czy współpracowników, z których słabościami i upadkami stykasz się na co dzień?

Pomódl się własnymi słowami dziękując Bogu za przebaczenie i miłość, którą masz w Jezusie Chrystusie, poproś, by pomógł ci przebaczać innym i nie chować żalu i rozgoryczenia w sercu, abyś mógł w tym tygodniu podjąć kroki ku pojednaniu z osobami, którym trudno jest ci przebaczyć (wymień je po imieniu).

Kto trwa we Mnie? – “Cultivating” 27 czerwca

cultivate-day2

Ewangelia Jana 15:1-8

“Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój Ojciec jest ogrodnikiem. Usuwa On ze Mnie każdy pęd, który nie przynosi owocu, a każdy, który owoc przynosi, oczyszcza, aby owocował obficiej. Wy już jesteście czyści ze względu na Słowo, które wam przekazałem. Przede wszystkim trwajcie we Mnie, a Ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie wyrasta z winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we Mnie. Ja jestem winoroślą – wy pędami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostaje wyrzucony jak pęd i usycha. Takie zbiera się i wrzuca do ognia – i płoną. Jeśli pozostaniecie we Mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Mój Ojciec zostanie uwielbiony przez to, że przyniesiecie obfity owoc i okażecie się moimi uczniami.”

W jaki sposób możemy wydawać owoce? Jak możemy rozwijać cierpliwość i samokontrolę? Co zrobić, żeby nasza miłość miała większy wymiar? Czy nasze pobożne życzenia i własne starania pomogą nam osiągnąć radość i pokój? Ale przecież próbowaliśmy już tak robić na wiele sposobów i dobrze wiemy, że to tak nie pracuje. Więc co zrobić, by wydawać owoce Ducha? Powyższy fragment daje nam na to pytanie odpowiedź: musimy trwać w Chrystusie! To jedyny sposób. Po prawdzie, wielu z nas patrząc wstecz na sytuacje, kiedy wybuchnęliśmy gniewem, poddaliśmy się pokusie, lub egoistycznie pominęliśmy potrzeby drugiej osoby, zauważy, że chwile te nie były chwilami szczególnej bliskości z Bogiem. Tylko kiedy nasza relacja z Panem Jezusem się pogłębia, to wtedy też zaczynamy przynosić więcej owoców.

Rozważania

 1. Jakie słowa Pana Jezusa z powyższego wersetu w szczególny sposób przyciągnęły twoją uwagę? Jak myślisz, do czego w tych słowach zachęca ciebie Pan Jezus?
 2. Jak na dzień dzisiejszy wygląda twoja relacja z Panem Jezusem?  Jakie okoliczności, osoby, relacje stoją ci na przeszkodzie w pogłębianiu twojej relacji z Panem Jezusem?

Modlitwa

Własnymi słowami podziękuj Panu Jezusowi za Jego nieustająca miłość i obecność w twoim życiu. Poproś, by pokazał ci, co w twoim życiu wymaga oczyszczenia, co przeszkadza w twojej relacji z Nim. Poproś o prowadzenie i wsparcie, byś mógł odczuwać Jego obecność i miłość każdego dnia.

Kultywując miłość Bożą – Steve Carter cz.1

Capture Steve 1

Jak kultywować miłość w egocentrycznej kulturze tego świata? Jakie są owoce życia w Duchu Świętym? Jak żyć w Duchu Świętym?

Pierwszy raz czytamy o Duchu Świętym na kartach Księgi Rodzaju, kiedy to Duch Święty, biorąc aktywny udział w stwórczym dziele, “unosi się nad wodami”(Ks. Rodz. 1:2). W czasach Starego Testamentu Duch Święty był udzielany określonym osobom, dla określonych celów, tylko na określony czas: prorokom, królom, rzemieślnikom i artystom.

W Ewangeli Jana (8:7-16) Pan Jezus zapowiada, że po Jego odejściu przyjdzie Duch Święty, który będzie pouczał, wyposażał do służby, wzmacniał, pocieszał i prowadził. W dniu Zielonych Świąt te słowa Pana Jezusa zostały wypełnione, kiedy Duch Święty został wylany na wszystkich wierzących w Pana Jezusa i jest dostępny dla każdego, kto wyzna Jezusa Panem swojego życia. Każdy chrześcijanin może powiedzieć, że nie tylko doświadcza bliskości i obecności Boga, ale jest też człowiekiem Ducha. Duch Święty pracuje w nas, kształtując i przemieniając w podobieństwo Pana Jezusa.

W Nowym Testamencie Duch Święty jest centralną postacią życia każdego chrześcijanina, bez Niego nie jesteśmy zdolni wydawać dobrych owoców wiary.

List do Galacjan 5:13-26

Przyjaciele, zostaliście powołani do życia w wolności. Nie po to jednak, aby gonić za przyjemnościami, ale aby okazywać innym miłość i pomagać im. Całe Prawo Mojżesza streszcza się bowiem w jednym przykazaniu: „Kochaj innych ludzi jak samego siebie!”. Jeśli więc zachowujecie się jak dzikie zwierzęta, kąsające się nawzajem i skaczące innym do oczu, to uważajcie, żebyście się przypadkiem nawzajem nie pożarli. Posłuchajcie mnie! Niech waszym życiem kieruje Duch Święty, a wtedy nie będziecie ulegać grzesznym pragnieniom. Pomiędzy Duchem a ludzkimi grzesznymi pragnieniami istnieje bowiem konflikt. Siły te są sobie przeciwne, dlatego nie możecie żyć tak, jak czujecie, że powinniście. Jeżeli jednak pozwolicie się prowadzić Duchowi Świętemu, Prawo Mojżesza nie będzie miało nad wami żadnej władzy. Uleganie grzesznym ludzkim pragnieniom prowadzi do: rozwiązłości seksualnej, nieczystości, niemoralności, oddawania czci podobiznom bożków, czarów, nienawiści, kłótliwości, zazdrości, gniewu, egoistycznych ambicji, niezgody, rozłamów, zawiści, pijaństwa, hucznych imprez i innych tego typu zachowań. Po raz kolejny przypominam wam, że ci, którzy tak żyją, nie wejdą do królestwa Bożego. Natomiast owocem działania Ducha Świętego jest: miłość, radość, wewnętrzny pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,  łagodność, opanowanie. Takim postępowaniem nie łamie się Prawa. Ci zaś, którzy należą do Chrystusa, przybili do Jego krzyża swoje ludzkie skłonności i grzeszne pragnienia. Skoro więc żyjemy dzięki Duchowi Świętemu, to pozwólmy, aby On nas prowadził. I nie szukajmy taniej popularności, która prowadzi do wzajemnych nieporozumień i zawiści.”

Apostoł Paweł pisze tutaj, że każdego dnia wewnątrz nas ma miejsce walka, konflikt pomiędzy tym, co wiemy że powinniśmy robić, a tym do czego pobudza nas nasze ciało. Nasz świat dzisiejszy wyznaje zupełnie inny światopogląd od tego, co nauczał i przekazał nam Pan Jezus. On wiedział też, że świat i ludzie obserwując nas, będą oceniać owoce, jakie nasze życie wydaje i z jakiego drzewa one pochodzą.

Ewangelia Jana 15:8-9

“Mój Ojciec dozna chwały przez to, że obficie zaowocujecie i staniecie się moimi uczniami. Ukochałem was tak, jak Mnie ukochał Ojciec, trwajcie więc w mojej miłości.”

Patrząc na owoc (gruszka, jabłko) , wiemy jakie drzewo go wydało. To samo dotyczy się nas. Ludzie patrząc na nas, nasze zachowanie, interakcje i charakter, oceniają czyimi uczniami jesteśmy, kogo naśladujemy. W tym świecie powinno być bardzo widoczne to, że jesteśmy prowadzeni nie duchem tego świata, ale Duchem Świętym. Jako kościół musimy nauczyć się i umieć rozróżniać jak wygląda życie według Ducha Świętego, a jak wygląda życie według ideologii i ducha dzisiejszego świata.

Więc jaka jest różnica pomiędzy miłością Bożą, a miłością w tym świecie?

Miłość Boża jest:

 1. Bezwarunkowa – “Ale Bóg, który jest Bogiem pełnym miłości, tak bardzo nas pokochał, że chociaż byliśmy duchowo martwi i pogrążeni w grzechach, razem z Chrystusem przywrócił nas do życia. W ten sposób, dzięki swojej łasce, uratował także was.” – List do Efezjan 2:4-5
 2. Pełna poświęcenia – “Nikt nie kocha bardziej niż ten, kto gotów jest oddać swoje życie za przyjaciół.” – Ewangelia Jana 15:13
 3. Nieustanna – “Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani żadne duchowe moce, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani to, co wywyższone, ani to, co poniżone, ani żadne inne stworzenie nie jest w stanie oddzielic nas od miłości Boga, objawionej w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.” – List do Rzymian 8:38-39

W porównaniu –  egocentryczna miłość tego świata jest:

 1. Warunkowa – jeśli myślisz tak jak ja, jeśli masz takie same przekonania polityczne, ten sam styl życia, kolor skóry, poglądy życiowe, to wtedy mogę cię kochać;
 2. Szukająca własnego zysku – jeśli mi to przyniesie jakąś korzyść, jeśli pomoże mi to w osiagnięciu celu, jesli będziesz mógł mi się odpłacić, to wtedy moge cię pokochać;
 3. Zależna od okoliczności -dzisiaj tak, a jutro kto to wie, co jutro przyniesie, jak nam nie wyjdzie to się rozstaniemy, jak już cię nie potrzebuję to dowidzenia;

Porównanie życia w Duchu do wydawania dobrych owoców ma też dodatkowy aspekt. Kiedy ludzie są ubłogosławieni naszym “owocem” (miłość, pokój, cierpliwość, łagodność, wierność, opanowanie) to kosztując tego owocu, uwalniają z niego nasiona, które z czasem, w zależności od gleby na którą padną, mogą wydać plon w ich życiu.

Zapraszam do obejrzenia w całości nabożeństwa  na stronie willowcreek.tv  i do rozważań biblijnych z tego tematu na naszej stronie.