Tag: Ewangelia Mateusza

Niepokój Tych u Władzy

THE WISE MEN COSULT HEROD
Król Herod i Mędrcy

Ewangelia Mateusza 2:1-12

“Jezus urodził się w miasteczku Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda. Właśnie w tym czasie przybyli do Jerozolimy mędrcy ze Wschodu.

– Gdzie znajduje się nowo narodzony Król Żydów? – pytali. – Ujrzeliśmy u nas, na Wschodzie, Jego gwiazdę i przybyliśmy złożyć Mu hołd.  Wiadomość o tym bardzo zaniepokoiła Heroda i całą Jerozolimę.  Zwołał więc wszystkich najwyższych kapłanów oraz przywódców religijnych i pytał, gdzie ma się narodzić Mesjasz.

– W Betlejem w Judei – odpowiedzieli mu. – Bo tak napisał prorok:

 „A ty, Betlejem w Judzie,
wcale nie jesteś najgorsze wśród miast Judy,
gdyż z ciebie pochodzić będzie Władca,
który będzie pasterzem mojego ludu – Izraela”.

Wtedy Herod potajemnie wezwał do siebie mędrców i dowiedział się, kiedy ujrzeli gwiazdę.  Następnie skierował ich do Betlejem mówiąc:

– Idźcie i dokładnie wypytujcie o dziecko. Gdy je znajdziecie, powiadomcie mnie, abym i ja mógł złożyć mu hołd.

Po rozmowie z królem mędrcy wyruszyli w drogę. Znowu ukazała się im gwiazda, którą zobaczyli na Wschodzie, i prowadziła ich. W końcu zatrzymała się nad miejscem, gdzie znajdowało się Dziecko.  Widok gwiazdy napełnił ich ogromną radością.  Gdy weszli do domu, zobaczyli Dziecko i Jego matkę, Marię. Pokłonili Mu się nisko, otworzyli szkatułki z kosztownościami i ofiarowali Mu w darze złoto, kadzidło oraz mirrę.  Później we śnie otrzymali nakaz, by nie wracać do Heroda. Dlatego inną drogą udali się do swojego kraju.”

Król Herod na wieść o narodzeniu Mesjasza zwołał na naradę bogaczy i ludzi politycznie ustawionych. Ale tematem tej narady nie było to, jak przywitać Bożego Mesjasza, ale co tu zrobić, żeby utrzymać się przy władzy i pieniądzach. W ewangeliach czytamy wiele razy, jak Jezus był atakowany przez nich. Mędrcy, którzy przyszli powitać Jezusa i oddać Mu cześć, są przykładem, jak każdy powinien reagować na Boże objawienie. Wyruszyli w drogę prowadzeni tylko światłem gwiazdy i po przybyciu na miejsce nie odstraszyła ich ubogość miejsca i knowania Heroda. Jakiejż to wiary potrzeba, żeby ujrzeć Króla Mesjasza w maleńkim dziecku złożonym w żłobie.

Rozważania

  • Zastanów się z modlitwą, czy w jakiejś sferze swojego życia nie zachowujesz się jak Herod, próbując kurczowo trzymać się tego, co twoje, dóbr, pozycji, zamiast wszystko w poddaniu oddać Bogu.
  • Jakie dary możesz przynieść Bogu w tym okresie świątecznym, by pokazać miłość i uwielbienie Jezusowi?

Pokaż mi Panie Jezu, gdzie w moim życiu zachowuję się jak Herod. Gdzie nierozumnie kurczowo ściskam, co i tak do mnie nie należy. Daj mi poprawne zrozumienie, że wszystko , co mam i tak jest Twoje. Daj bym zawsze pamiętał, że Ty masz dla mnie lepsze plany, że pragniesz mojego szczęścia i radości. Jedno, co mogę Ci dać to moje uwielbienie, serce i ciało, by Tobie przynosić chwałę moim życiem. Amen.

Bóg z Nami

10847885_10152884376512295_6430332544608524432_n

Ewangelia Mateusza 1:18-25

“Jezus Chrystus urodził się w takich oto okolicznościach: Jego matka, Maria, była zaręczona z Józefem. Ale zanim wspólnie zamieszkali, za sprawą Ducha Świętego zaszła w ciążę.  Józef, jej narzeczony, był prawym człowiekiem. Postanowił zerwać zaręczyny, ale chciał to uczynić potajemnie, by nie narażać Marii na publiczne oskarżenia.  Gdy już to postanowił, we śnie ukazał mu się anioł Pana, który rzekł:

– Józefie, potomku króla Dawida! Nie bój się ożenić z Marią, twoją narzeczoną! Bo to Duch Święty sprawił, że poczęła dziecko.  Urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus (czyli „Bóg zbawia”), bo to On wybawi od grzechów swój naród.

 Stało się tak, aby wypełniło się to, co Pan przepowiedział przez proroka:   „Oto dziewica pocznie i urodzi Syna i nazwą Go Emmanuel” (co znaczy: „Bóg jest z nami”).  Gdy Józef się obudził, zgodnie z poleceniem anioła przyjął Marię, jako żonę, do swojego domu.  Nie współżył z nią jednak aż do czasu, gdy urodziła Syna. I dał Mu na imię Jezus.”

Czytając historię narodzin Jezusa Pana widzimy jak echem odbijają się w niej starotestamentowe historie i proroctwa i narodzenie z dziewicy jest jednym z najmocniejszych przykładów. W czasie, kiedy lud Boży był przepełniony lękiem, prorok Izajasz przekazał im słowa pocieszenia, by się nie lękali:  Dlatego Pan sam da wam znak:  Oto Panna pocznie i porodzi Syna,  i nazwie Go imieniem Emmanuel. “
(Izajasza 7:14). W Jezusie spełniła się obietnica, która Bóg dał izraelitom setki lat wcześniej, że On Sam przyjdzie i zamieszka pośród nich. Od momentu narodzenia Jezusa, Bóg jest z nami cały czas: w osobie Jezusa, gdy chodził On po ziemi, i w osobie Ducha Świętego od dnia Pięćdziesiątnicy(Dzieje Apostolskie 2:1-21)

Rozważania

  • Kiedy ostatnio odczułeś obecność Bożą w swoim życiu? Gdzie i w jaki sposób to się stało? Jaki to miało wpływ na ciebie?
  • Co jest dla ciebie przeszkodą w odczuwaniu Bożej obecności? Co w tym sezonie przygotowań przedświątecznych rozprasza cię i przeszkadza ci w skupieniu się na Jego obecności? Jakie zmiany mógłbyś poczynić w tym tygodniu, by być bardziej wyczulonym na Boża obecność i prawdziwy powód tych świąt?

Boże Ojcze, dzięki Ci za wszystkie spełnione Twoje obietnice. Za to, że zgodnie z obietnicą, przyszedłeś, by zamieszkać z nami, by być tak blisko nas na każdy dzień. Jesteś ze mną, kiedy się budzę o poranku, jesteś ze mną w dobrych i tych złych momentach dnia, w pracy w domu, w sklepie, na ulicy, w samochodzie, i kiedy kładę się do snu, i jesteś przy mnie przez każdą godzinę nocy. W tym świątecznym sezonie, kiedy niepokój, przemęczenie i samotność zacznie dokuczać mi, proszę przypomnij mi, że jesteś tuż obok, tylko o słowo modlitwy ode mnie. Amen.

Oczekując

211936_mgn01s24a_big

Ewangelia Mateusza 1:1-17

“Oto rodowód Jezusa Chrystusa, pochodzącego z rodu króla Dawida, potomka Abrahama:

Abraham był ojcem Izaaka, Izaak – ojcem Jakuba, a Jakub – ojcem Judy i jego braci. Kolejni potomkowie Judy to: Fares i jego brat Zara (ich matką była Tamar), Ezrom, Aram, Aminadab, Naasson, Salmon, Booz (jego matką była Rachab), Jobed (jego matką była Rut), Jesse i król Dawid.

Dawid był ojcem króla Salomona (jego matką była dawna żona Uriasza), a po nim byli: Roboam, Abiasz, Asa, Jozafat, Joram, Ozjasz, Joatam, Achaz, Ezechiasz,  Manasses, Amos i Jozjasz.  Jozjasz był ojcem Jechoniasza i jego braci (był to czas przesiedlenia Żydów do Babilonu).

Potomkowie Jechoniasza po przesiedleniu to: Salatiel, Zorobabel, Abijud, Eliakim, Azor, Sadok, Achim, Eliud,  Eleazar, Mattan i Jakub.  Jakub zaś był ojcem Józefa, męża Marii, która urodziła Jezusa, zwanego Chrystusem.

Tak więc wszystkich pokoleń, od Abrahama do Dawida, było czternaście, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego – czternaście, i od przesiedlenia do Chrystusa – również czternaście.”

Wydawałoby się nam to dziwne, że historia ta zaczyna się od opisania rodowodu. Ale dla ludzi tamtych czasów był to nieodzowny element. Lud Boży już od tysięcy lat oczekiwał spełnienia Bożej obietnicy dla Abrahama (Księga Rodzaju 12). Przez długi czas wydawało im się, że Bóg zapomniał o swojej obietnicy, ale apostoł Mateusz chciał, by jego czytelnicy zauważyli, jak wierny jest Bóg w swoich obietnicach. Cyfra “7” była symbolem perfekcji i pełni dla czytelników i słuchaczy tamtego okresu i Mateusz podkreśla fakt, że było sześć razy powtarza się grupa siedmiu generacji, które poprzedzały narodziny Pana Jezusa. Jezus swoimi narodzinami zaczyna siódmą generację dopełniając w ten sposób perfekcji. Innymi słowy, narodzenie Chrystusa w tym czasie , w tej rodzinie, nie było przypadkiem, a jedynie perfekcyjnym planem Boga.

Rozważania

  • Co przychodzi ci na myśl, jeśli chodzi o wierność Bożą? Czy zauważyłeś wierność Bożą w swoim życiu? W jakich momentach?
  • Czy jest coś, o co modlisz się od dłuższego już czasu? W jaki sposób doświadczasz Bożej obecności i Jego prowadzenia w tym czasie?

Boże Ojcze, tak pełen podziwu jestem, kiedy zauważa, że u Ciebie nic nie dzieje się z przypadku, że wszystko w Twoim planie jest celowe i ważne. Wszystkie Swoje obietnice spełniasz w Twoim czasie i mogę mieć przez to pewność, że obietnice, które jeszcze czekają spełnienia, będą wypełnione w idealnym czasie i momencie historii. Wierność i stałość Twoich obietnic, niezmienność Twego charakteru i działania napełniają mnie otuchą i radością tego, co nadchodzi. Pomóż mi trwać w pełnym nadziei oczekiwaniu, naucz rozpoznawać Twoją obecność każdego dnia. Wycisz moje niespokojne serce, bo tak często nie mogę się już doczekać spełnienia Twoich obietnic. Potrzebuję Ciebie na każdy dzień, na każdą chwilę. Amen.