Kategoria: Stworzony do większych celów

Pan mym dziedzictwem – Dzień 77 (07/31)

GaborfromHungary 5

Psalm 16:5-11

„Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego:
    To właśnie Ty mój los zabezpieczasz.
 
Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały
    i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
    bo nawet nocami upomina mnie serce.
Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy,
    nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy.
 
 Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje,
    a ciało moje będzie spoczywać z ufnością,
bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu
    i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.
 Ukażesz mi ścieżkę życia,
    pełnię radości u Ciebie,
    rozkosze na wieki po Twojej prawicy.”

Rozważania

  • Co w tym psalmie zwraca twoją uwagę?
  • W jaki sposób słowa tego psalmu odnoszą się do twojego życia?
  • Przez minutę, w ciszy wsłuchaj się w Boży głos. Co w twoim życiu powinno być odpowiedzią na słowa tego psalmu?

Werset do zapamiętania
” Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebiańskiego; Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. „ (2 Tym 4:18)

Bo z tobą jest Pan – Dzień 76

svklimkin 16

Przypowieści Salomona 3:21-26

” Przezorności, rozwagi, strzeż, mój synu,
    niech one ci z oczu nie schodzą,
a życiem twej duszy się staną,
    wdzięczną ozdobą dla szyi.
 I drogą swą pójdziesz bezpiecznie,
    bo noga się twoja nie potknie;
gdy spoczniesz, nie zaznasz trwogi,
    zaśniesz, a sen twój będzie przyjemny.
Nagły strach cię nie przerazi
    ni klęska, gdy dotknie przewrotnych;
bo z tobą jest Pan,
    przed sidłem twą nogę ochroni.”

Rozważania

W ciszy i z rozmysłem przeczytaj powyższą przypowieść, dwa lub trzy razy. Jak myślisz, co Bóg pragnie ci w tych słowach przekazać? Poproś Boga, by objawił ci pełne znaczenie tych słów.

Werset do zapamiętania
” Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebiańskiego; Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. ” (2 Tym 4:18)

Ostatnie słowa -Dzień 75

 

Pannonnique

2 List Apostoła Pawła do Tymoteusza 4:9-22
” Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Demas bowiem mię opuścił umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą; jest mi bowiem przydatny do posługiwania. Tychika zaś posłałem do Efezu. Opończę, którą pozostawiłem w Troadzie u Karpa, przynieś idąc po drodze, a także księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander*, brązownik, wyrządził mi wiele zła: odda mu Pan według jego uczynków. I ty się go strzeż, albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym słowom. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy opuścili: niech im to nie będzie policzone! Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie [Ewangelii] i żeby wszystkie narody [je] posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków! Amen.
Końcowe pozdrowienia

Pozdrów Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyfora! Erast pozostał w Koryncie, a Trofima pozostawiłem w Milecie chorego. Pospiesz się, by przybyć przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens, i Linus, i Klaudia, i wszyscy bracia. Pan Jezus z duchem twoim!
Łaska z wami! Amen. „

Ostatnie słowa Pawła do Tymoteusza i do wszystkich tych, którzy będą czytać te słowa poprzez wieki, były: „Pan Jezus z duchem twoim! Łaska z wami! „. Dla apostoła Pawła najważniejszą rzeczą w życiu każdego chrześcijanina jest obecność i rządy Pana Jezusa w naszych sercach i w życiu, i nasze zrozumienie pełni Jego odkupieńczej łaski. Uchwyciwszy się tych prawd, z odwagą i wytrwałością, znosząc wszelkie cierpienie, pełni nadziei i wiary po ostatni dzień naszego życia możemy głosić Dobrą Nowinę o Królestwie.

Rozważania

  • W jakich sytuacjach i okolicznościach zdarza ci się zapomnieć o obecności Pana Jezusa i Jego łasce? Dlaczego tak się dzieje? Jakie duchowe rutyny dnia codziennego mogą ci pomóc w pokonaniu tego problemu?
  • Jakie ostatnie słowa chciałbyś pozostawić po sobie dla swoich bliskich? O czym chciałbyś, by zawsze pamiętali, gdy ciebie już tu nie będzie?
  • Biorąc pod uwagę całą serię rozważań z listu apostoła Pawła do Tymoteusza, pomyśl o dwóch, lub trzech prawdach, które Bóg ci objawił w tym czasie. Jakie zachowania i cechy charakteru uległy przemianie w twoim życiu pod wpływem tych prawd i rozważań?

Werset do zapamiętania
” Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebiańskiego; Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. „ (2 Tym 4:18)