Category: Stali i niewzruszeni

Dodając sobie nawzajem otuchy – “Stali i Niewzruszeni” Dzień 7

635466561880329203

List apostoła Pawła do Hebrajczyków 10:23-25

“Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę; i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy (..).”

Piątym wymogiem w wyrabianiu w sobie wytrwałości sa ludzie – przyjaciele. Czytając ewangelie widzimy, że Pan Jezus otaczał się stałą grupą ludzi, uczniów, przyjaciół. Podróżował z nimi, przebywał, modlił się. Wielu ludzi, którzy wchodzą na drogę chrześcijaństwa, próbuje przebyć tę drogę w samotności, wydaje im się, że sami sobie dadzą radę, ale jest to niemożliwe. Czytając Nowy Testament widzimy, jak często powtarzają się te zwroty: jedni drugich, nawzajem, wspólnie – módlcie się jedni za drugich, wspierajcie się nawzajem, wysłuchujcie jedni drugich, okazujcie sobie miłość nawzajem, szanujcie jedni drugich, błogosławcie się nawzajem. Cały koncept kościoła polega na wspólnocie, na byciu jedni z drugimi, na społeczności. “Jak nam się uda to i ja dam radę”. Czy masz dookoła siebie taką grupę “swoich” ludzi, którzy, kiedy problemy  staną na twojej drodze, przyjdą cię wesprzeć, przyjdą do ciebie do domu, by po prostu posiedzieć z tobą, nie opuszczą ciebie, bo chcą cię wspierać, chcą ci pomóc, chcą być “Chrystusem” w twoim życiu?

Rozważania:

 • Zastanów się przez chwilę i wymień trzy osoby, na które możesz zawsze liczyć w czasach próby. W jaki sposób ty sam wspierasz ich w codziennych troskach?
 • Czy masz dookoła siebie ludzi, którzy pragną twojego wzrostu duchowego, mają odwagę i serce, by zdać ci trudne pytania, znają twoje cele życiowe, to z czym  się zmagasz? Jeśli nie, to jak myślisz, dlaczego jest ci trudno być częścią takiej grupy? A jeśli twoja odpowiedź jest “tak”, to w jaki sposób możesz pomóc innym stać się częścią takiej grupy? W jakich słowach mógłbyś ich do tego zachęcić?
 • Czołowy werset dzisiejszego rozważania sugeruje, że aby mieć taką grupę ludzi, powinniśmy nie opuszczać wspólnych spotkań (nabożeństw, spotkania w małych grupach). Jeśli jeszcze nie jesteś częścią małej grupy, studium biblijnego, czy też grupy domowej, w jaki sposób mógłbyś podjąć kroki ku temu, aby do końca lata być częścią takiej właśnie społeczności?

 

Na głębsze wody:

Księga kaznodziei Salomona 4:9-10, 12

“Lepiej jest dwom niż jednemu, mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud: bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie! Nie ma drugiego, który by go podniósł. A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać; a sznur potrójny nie tak szybko się zerwie.”

1 List apostoła Pawła do Koryntian 12:12, 20, 26-27

“Albowiem, jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus: bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało,

A tak członków jest wiele, ale jedno ciało.

I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki; a jeśli doznaje czci jeden członek, raduję się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami.”

List do Galacjan 6:1-2

“Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy którzy macie Ducha, poprawiajcie takiego w Duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.”

List do Efezjan 4:14-16

 Nie bądźmy jak dzieci, które łatwo wierzą w fałszywe informacje i ulegają sprytnym kłamstwom przewrotnych ludzi. Zamiast tego, z miłością mówmy sobie prawdę i coraz bardziej upodabniajmy się do Chrystusa, który jest Głową swojego ciała—kościoła. Dzięki Niemu całe to ciało jest doskonale połączone w jedną całość, a każda jego część we właściwy sobie sposób służy innym, tak że cały organizm coraz bardziej się rozwija i rośnie w miłości.”

1 List do Tesaloniczan 5:9-11

Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim. Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego — co zresztą czynicie.”

List do Hebrajczyków 10:39

“Lecz my nie jestesmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę.”

O każdym czasie zanoście – “Stali i Niewzruszeni” Dzień 6

yifei-chen-275412 (1)

List apostoła Pawła do Efezjan 6:18

“W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modlitwy w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych.”

Postacie wiary, które są znane ze swojej wytrwałości, to także osoby znane ze swojego głębokiego życia modlitewnego, które w ciągu całego dnia zanoszą modlitwy, które mają w zwyczaju o określonej porze dnia poświęcić czas właśnie na modlitwę, na wsłuchanie się w to, co Bóg pragnie im przekazać. Przykładem tego jest sam Pan Jezus. Kiedy czytamy w ewangeliach o życiu Pana Jezusa, to widzimy, że celowo stwarzał On przestrzeń i czas, by być sam a sam ze swoim Ojcem. Nawet w wieczór, kiedy wiedział, że przyjdą zaraz Go zaaresztować, poszedł do ogrodu Getsemane, by modlić się, wylał swoje serce i myśli przed Bogiem Ojcem. Pan Jezus jest przykładem ludzkiej i szczerej relacji z Bogiem Ojcem. Psalmy są takim obozem treningowym w modlitwie, gdzie widzimy, jak król Dawid, prorocy i poeci tamtych czasów, wylewają swoje serca przed Bogiem. Jeśli nie ma w tobie takiego pragnienia, tego oczekiwania, tęsknoty by porozmawiać z Bogiem, to często w czasie prób i przeciwności będziesz doświadczał pokus i poddawał się im.

Rozważania:

 • Kiedy ostatnio spędziłeś czas z Biblią wylewając swoje serce przed Bogiem?
 • Czy potrafisz szczerze opowiedzieć Bogu o swoich problemach i przeciwnościach, czy też próbujesz dać sobie radę sam ze wszystkim? Jeśli nie, to dlaczego?
 • Jak wygląda twoje życie modlitewne? Czy masz w każdym dniu zarezerwowany specjalny czas na swoją rozmowę z Bogiem? Spróbuj w tym tygodniu ustalić taki czas, może z samego rana, lub wieczorem.

 

Na głębsze wody:

Ewangelia Mateusza 26:41

“Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie: duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe.”

List do Kolosan 4:6-7

“Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Jezusie Chrystusie.”

Psalm 145:18

“Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim którzy Go wzywają szczerze.”

Psalm 32:6

“Niech modli się do Ciebie każdy pobożny, w czasie niedoli.”

List apostoła Pawła do Kolosan 4:2

“W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni, z dziękczynieniem.”

1 List do Tesaloniczan 5:17-18

“Bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”

Psalm 40:2-3, 17-18

“Tęsknie oczekiwałem Pana, skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mego, wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego, postawił na skale nogi moje, umocnił kroki moje.

Niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy cię szukają; niechaj ci, którzy miłują zbawienie Twoje, mówią zawsze: Wielki jest Pan!

Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny, Ale Pan myśli o mnie.

Ty jesteś pomocą moją  i wybawieniem moim. Boże mój nie zwlekaj!”

Nie uskarżajcie się – “Stali i Niewzruszeni” Dzień 5

tiago-almeida-179073

List Jakuba 5:7-11

“Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana; bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia.”

Trzecim czynnikiem w budowaniu wytrwałości jest cierpliwość, a wielu z nas, jeśli mamy być szczerzy, zmaga się z tym. Jeśli chcemy w sobie wyrobić wytrwałość, to stając w obliczu problemu, nie powinniśmy narzekać, użalać się nad sobą, szukać winnego, ale wtedy właśnie powinniśmy zbliżyć się do Boga, oprzeć na Nim, tak jak prorocy Starego Testamentu, którzy biorąc przykład z Hioba z cierpliwością, znosili wszelkie przeciwności. Pomimo oporu, przeszkód i problemów, zachodziła w nich przemiana – ich zaufanie Bogu pogłębiało się. Słowo cierpliwość – makrothumeo –  w grece składa się z dwóch członów: thumeo, które oznacza gniew, rozsierdzenie, i makro – odepchnąć, oddalić. Na tym też polega cierpliwość: oddalić gniew od siebie, trzymać go z dala od siebie. W Biblii wiele razy jest napisane, że Bóg jest cierpliwy, nieskory do gniewu, powolny do gniewu. Ci, którzy chcą wyrobić w sobie wytrwałość, zachęceni są w powyższym fragmencie, by być powolnym, nieskorym do gniewu za sobą i ze wszystkimi dookoła, bo przecież mamy wytyczony cel, coś co nas motywuje i nie chcemy tego zaprzepaścić.

Rozważania:

 • Jak reagujesz na problemy i przeciwności? Czy złoszczą cię one? Czy szukasz winnych sytuacji i gniewasz się na nich?
 • Czy umiesz cierpliwie czekać na rozwiązanie sytuacji? Jeśli nie, to dlaczego?
 • Co na ogół uśmierza twój gniew, a co powinno być twoim ukojeniem w tej sytuacji?
 • Do kogo zwracasz się o pomoc, kiedy zaczyna brakować ci cierpliwości? Czy masz w swoim życiu przyjaciół, którzy pomagają ci widzieć rzeczy w poprawnym świetle?
 • Jak to, że Bóg jest cierpliwy z tobą, może pomóc ci twojej cierpliwości do siebie i do innych?

 

Na głębsze wody:

List do Kolosan 3:12-13

“Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy.”

1 List do Tymoteusza 6:11-12

“Ty zaś człowiecze Boży (..) zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.”

2 List do Tymoteusza 2:24

“A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności.”

List Jakuba 1:19

“Wiedzcie to umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga.”

Przypowieści Salomona 16:32

“Więcej jest wart cierpliwy, niż bohater, a ten kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta.”

Psalm 86:15

 Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym,
nieskorym do gniewu, bardzo łagodnym i wiernym.”

Najwyższa radość – “Stali i Niewzruszeni” Dzień 4

ccj_s

List Jakuba 1:2-4

“Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś, niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków.”

Pan Jezus z pasją dążył do celu, ale z każdym krokiem, który postawił na tej drodze, z każdym uzdrowieniem, nauczaniem, cudem, napotykał na przeszkody i opory.

Następnym czynnikiem pomagającym nam wyrobić w sobie wytrwałość jest próba, problem, przeszkoda. Wiele razy, kiedy zaczynamy coś pełni pasji, nagle stają na naszej drodze przeszkody i problemy, i poddajemy się; najłatwiej wtedy jest poddać się. Brat Pana Jezusa, Jakub, pisał ten list do kościołów, które przechodziły w tamtym czasie przez prześladowania, mówiąc że idąc drogą wiary będziemy przechodzić przez rozmaite doświadczenia, problemy, opory i przeszkody. Tak do kościołów w tamtym czasie, jak i dzisiaj do nas, Jakub mówi: nie poddawaj się, bo w tej próbie jest coś, co pomoże ci wyrobić w sobie wytrwałość, odporność, by stać się dojrzałym chrześcijaninem, bez żadnych braków, zaprawionym w walce. Kiedy problem staje na naszej drodze to mamy do podjęcia jedną z dwóch decyzji: mądrą lub głupią. Mądry człowiek, kiedy przechodzi przez problemy, pogłębia swoją relację z Bogiem, z zaufaniem oddaje mu problem i wsłuchuje się w Jego prowadzenie. Głupiec myśli, że sam sobie da radę ze wszystkim, skutkiem czego w osamotnieniu i wyczerpaniu popada w grzech. Wielu ludzi, kiedy doświadczają przeciwieństw i problemów, zastanawia się: czyja to wina? Rozżalając się nad sobą pytając: dlaczego właśnie ja? Obwiniają innych za swój problem, obgadują i osądzają, nierzadko szukając ratunku i pomocy w złych miejscach, co prowadzi do grzechu, znosząc ich z kursu do osiągnięcia dojrzałości i wytrwałości.

Rozważania:

 • Czy doświadczyłeś ostatnio niespodziewanej próby, problemu? Jak na to zareagowałeś? Jakie podjąłeś decyzje?
 • Przypomnij sobie trudną sytuację, która zbliżyła cię do Boga. W jak sposób twoja wiara została wzmocniona wskutek tej sytuacji?
 • Kiedy w czasie prób w twojej głowie powstają myśli, że nie dasz sobie rady, że powinieneś się poddać, czy masz werset Biblijny, wiersz, czy też piosenkę, po które sięgasz, by odgonić te myśli? Jeśli nie, to zachęcam cię byś wybrał sobie werset, który cię podnosi na duchu i wzmacnia, i nauczył się go na pamięć.

 

Na głębsze wody:

1 List apostoła Piotra 1:6-7

“Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmucani bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie gdy się objawi Jezus Chrystus.”

List do Rzymian 5:3-5

“(…)Chlubimy się też z ucisków wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję; A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.”

2 List apostoła Pawła do Tymoteusza 3:12

“Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. “

1 List apostoła Piotra 4:12

“Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas  objawienia chwały Jego radowali się i weselili.”

Psalm 3:3-4

“Wielu mówi o mnie: nie ma dla niego ratunku u Boga. Ale Ty Panie jesteś tarczą moją, chwałą moją, i Ty podnosisz głowę moją.”

Psalm 16: 7-8

“Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej nie zachwieję się.”

Co przed nami? – Stali i niewzruszeni Dzień 1/T2

ivan-olachea-73210

List apostoła Pawła do Hebrajczyków 12:1

“(…) złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami”

Jezus był pełen pasji. Jego pasją byli ludzie, wszyscy ludzie, starzy, młodzi; nie robił różnicy między kobieta a mężczyzną, między biednym a bogatym, zdrowym a chorym. Jezus siadał z nimi, rozmawiał, wysłuchiwał, okazywał im troskę, pragnął dać im dostęp do bliskiej relacji z Bogiem Ojcem.

Pasja jest jednym z czynników wyrabiania wytrwałości. Jeśli chcesz wzrastać w wierze, osiągać cele życiowe, to musisz miec do tego pasję, determinację, entuzjazm, wewnętrzną energię, pragnienie, by dotrzeć do celu. Pasja motywuje nas do działania. Jego życie tu na ziemi miało cel, do tego celu niestrudzenie dążył i go wypełnił.

Rozważania:

 • Co pasjonuje ciebie w życiu? Czemu lubisz poświęcać swój czas? O czym myślisz z zainteresowaniem? Co jest w centrum twoim rozmów z przyjaciółmi i rodziną?
 • Co jest celem twojego życia? Czy masz jakieś cele do osiągnięcia w najbliższym czasie? Wypisz sobie trzy cele, które chciałbyś osiągnąć do końca lata.
 • W jakim wymiarze twoje pasje pokrywają się z pasją i celami Pana Jezusa?

Na głębsze wody:

1 List apostoła Pawła do Tesaloniczan 2:19-20

“Bo któz jest nasza nadzieją albo radością, albo korona chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste, wy jesteście chwałą naszą i radością.”

List do Filipian 3:13

“(…) jedno zaś czynię: zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie.”

List do Kolosan 3:1, 17, 23

” A tak, jeśli jesteście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Boga, o tym, co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi.”

“I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie i w uczynku, wszystko czyńcie w Imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu.”

“Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie.”

1 List do Tymoteusza 4:15

“O to się troszcz i w tym trwaj, aby postępy twoje były widoczne dla wszystkich.”

2 List do Koryntian 8:9, 10-12

“Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali.”

“A w tej sprawie taką wam daję radę:(…) aby jak ochotne było wasze postanowienie, tak i wykonanie nastąpiło w miarę środków, jakie posiadacie. Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie tego, czego nie ma.”

A tak, jeśli jesteście… – “Stali i niewzruszeni” Dzień 3

william-stitt-111353
fot. William Stitt

List apostoła Pawła do Kolosan 3:1-2

“A tak, jeśli jesteście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi.”

Apostoł Paweł pisze, w liście do Koryntian, że wiara w zmartwychwstanie Pana Jezusa jest podstawa naszej przemiany. W powyższym wersecie widzimy, że przemiana ta dotyczy nie tylko życia wiecznego, ale też naszego umysłu. Duch Święty, który teraz w nas mieszka daje nam moc odnowienia umysłu i ducha. Nasze myśli, nasze zamiary, nasze podejście do życia powinno teraz ulec zmianie.

Rozważania:

 • W jaki sposób rozmyślanie o tym, co w niebie, motywuje ciebie do zmian w sposobie myślenia i zachowania?
 • Jakie zmiany muszą jeszcze zajść w twoim sposobie myślenia i podejmowania decyzji?
 • W jaki sposób korzystasz z mocy Ducha Świętego, by te zmiany się dokonały?
 • Czy masz kogoś w swoim życiu, kto pomaga ci dostrzec te sfery twojego życia, które wymagają zmian?
 • Czy inni mogą dostrzec w twoim życiu moc działania Ducha Świętego?

Na głębsze wody:

List do rzymian 8:5-6, 11,12:2

“Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł Ducha to życie i pokój.”

“A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.”

“A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.”

List apostoła Pawła do efezjan 4:22-24

“Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.”

1 List do Koryntian 2:12

“Ale my otrzymaliśmy nie ducha tego świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył.”

2 Koryntian 5:17

“Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.”

Chyba, że na próżno uwierzyliście – “Stali i niewzruszeni” – Dzień 2

tim-graf-229428
fot. Tim Graf

1 List do Koryntian 15:1-4

“Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem… Chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem”

Patrząc na problemy kościoła w Koryncie i na zachowanie wiernych w tym mieście, apostoł Paweł rozumie, że powodem problemów jest to, że zapomnieli o prawdzie i mocy Ewangelii. Poddając w wątpliwość, albo umniejszając znaczenie zmartwychwstania Pańskiego, wierzący w Koryncie przestali myśleć o życiu wiecznym i konsekwencjach, jakie niesie za sobą życie bez Boga. I choć my wszyscy upadamy od czasu do czasu, to nasze nastawienie umysłu powinno być skoncentrowane na naśladowaniu Pana Jezusa.

Rozważania:

 • Co jest dla ciebie w życiu najważniejsze? Dlaczego?
 • W jaki sposób widzisz swoją wieczność (życie po śmierci)? Na czym opierasz swoje przekonania na ten temat?
 • Czy masz w swoim życiu osoby, które pomagają ci trzymać się wytyczonego kursu? Czy ty sam jesteś  taką osobą w życiu swoich przyjaciół i rodziny?

Na głębsze wody:

1 List apostoła Jana 1:1-4, 2:24-25,

“Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie życia – a życie to zostało objawione, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione – co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność  nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, by radość wasza była pełna.”

“To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. A obietnica, którą On sam nam dał, to życie wieczne.”

1 List Jana 1:16 – 17

“Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, ten trwa na wieki.”

1 List apostoła Piotra 4:1

“Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej.”

2 List apostoła Piotra 3:13

“Ale my oczekujemy, według obietnicy, nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany, w pokoju.”

“Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska.”

List Judy w.20

“Ale wy umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętsza wiarę waszą, módlcie sie w Duchu Świętym, zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ku życiu wiecznemu.”

 

 

 

Bądźcie stali, niewzruszeni – “Stali i niewzruszeni” Dzień 1

fabrizio-verrecchia-228158

1 List do Koryntian 15:58

“…A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.”

W tym tygodniu będziemy rozważać, co to znaczy być stałym i niewzruszony. Jakie są podstawy naszej wiary? Jakie owoce powinna przynosić nasza wiara? Steve Carter wspomniał, że ten werset jest jego przewodnim wersetem, do którego zwraca się w chwilach, kiedy rzeczy nie idą tak, jak trzeba. Ważnym jest, żeby zrozumieć, co się działo w tamtym czasie w kościele w Koryncie i dlaczego apostoł Paweł napisał do nich te słowa. Korynt tamtych czasów był miastem portowym, do którego zjeżdżało się wiele ludzi różnych wyznań, poglądów i moralnych standardów. Korynt był miastem rozwiązłości, niemoralności, trochę jak dzisiejsze Las Vegas, gdzie mówiło się: “Co się dzieje w Koryncie, zostaje w Koryncie”. Do Koryntu wielu przyjeżdżało na wieczór przyjemności i rozpusty. Kościół w Koryncie składał się z ludzi, którzy mieli wiele naleciałości z życia w tym mieście. W kościele tym było wiele rozłamów, sporów o to, kto jest ważniejszy, miała miejsce niemoralność, chrześcijanie procesowali się między sobą, poddawali w wątpliwość zmartwychwstanie Pana Jezusa w ciele.  Apostoł Paweł przypomina im wiarę, jaka została w nich zaszczepiona , trzon wiary chrześcijańskiej tkwi w boskości i zmartwychwstaniu w ciele Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Rozważania:

 • Co jest podstawą twojej wiary w Pana Jezusa?
 • W jaki sposób pogłębiasz swoje poznanie naszego Zbawcy?
 • W jaki sposób twoja wiara wyraża się w twoim życiu codziennym?

 

Na głębsze wody:

1 Koryntian 1:10

“A proszę was bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania.”

1 Koryntian 1:18

“Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, co giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.”

1 Koryntian 4:1-2

“Tak niechaj każdy myśli o nas, jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego właśnie się wymaga, żeby każdy okazał się wierny.”

2 List do Tesaloniczan 2:15

“Przeto bracia trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz.”

List do Filipian 1:9

“A o to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga.”