Kategoria: Stali i niewzruszeni

Dodając sobie nawzajem otuchy – „Stali i Niewzruszeni” Dzień 7

635466561880329203

List apostoła Pawła do Hebrajczyków 10:23-25

„Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę; i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy (..).”

Piątym wymogiem w wyrabianiu w sobie wytrwałości sa ludzie – przyjaciele. Czytając ewangelie widzimy, że Pan Jezus otaczał się stałą grupą ludzi, uczniów, przyjaciół. Podróżował z nimi, przebywał, modlił się. Wielu ludzi, którzy wchodzą na drogę chrześcijaństwa, próbuje przebyć tę drogę w samotności, wydaje im się, że sami sobie dadzą radę, ale jest to niemożliwe. Czytając Nowy Testament widzimy, jak często powtarzają się te zwroty: jedni drugich, nawzajem, wspólnie – módlcie się jedni za drugich, wspierajcie się nawzajem, wysłuchujcie jedni drugich, okazujcie sobie miłość nawzajem, szanujcie jedni drugich, błogosławcie się nawzajem. Cały koncept kościoła polega na wspólnocie, na byciu jedni z drugimi, na społeczności. „Jak nam się uda to i ja dam radę”. Czy masz dookoła siebie taką grupę „swoich” ludzi, którzy, kiedy problemy  staną na twojej drodze, przyjdą cię wesprzeć, przyjdą do ciebie do domu, by po prostu posiedzieć z tobą, nie opuszczą ciebie, bo chcą cię wspierać, chcą ci pomóc, chcą być „Chrystusem” w twoim życiu?

Rozważania:

 • Zastanów się przez chwilę i wymień trzy osoby, na które możesz zawsze liczyć w czasach próby. W jaki sposób ty sam wspierasz ich w codziennych troskach?
 • Czy masz dookoła siebie ludzi, którzy pragną twojego wzrostu duchowego, mają odwagę i serce, by zdać ci trudne pytania, znają twoje cele życiowe, to z czym  się zmagasz? Jeśli nie, to jak myślisz, dlaczego jest ci trudno być częścią takiej grupy? A jeśli twoja odpowiedź jest „tak”, to w jaki sposób możesz pomóc innym stać się częścią takiej grupy? W jakich słowach mógłbyś ich do tego zachęcić?
 • Czołowy werset dzisiejszego rozważania sugeruje, że aby mieć taką grupę ludzi, powinniśmy nie opuszczać wspólnych spotkań (nabożeństw, spotkania w małych grupach). Jeśli jeszcze nie jesteś częścią małej grupy, studium biblijnego, czy też grupy domowej, w jaki sposób mógłbyś podjąć kroki ku temu, aby do końca lata być częścią takiej właśnie społeczności?

 

Na głębsze wody:

Księga kaznodziei Salomona 4:9-10, 12

„Lepiej jest dwom niż jednemu, mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud: bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie! Nie ma drugiego, który by go podniósł. A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać; a sznur potrójny nie tak szybko się zerwie.”

1 List apostoła Pawła do Koryntian 12:12, 20, 26-27

„Albowiem, jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus: bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało,

A tak członków jest wiele, ale jedno ciało.

I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki; a jeśli doznaje czci jeden członek, raduję się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami.”

List do Galacjan 6:1-2

„Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy którzy macie Ducha, poprawiajcie takiego w Duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.”

List do Efezjan 4:14-16

 Nie bądźmy jak dzieci, które łatwo wierzą w fałszywe informacje i ulegają sprytnym kłamstwom przewrotnych ludzi. Zamiast tego, z miłością mówmy sobie prawdę i coraz bardziej upodabniajmy się do Chrystusa, który jest Głową swojego ciała—kościoła. Dzięki Niemu całe to ciało jest doskonale połączone w jedną całość, a każda jego część we właściwy sobie sposób służy innym, tak że cały organizm coraz bardziej się rozwija i rośnie w miłości.”

1 List do Tesaloniczan 5:9-11

Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim. Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego — co zresztą czynicie.”

List do Hebrajczyków 10:39

„Lecz my nie jestesmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę.”

O każdym czasie zanoście – „Stali i Niewzruszeni” Dzień 6

yifei-chen-275412 (1)

List apostoła Pawła do Efezjan 6:18

„W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modlitwy w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych.”

Postacie wiary, które są znane ze swojej wytrwałości, to także osoby znane ze swojego głębokiego życia modlitewnego, które w ciągu całego dnia zanoszą modlitwy, które mają w zwyczaju o określonej porze dnia poświęcić czas właśnie na modlitwę, na wsłuchanie się w to, co Bóg pragnie im przekazać. Przykładem tego jest sam Pan Jezus. Kiedy czytamy w ewangeliach o życiu Pana Jezusa, to widzimy, że celowo stwarzał On przestrzeń i czas, by być sam a sam ze swoim Ojcem. Nawet w wieczór, kiedy wiedział, że przyjdą zaraz Go zaaresztować, poszedł do ogrodu Getsemane, by modlić się, wylał swoje serce i myśli przed Bogiem Ojcem. Pan Jezus jest przykładem ludzkiej i szczerej relacji z Bogiem Ojcem. Psalmy są takim obozem treningowym w modlitwie, gdzie widzimy, jak król Dawid, prorocy i poeci tamtych czasów, wylewają swoje serca przed Bogiem. Jeśli nie ma w tobie takiego pragnienia, tego oczekiwania, tęsknoty by porozmawiać z Bogiem, to często w czasie prób i przeciwności będziesz doświadczał pokus i poddawał się im.

Rozważania:

 • Kiedy ostatnio spędziłeś czas z Biblią wylewając swoje serce przed Bogiem?
 • Czy potrafisz szczerze opowiedzieć Bogu o swoich problemach i przeciwnościach, czy też próbujesz dać sobie radę sam ze wszystkim? Jeśli nie, to dlaczego?
 • Jak wygląda twoje życie modlitewne? Czy masz w każdym dniu zarezerwowany specjalny czas na swoją rozmowę z Bogiem? Spróbuj w tym tygodniu ustalić taki czas, może z samego rana, lub wieczorem.

 

Na głębsze wody:

Ewangelia Mateusza 26:41

„Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie: duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe.”

List do Kolosan 4:6-7

„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Jezusie Chrystusie.”

Psalm 145:18

„Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim którzy Go wzywają szczerze.”

Psalm 32:6

„Niech modli się do Ciebie każdy pobożny, w czasie niedoli.”

List apostoła Pawła do Kolosan 4:2

„W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni, z dziękczynieniem.”

1 List do Tesaloniczan 5:17-18

„Bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”

Psalm 40:2-3, 17-18

„Tęsknie oczekiwałem Pana, skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mego, wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego, postawił na skale nogi moje, umocnił kroki moje.

Niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy cię szukają; niechaj ci, którzy miłują zbawienie Twoje, mówią zawsze: Wielki jest Pan!

Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny, Ale Pan myśli o mnie.

Ty jesteś pomocą moją  i wybawieniem moim. Boże mój nie zwlekaj!”

Nie uskarżajcie się – „Stali i Niewzruszeni” Dzień 5

tiago-almeida-179073

List Jakuba 5:7-11

„Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana; bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia.”

Trzecim czynnikiem w budowaniu wytrwałości jest cierpliwość, a wielu z nas, jeśli mamy być szczerzy, zmaga się z tym. Jeśli chcemy w sobie wyrobić wytrwałość, to stając w obliczu problemu, nie powinniśmy narzekać, użalać się nad sobą, szukać winnego, ale wtedy właśnie powinniśmy zbliżyć się do Boga, oprzeć na Nim, tak jak prorocy Starego Testamentu, którzy biorąc przykład z Hioba z cierpliwością, znosili wszelkie przeciwności. Pomimo oporu, przeszkód i problemów, zachodziła w nich przemiana – ich zaufanie Bogu pogłębiało się. Słowo cierpliwość – makrothumeo –  w grece składa się z dwóch członów: thumeo, które oznacza gniew, rozsierdzenie, i makro – odepchnąć, oddalić. Na tym też polega cierpliwość: oddalić gniew od siebie, trzymać go z dala od siebie. W Biblii wiele razy jest napisane, że Bóg jest cierpliwy, nieskory do gniewu, powolny do gniewu. Ci, którzy chcą wyrobić w sobie wytrwałość, zachęceni są w powyższym fragmencie, by być powolnym, nieskorym do gniewu za sobą i ze wszystkimi dookoła, bo przecież mamy wytyczony cel, coś co nas motywuje i nie chcemy tego zaprzepaścić.

Rozważania:

 • Jak reagujesz na problemy i przeciwności? Czy złoszczą cię one? Czy szukasz winnych sytuacji i gniewasz się na nich?
 • Czy umiesz cierpliwie czekać na rozwiązanie sytuacji? Jeśli nie, to dlaczego?
 • Co na ogół uśmierza twój gniew, a co powinno być twoim ukojeniem w tej sytuacji?
 • Do kogo zwracasz się o pomoc, kiedy zaczyna brakować ci cierpliwości? Czy masz w swoim życiu przyjaciół, którzy pomagają ci widzieć rzeczy w poprawnym świetle?
 • Jak to, że Bóg jest cierpliwy z tobą, może pomóc ci twojej cierpliwości do siebie i do innych?

 

Na głębsze wody:

List do Kolosan 3:12-13

„Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy.”

1 List do Tymoteusza 6:11-12

„Ty zaś człowiecze Boży (..) zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.”

2 List do Tymoteusza 2:24

„A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności.”

List Jakuba 1:19

„Wiedzcie to umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga.”

Przypowieści Salomona 16:32

„Więcej jest wart cierpliwy, niż bohater, a ten kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta.”

Psalm 86:15

 Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym,
nieskorym do gniewu, bardzo łagodnym i wiernym.”