Category: On powiedział

Błogosławieni raczej są ci… – “On powiedział” Dzień 5/T1

madi-robson-113926
fot. Madi Robson

Ewangelia Łukasza 11:28

“Błogosławieni raczej są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wykonują je.”

Dwóch uczniów dyskutowało na temat różnych tłumaczeń Biblii. Pierwszy z nich powiedział, że lubi tę, co używa, bo jest łatwa w czytaniu i przejrzysta w swojej grafice. Drugi powiedział, że woli inne tłumaczenie, bo jest ono bardziej poetyckie i poręczne w modlitwie. Nauczyciel usłyszał ich rozmowę i powiedział: “- Ja lubię tłumaczenie mojej mamy. Ona przełożyła Biblie na działanie. Ta Biblia jest dla mnie żywa i łatwa do zrozumienia”. O tym właśnie mówi Pan jezus w dzisiejszym wersecie.

Rozważania:

 • W jaki sposób słowa Biblii działają w twoim życiu?
 • W jaki sposób pokazujesz innym prawdy Biblijne swoim życiem?
 • Jak ci się wydaje, czy ludzie, których napotykasz na swojej drodze życia, widzą w tobie ucznia Jezusa? Dlaczego tak lub nie?
 • W jaki sposób możesz w tym tygodniu zaprezentować innym prawdę Słowa Bożego?

“To, co zacząłem czytać, muszę zakończyć działaniem.” – Henry David Thoreau

Na głębsze wody:

List Jakuba 2:14-18, 26

“Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków.”

“Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.”

1 List Piotra

“Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.”

List Jakuba 1:22-27

“Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo.
Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.”

Nic ukrytego – “On powiedział” Dzień 4/T1

caleb-woods-182648
fot. Caleb Woods

Ewangelia Łukasza 8:17

“Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.”

 

Mały chłopiec zapytał mamę: “- Czy Bóg widzi, jak się schowam w pokoju?”. “- Tak” – odpowiedziała mama. “- Czy Bóg widzi, jak się schowam w szafie?”. “-Tak” – odpowiedziała mama. “-Czy Bóg widzi mnie, jak jest już ciemna noc?” . “Tak” – odpowiedziała mama. Chłopczyk siedział przez chwilę w milczeniu, a potem powiedział: “- To za bardzo mi się to nie podoba.”

Dzisiejszy werset przypomina nam, że ze wszystkiego, co robimy i mówimy, a nawet myślimy, będziemy jednego dnia rozliczeni. Z każdej ukrytej rzeczy, z każdego sekretu, który udało nam się ukryć przed ludźmi.

Rozważania:

 • Czy jest coś w twoim życiu, co robisz z nawyku, a co zmieniłbyś natychmiast, gdybyś wiedział, że wszyscy się o tym dowiedzą?
 • Zastanów się, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś wiedział, że wszyscy je obserwują?
 • Z jakich sekretów przeszłości nie rozliczyłeś się jeszcze? Dlaczego?
 • Co możesz uczynić w tym tygodniu, by pozbyć się złych nawyków i zachowań? Kogo mógłbyś poprosić o pomoc w tym?

“Miarą charakteru człowieka jest to, co on robi wiedząc, że nikt się o tym nie dowie. “ – Thomas Macauley

Na głębsze wody:

List do Kolosan 3:8, 12-13

 A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych! Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami,”

“Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!”

List Pawła do Efezjan 4:25, 29, 31-32

“Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami.”

“Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym.”

 Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.”

I nastała głęboka cisza – “On powiedział” Dzień 3/T1

fot. Layton Diament

 

Ewangelia Mateusza 8:26

“Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!» A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?» Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza.”

John Newton był handlarzem niewolników, Jednego dnia, kiedy jego statek wiózł ładunek niewolników, zerwał się wielki sztorm i okrętowi groziło zatonięcie. John zawołał do Boga: ” wybaw nas, a porzucę handel niewolnikami i w zamian sam stanę się Twoim niewolnikiem na zawsze.”

Okręt przetrwał burze i John porzucił swoje niechlubne “rzemiosło” i zaczął głosić Ewangelię. Na pamiątkę swojej przemiany napisał słowa tak sławnej dziś pieśni “Cudowna Boża Łaska”:

Cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechów mnie, zgubionym, nędznym byłem ja, lecz teraz cieszę się”

Rozważania:

 • Czy pamiętasz, kiedy ostatnio Bóg pomógł ci w trudnej sytuacji?
 • Czy sztormy, przez które przeszedłeś w swoim życiu, przybliżyły, czy oddaliły się od Boga? Dlaczego?
 • W jaki sposób wyrażasz Bogu dziękczynienie za zbawienie?

Na głębsze wody:

Psalm 4:4, 7-9

“Wiedzcie, że Pan mi okazuje cudownie swą łaskę,
Pan mnie wysłuchuje, ilekroć Go wzywam.

 Wielu powiada: «Któż nam ukaże szczęście?»
Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza! 
Wlałeś w moje serce więcej radości
niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina.
Gdy się położę, zasypiam spokojnie,
bo Ty sam jeden, Panie,
pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie.”

Ewangelia Mateusza 16:8-9

“«Ludzie małej wiary czemu zastanawiacie się nad tym, że nie wzięliście chleba? Czy jeszcze nie rozumiecie i nie pamiętacie owych pięciu chlebów na pięć tysięcy, i ile zebraliście koszów?”

Ewangelia Mateusza 9:36-38

 A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Ewangelia Łukasza 8:38-39

 Człowiek zaś, z którego wyszły złe duchy, prosił Go, żeby mógł zostać przy Nim. Lecz [Jezus] odprawił go słowami: «Wracaj do domu i opowiadaj wszystko, co Bóg uczynił z tobą». Poszedł więc i głosił po całym mieście wszystko, co Jezus mu uczynił. 
Gdy Jezus powrócił, tłum przyjął Go z radością, bo wszyscy Go wyczekiwali.”

1 List do Tymoteusza 1:12

“Dzięki składam Temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu memu, za to, że mnie  uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę, mimo tego, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. (…) Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy.”

Gdzie jest skarb twój? – “On powiedział” Dzień 2/T1

fot. Natalie Fox

Ewangelia Mateusza 6:19-21

“Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.”

W ostatnią niedzielę Shauna Niequist powiedziała, że wszystko to, co mamy tu na ziemi, od dóbr materialnych, po nasze zdrowie i doświadczenia, tak te dobre jak i złe, są nam dane przez Boga. Są nam one dane nie po to, byśmy się ich kurczowo trzymali, ale po to, by poprzez to wszystko ogłaszać chwałę Boga i wypełniać Jego plan i dzieło. Jesteśmy tylko pielgrzymami na tej ziemi, nasz dom jest gdzie indziej, tam, gdzie nasz Pan i brat przygotowuje mieszkania dla nas. Stare powiedzenie mówi: goły przyszedłeś na ten świat i goły odejdziesz”. Jedynym skarbem, jaki możemy zyskać w tym świecie, to ludzie, których będziemy mieli szansę spotkać w nowej, wiecznej rzeczywistości. Ludzka dusza i serce to największy skarb w oczach Bożych.

Rozważania:

 • Co cenisz sobie w swoim życiu najbardziej?
 • Za co byłbyś gotów oddać swoje życie tu na ziemi?
 • Z kim chciałbyś spotkać się w niebie i co robisz, by ta osoba tam się znalazła?

“Życie to podróż w kierunku domu” – Herman Melville

Na głębsze wody:

List Kolosan 3:1,2

“(..)szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.  Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.”

Przypowieści Salomona 11:28

“Kto ufa bogactwu – upadnie,
jak liście zazielenią się prawi.”

Księga Salomona 5:9, 14

“Kto kocha się w pieniądzach,
pieniądzem się nie nasyci;
a kto się kocha w zasobach,
ten nie ma z nich pożytku.
To również jest marność.”

“Jak wyszedł z łona swej matki, nagi,
tak znowu odejdzie, jak przyszedł,
i nie wyniesie z swej pracy niczego,
co mógłby w ręku zabrać ze sobą.”

Ewangelia Mateusza 6:34

“Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.”

Oko za oko – “On powiedział” Dzień 1/T1

svklimkin 3

Ewangelia Mateusza  5:38-39

“Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!”

Jedna kobieta była zszokowana, kiedy usłyszała, jak uprzejmie wypowiada się Abraham Lincoln o żołnierzach wojsk konfederackich. Oburzona powiedziała: ” Wydaje mi się, że lepiej byłoby, gdybyśmy skoncentrowali się na zniszczeniu naszych wrogów, zamiast próbować zaprzyjaźnić się z nimi!”. Lincoln odpowiedział na to: “Proszę Pani, my zniszczymy naszych wrogów, właśnie kiedy się z nimi zaprzyjaźnimy.” To właśnie taka mądrość i miłosierdzie przenika naukę Pana Jezusa.

Ale trudne to słowa. Naszym naturalnym odruchem jest odwrócić się i oddalić jak najszybciej od naszych wrogów.  Aly jesteśmy powołani, by zaprzeć się samych siebie, naszych żądz, naszych emocji i nienawiści, by podążać za Tym, który oddał swoje życie za wrogów swoich – za nas.

“Stosowanie tego starego prawa “oko za oko” zostawiłoby nas wszystkich ślepymi”. – Martin Luther King

Rozważania:

 • Kiedy ostatnio modliłeś się o swoich wrogów?
 • Jakie jest nastawienie twojego serca, kiedy spotkasz się z osobą, która ciebie nie lubi? Dlaczego?
 • Jak ci się wydaje, co pomoże ci zmienić twoje emocje i podejście do ludzi tobie przeciwnym?
 • Czy jesteś gotowy usłużyć swoim wrogom?

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania przemyśleń i tego, co mówi do ciebie Bóg.)

Głębsze wody:

List do Rzymian 12:14, 17-21

“Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie!

 Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi! Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście [Bożej]! Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę – mówi Pan – ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód – nakarm go. Jeżeli pragnie – napój go! Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę.
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”

Ewangelia Mateusza 16:24

” «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.”

Ewangelia Mateusza 5:7, 9,10

 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

 Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.”