Kategoria: On powiedział

Błogosławieni raczej są ci… – „On powiedział” Dzień 5/T1

madi-robson-113926
fot. Madi Robson

Ewangelia Łukasza 11:28

„Błogosławieni raczej są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wykonują je.”

Dwóch uczniów dyskutowało na temat różnych tłumaczeń Biblii. Pierwszy z nich powiedział, że lubi tę, co używa, bo jest łatwa w czytaniu i przejrzysta w swojej grafice. Drugi powiedział, że woli inne tłumaczenie, bo jest ono bardziej poetyckie i poręczne w modlitwie. Nauczyciel usłyszał ich rozmowę i powiedział: „- Ja lubię tłumaczenie mojej mamy. Ona przełożyła Biblie na działanie. Ta Biblia jest dla mnie żywa i łatwa do zrozumienia”. O tym właśnie mówi Pan jezus w dzisiejszym wersecie.

Rozważania:

 • W jaki sposób słowa Biblii działają w twoim życiu?
 • W jaki sposób pokazujesz innym prawdy Biblijne swoim życiem?
 • Jak ci się wydaje, czy ludzie, których napotykasz na swojej drodze życia, widzą w tobie ucznia Jezusa? Dlaczego tak lub nie?
 • W jaki sposób możesz w tym tygodniu zaprezentować innym prawdę Słowa Bożego?

„To, co zacząłem czytać, muszę zakończyć działaniem.” – Henry David Thoreau

Na głębsze wody:

List Jakuba 2:14-18, 26

„Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków.”

„Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.”

1 List Piotra

„Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.”

List Jakuba 1:22-27

„Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo.
Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.”

Nic ukrytego – „On powiedział” Dzień 4/T1

caleb-woods-182648
fot. Caleb Woods

Ewangelia Łukasza 8:17

„Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.”

 

Mały chłopiec zapytał mamę: „- Czy Bóg widzi, jak się schowam w pokoju?”. „- Tak” – odpowiedziała mama. „- Czy Bóg widzi, jak się schowam w szafie?”. „-Tak” – odpowiedziała mama. „-Czy Bóg widzi mnie, jak jest już ciemna noc?” . „Tak” – odpowiedziała mama. Chłopczyk siedział przez chwilę w milczeniu, a potem powiedział: „- To za bardzo mi się to nie podoba.”

Dzisiejszy werset przypomina nam, że ze wszystkiego, co robimy i mówimy, a nawet myślimy, będziemy jednego dnia rozliczeni. Z każdej ukrytej rzeczy, z każdego sekretu, który udało nam się ukryć przed ludźmi.

Rozważania:

 • Czy jest coś w twoim życiu, co robisz z nawyku, a co zmieniłbyś natychmiast, gdybyś wiedział, że wszyscy się o tym dowiedzą?
 • Zastanów się, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś wiedział, że wszyscy je obserwują?
 • Z jakich sekretów przeszłości nie rozliczyłeś się jeszcze? Dlaczego?
 • Co możesz uczynić w tym tygodniu, by pozbyć się złych nawyków i zachowań? Kogo mógłbyś poprosić o pomoc w tym?

„Miarą charakteru człowieka jest to, co on robi wiedząc, że nikt się o tym nie dowie. „ – Thomas Macauley

Na głębsze wody:

List do Kolosan 3:8, 12-13

 A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych! Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami,”

„Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!”

List Pawła do Efezjan 4:25, 29, 31-32

„Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami.”

„Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym.”

 Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.”

I nastała głęboka cisza – „On powiedział” Dzień 3/T1

fot. Layton Diament

 

Ewangelia Mateusza 8:26

„Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!» A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?» Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza.”

John Newton był handlarzem niewolników, Jednego dnia, kiedy jego statek wiózł ładunek niewolników, zerwał się wielki sztorm i okrętowi groziło zatonięcie. John zawołał do Boga: ” wybaw nas, a porzucę handel niewolnikami i w zamian sam stanę się Twoim niewolnikiem na zawsze.”

Okręt przetrwał burze i John porzucił swoje niechlubne „rzemiosło” i zaczął głosić Ewangelię. Na pamiątkę swojej przemiany napisał słowa tak sławnej dziś pieśni „Cudowna Boża Łaska”:

Cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechów mnie, zgubionym, nędznym byłem ja, lecz teraz cieszę się”

Rozważania:

 • Czy pamiętasz, kiedy ostatnio Bóg pomógł ci w trudnej sytuacji?
 • Czy sztormy, przez które przeszedłeś w swoim życiu, przybliżyły, czy oddaliły się od Boga? Dlaczego?
 • W jaki sposób wyrażasz Bogu dziękczynienie za zbawienie?

Na głębsze wody:

Psalm 4:4, 7-9

„Wiedzcie, że Pan mi okazuje cudownie swą łaskę,
Pan mnie wysłuchuje, ilekroć Go wzywam.

 Wielu powiada: «Któż nam ukaże szczęście?»
Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza! 
Wlałeś w moje serce więcej radości
niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina.
Gdy się położę, zasypiam spokojnie,
bo Ty sam jeden, Panie,
pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie.”

Ewangelia Mateusza 16:8-9

„«Ludzie małej wiary czemu zastanawiacie się nad tym, że nie wzięliście chleba? Czy jeszcze nie rozumiecie i nie pamiętacie owych pięciu chlebów na pięć tysięcy, i ile zebraliście koszów?”

Ewangelia Mateusza 9:36-38

 A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Ewangelia Łukasza 8:38-39

 Człowiek zaś, z którego wyszły złe duchy, prosił Go, żeby mógł zostać przy Nim. Lecz [Jezus] odprawił go słowami: «Wracaj do domu i opowiadaj wszystko, co Bóg uczynił z tobą». Poszedł więc i głosił po całym mieście wszystko, co Jezus mu uczynił. 
Gdy Jezus powrócił, tłum przyjął Go z radością, bo wszyscy Go wyczekiwali.”

1 List do Tymoteusza 1:12

„Dzięki składam Temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu memu, za to, że mnie  uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę, mimo tego, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. (…) Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy.”