Kategoria: Niezwykła Moc

Boża Łaska w Działaniu

ea92325ce0e640da21bb36c2fafc28a5
Pierwszy kościół w Antiochii w jaskiniach. To tu nauczali Piotr, Paweł i Barnaba.

 

Dzieje Apostolskie 11:19-30

„Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i opowiadali Dobrą Nowinę o Panu Jezusie. A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana.  Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę [wiernych] dla Pana. Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy [go] znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.
W tym czasie właśnie przybyli z Jerozolimy do Antiochii prorocy. Jeden z nich imieniem Agabos przepowiedział z natchnienia Ducha, że na całej ziemi nastanie wielki głód. Nastał on za Klaudiusza. Uczniowie postanowili więc, że każdy według możności pośpieszy z pomocą braciom, mieszkającym w Judei. Tak też zrobili, wysyłając [jałmużnę] starszym przez Barnabę i Szawła.”

Imię Barnaba znaczy: syn  pocieszenia. W tym fragmencie widzimy, jak życie Józefa zwanego teraz Barnabą, odzwierciedla znaczenie jego nowego imienia. Często, powodowani zazdrością, nie potrafimy dać słów zachęty tym, którzy osiągają sukces.  Czasami nie robimy tego dlatego, że jesteśmy skupieni głównie na sobie i zapominamy, jak potrzebne są nam wszystkim słowa zachęty, docenienia, pocieszenia i wsparcia, zwłaszcza w trudnych chwilach. Barnaba umie zauważyć Bożą łaskę w działaniu i daje mu to radość. Wiara wypełnia całe jego życie.

Rozważania

  • Czytając ten fragment ponownie, zwróć uwagę na słowa i frazy, które przyciągają twoją uwagę. Jak ci się wydaje, dlaczego właśnie one mają na ciebie taki wpływ?
  • Jak ci się wydaje, w jakim stopniu jesteś tą osobą, która zachęca innych? Co powstrzymuje cię przed czynieniem tego częściej?
  • Kto w twoim życiu jest tą osobą, która najczęściej zachęca cię i wspiera? Kto  pociesza cię i pomaga, kiedy Bóg wykonuje swoją pracę w tobie, kto jest twoją podporą w trudnych chwilach? Przy najbliższej okazji wyraź tym osobom swoją wdzięczność  i jak wielkim wsparciem są dla ciebie ich słowa.

 

 

Skrucha Prowadząca do Życia

photo-1452174344330-c4343dc1cb8f

Dzieje Apostolskie 11:1-18

„Apostołowie i bracia, przebywający w Judei, dowiedzieli się, że również poganie przyjęli słowo Boże. Kiedy Piotr przybył do Jerozolimy, ci, którzy byli pochodzenia żydowskiego, robili mu wymówki. «Wszedłeś do ludzi nieobrzezanych – mówili – i jadłeś z nimi». Piotr więc zaczął wyjaśniać im po kolei: «Modliłem się – mówił – w mieście Jafie i w zachwyceniu ujrzałem jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna czterema końcami opadającego z nieba. I dotarł aż do mnie. Przyglądając mu się uważnie, zobaczyłem czworonożne zwierzęta domowe i dzikie płazy i ptaki powietrzne. Usłyszałem też głos, który mówił do mnie: „Zabijaj, Piotrze, i jedz!” Odpowiedziałem: „O nie, Panie, bo nigdy nie wziąłem do ust niczego skażonego lub nieczystego”. Ale głos z nieba odezwał się po raz drugi:  „Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił”. Powtórzyło się to trzy razy i wszystko zostało wzięte znowu do nieba. Zaraz potem trzech ludzi, wysłanych do mnie z Cezarei, stanęło przed domem, w którym mieszkaliśmy. Duch powiedział mi, abym bez wahania poszedł z nimi. Razem ze mną poszło też tych sześciu braci. Przybyliśmy do domu owego człowieka. On nam opowiedział, jak zobaczył anioła, który zjawił się w jego domu i rzekł: „Poślij do Jafy i sprowadź Szymona, zwanego Piotrem! On cię pouczy, jak zbawisz siebie i cały swój dom”. Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty zstąpił na nich, jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan: „Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym”. Jeżeli więc Bóg udzielił im tego samego daru co nam, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu?» Gdy to usłyszeli, zamilkli. Wielbili Boga i mówili: «A więc i poganom udzielił Bóg [łaski] nawrócenia, aby żyli».”

Za każdym razem, kiedy Bóg czyni coś nowego, zaczyna przemawiać i dotykać nowej grupy ludzi, budzi to kontrowersje. Spotkanie i przyjaźń pomiędzy Piotrem a Korneliuszem, nie spodobały się małej grupie Żydo-Chrześcijan (obrzezanych chrześcijan), którzy pragnęli utrzymać status uprzywilejowanych i wybranych. Piotr wytłumaczył im , że to się stało z Korneliuszem i jego rodziną, zostało zapowiedziane Pana Jezusa. Słuchający tych słów przestali się sprzeciwiać i pokutowali  rozumiejąc, że  zbawieni jest darem a nie należnym przywilejem wybranej grupy.

Rozważania

  • Czytając ten fragment ponownie, zwróć uwagę na słowa i frazy, które przyciągają twoją uwagę. Jak ci się wydaje, dlaczego właśnie one mają na ciebie taki wpływ?
  •  Co przychodzi ci na myśl, kiedy słyszysz słowo ” skrucha”? Jakie negatywne skojarzenia masz z tym pojęciem?
  •  W jaki sposób Bóg z Joela 2:13 odpowiada, kiedy zwracamy się do Niego ze skruszonym sercem? Czy jest coś w twoim życiu, o przebaczenie czego powinieneś się zwrócić do Boga? Podejdź do Jego tronu z Otwartym sercem i umysłem i poproś o przebaczenie.   

Dobra Nowina o Pokoju

photo-1439116641709-09e88f4b3a80

Dzieje Apostolskie 10:34-48

„Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».
Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: «Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?» I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa.
Potem uprosili go, aby zabawił jeszcze kilka dni. ”

Słowa Pana Jezusa, że Jego uczniowie będą Jego świadkami po krańce ziemi, są zapowiedzią i implikacją tego, że zbawienie i życie wieczne w Jezusie jest dostępne dla wszystkich, nie tylko dla Żydów, którzy do tej pory mieli pozycję narodu wybranego. Spotkanie Piotra I Korneliusza, kiedy Piotr głosi nowinę o życiu, śmierci, zmartwychwstaniu Pana Jezusa i odpuszczeniu grzechów, jest bardzo znaczącym.  Według proroctw i obietnicy, Duch Święty zostaje wylany na pogan, w taki sam sposób, jak to miało miejsce w Dzień Pięćdziesiątnicy w Jeruzalem (Dz. Ap. 2). Piotr nazywa Ewangelię Jezusa ewangelią pokoju, zaznaczając, że łamie ona barierę nie tylko między nami a Bogiem, ale też pomiędzy ludźmi.

Rozważania 

  • Czytając ten fragment ponownie, zwróć uwagę na słowa i frazy, które przyciągają twoją uwagę. Jak ci się wydaje, dlaczego właśnie one mają na ciebie taki wpływ?
  • W jaki sposób Chrystus wniósł pokój w twoje relacje z innymi? W jakich sferach swojego życia wciąż potrzebujesz pokoju?
  • W jaki, praktyczny sposób pokój, który Pan Jezus wniósł w twoje życie, możesz pogłębiać i  aplikować w swoim życiu? W jaki sposób ty sam hamujesz, lub niszczysz ten pokój?