Category: MIłość jest….

Miłość jest: dobrze czyniąca

Miłość jest życzliwa/ uprzejma/ dobrotliwa – tak określane jest greckie słowo „chresteuetai” w kilku polskich przekładach Słowa Bożego. Ale żeby dobrze zrozumieć, co apostoł Paweł miał na myśli, musimy spojrzeć na okoliczności i powody napisania tego listu.

Koryncka wspólnota chrześcijańska (koinonia) była całkiem odmienna od tego, do czego ówczesne społeczeństwo było przyzwyczajone. Koryncki kościół składał się z wiernych o bardzo różnym statusie społecznym i finansowym, z ludzi w różnym wieku i obu płci. Było tam wiele rodzin, ale też i wiele niezamężnych, nieżonatych, wdów, dzieci, niewolników, a większość z nich to nawróceni poganie. Wielu zajmowało pozycje w lokalnym rządzie, wielu było właścicielami bogatych biznesów. Żydowscy członkowie tego kościoła to prominentni i uznani byli liderzy synagog, jak na przykład Kryspus i Sostenes.

Ta różnorodność w statusie społecznym i ekonomicznym członków kościoła w Koryncie była świadectwem tego, że u Boga nie ma różnicy pomiędzy „Żydem a Grekiem; bo te sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy Go wzywają”(Rzymian 10:12), „Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się Go boi i sprawiedliwie postępuje” (Dz. Ap. 10:34). Ale zamiast cieszyć się swoją różnorodnością, koryntiane użyli ją do tworzenia podziałów. Apostoł Paweł znał ich dobrze, spędził z nimi przecież 18 miesięcy nauczając nowo założony kościół (Dz. Ap 18). We wcześniejszych słowach jego listu czytamy, że różnorodność darów duchowych, którymi obdarował ich Duch Święty, też stała się przyczyną wzrastania w pychę, sporów i przepychanek kto jest ważniejszy, czyja usługa ma większe znaczenie. Paweł zabrał się więc do wyjaśnienia kiedy, i w jaki sposób powinno się używać darów Ducha Świętego. Miłość musi być motywem i źródłem wszelkiego działania w naszym życiu, a miłość jest:

dobro czyniąca – aktywna w czynieniu dobra. Kiedy cierpliwość wzywa do wstrzemięźliwości w reakcji na dotykające nas problemy i zło, to życzliwość, dobrotliwość, przychylność – wzywa do działania, do okazywania zainteresowania potrzebami drugiej osoby. 2 List do Tesaloniczan nawołuje: „nie bądźcie znużeni w czynieniu dobra”. List do Galacjan 6:10 mówi: „póki mamy czas, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary”.
„Owocem Ducha są: miłość, radość, pokój , cierpliwość, urzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. (…) Jesli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próznej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. (…) Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim.”

 1. Pomyśl przez chwilę nad swoim obecnym życiem. Jak postrzegasz samego siebie w czynieniu dobra?
 2. W jaki sposób Jezus okazywał przychylność, dobro i życzliwość tym, którzy Go nienawidzili?
 3. A teraz pomyśl o tych, którzy zadali ci ból, skrzywdzili ciebie, są tobie nieprzyjaźni. Czy umiesz okazywać im miłość? Dalczego tak lub nie? W jaki sposób możesz zmienić swoje zachowanie i podejście do tych osób na lepsze, odzwierciedlające miłość i przychylność Boga do ciebie.

Wersety pomocnicze

List do Rzymian 5:8
„ Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł”.

1 List Jana 3:17 i 4:9
„Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą”.
„Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeśli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować.”

Przypowieści Salomona 3:27 , 11:25
„Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w twojej mocy. Nie mów do swego bliźniego: Idź i przyjdź znowu, dam ci to jutro – jeżeli możesz to teraz uczynić”.
„Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony.”

1 List Pawła do Koryntian 16:13
„Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Wszystko niech się dzieje u was w miłości.”
„A tak bracia moi mili bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.”

Miłość jest – cierpliwa

Przez następnych parę tygodni będziemy zastanawiać się, jak wygląda prawdziwa miłość. Popatrzymy na nią z trzech perspektyw:

 • miłość Boga do nas,
 • nasza miłość do Boga,
 • i nasza miłość do drugiego człowieka.

W zeszłym tygodniu przeczytaliśmy fragment z 1 Listu do Koryntian 13 rozdział. Jest on powszechnie znany jako pieśń o miłości. Na jego podstawie napisanych zostało wiele pieśni i poematów. W naszych grupach i w naszych osobistych spotkaniach z Bogiem, zajrzymy w głąb naszych serc i postaramy się pracować nad okazywaniem miłości takiej, jaką sam Bóg okazał względem nas. Zaczniemy od cierpliwości.

Szczera miłość nie jest zapalczywa, niezależnie od tego, jak mocno prowokują nas ludzie i sytuacje. Miłość nie irytuje się łatwo, nie łatwo jest pobudzić ją do gniewu. Ale gdzie szukać wsparcia i pomocy w cierpliwości? Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli prosisz Boga o cierpliwość, to da ci sytuacje, w których będziesz mógł ją w sobie wyrobić. Cierpliwości nie da się nabyć w jedną sekundę, trzeba ją w sobie wyrobić. A to wymaga regularnego  treningu. Zacznij od małych rzeczy i powoli zobaczysz, jak będziesz nabywać cierpliwości w większych sprawach.

Rzymian 5:3-5

“chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, A cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję; A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.”

Rozdział 3 Księgi Salomona prezentuje nam poprawną perspektywę na wszystko, co się dzieje w naszym życiu. Przeczytaj go powoli i rozmysłem. Spróbuj nauczyć się na pamięć. Kiedy będziesz w sytuacji, że zacznie ci brakować cierpliwości, przypomnij sobie słowa najmądrzejszego człowieka pod słońcem: “Wszysko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę”.

A jakie są rezultaty braku cierpliwości?

List do Jakuba 1:19-20

“Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga.”

Księga Kaznodziei Salomona 7:9

“Nie bądź w swym duchu porywczy do gniewu, bo gniew mieszka w piersi głupców.”

Przypowieści Salomona 29: 9, 22 ; 15:18

“Gdy mądry wiedzie spór z głupim, ten zaraz wybucha”, “porywczy popełnia wiele błędów”, “Człowiek porywczy wywołuje zwadę, lecz cierpliwy zażegnuje spór”.

 1. W jaki sposób dostrzegasz Bożą cierpliwość względem ciebie? Jakie to wywołuje u ciebie uczucia?
 2. Jak wygląda twoja cierpliwość względem innych?  Czy są w twoim życiu osoby, do których nie masz cierpliwości, sytuacje, w których łatwo tracisz cierpliwość? Jak myślisz, w jaki sposób możesz to zmienić na lepsze?
 3. Czy potrafisz cierpliwie czekać na wypełnienie Bożej woli w twoim życiu, na odpowiedź Boga na twoje modlitwy i potrzeby? Jak myślisz, dlaczego często sprawia ci to trudność?

List do Efezjan 4:1-2

“Napominam was teraz ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystało na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości (…)”

Psalm 37:7-8

“Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, Na człowieka, który knuje złe zamiary!Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości! Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego.”

Rzymian 5:3-5

“chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, A cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję; A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.”

Notatki:

Załączone dokumenty do pobrania i duku, pomogą nam w zorganizowanym notowaniu naszych przemyśleń i odpowiedzi.

Miłość jest

 • wynotuj definicję i wersety biblijne, które się do tego odnoszą

Miłość jest 2

 • wynotuj swoje mocne i słabe strony w odniesieniu do każdego słowa opisującego miłość z fragmentu  1 Listu do Koryntian 13 rozdział.