Kategoria: MIłość jest….

Miłość nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy.

Ile razy przyszło nam na myśl „a dobrze mu tak”, „zasłużyli sobie na to”, nic im się nie stanie, jak dostaną nauczkę”?

A teraz przeczytajmy jeszcze raz: „Miłość nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy”.

W swoim liście do Rzymian Apostoł Paweł pisze: „Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz; albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo.”

„Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, w gorliwości nie ustawając, płomienni Duchem Panu służcie. (..) Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni; nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie; nie uważajcie siebie samych za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go,; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżażone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.”

W Księdze Zachariasza jest napisane: „Nie knujcie złego w swoim sercu, jeden przeciwko drugiemu”.

  1. Spójrzmy na osobę Pana Jezusa. W jakich sytuacjach Jego życia tu na ziemi, widzisz przejawy tych trzech cech miłości: nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy? ( Przypomnij sobie spotkanie Jezusa z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie, zachowanie i słowa Pana Jezusa w drodze na krzyż i na krzyżu)
  2. Jak to wygląda w twoim życiu? Czy potrafisz zapomnieć o odwecie? Czy niesprawiedliwość wyrządzona przez innych twojemu wrogowi, wzbudza u ciebie uczucie satysfakcji? Jak rozumiesz słowa „sądząc innych, sam siebie potępiasz”?
  3. Patrząc na ofiarę Pana Jezusa, który nasz ukochał i umarł za nas, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, czy dostrzegasz sfery swojego życia, które muszą ulec zmianie, by odzwierciedlały rozważane dzisiaj atrybuty miłości?

Miłość nie postępuje nieprzystojnie

Miłość nie postępuje nieprzystojenie (tł. Biblia Warszawska) – aschemonei – słowo to dotyczy bezwstydnego zachowania, aroganckiego i nieprzyzwoitego, nieodpowiedniego do sytuacji i nieodpowiadającego moralnym i etycznym normom.

Przykładem może być zachowanie Koryntian przy stole komunijnym. Nie przestrzegali powagi i znaczenia tego momentu. Jedli bezmyślnie i aby się tylko najeść, pili do upicia. Kłótnie i spory miały miejsce przy stole, przy którym powinno się wspominać śmierć  i zmartwychwstanie Pana Jezusa. (1 Koryntian 11:17-22)

Idealnym przykładem miłości jest Pan Jezus. Mimo, że ówcześni przywódcy religijni uważnie obserwowali Go w nadziei, że przyłapią Go na niegodnym, nieprzyzwoitym zachowaniu, to nie mogli Mu nic zarzucić. Z Samarytanką spotkał się w miejscu publicznym, by nikt nie mógł Go o nic niepoprawnego posądzić. Zawsze otaczał się swoimi uczniami, żeby mieć świadków swojego postępowania, by nikt nie mógł Go oskarżyć o łamanie Prawa. Biednym nie dawał odczuć, że są mniej warci, wchodził i do biednych i do bogatych domów, nie zwracając przy tym uwagi na stan majątkowy czy społeczny odwiedzanych osób.

Kiedy się tak nad tym zastanawiam, to myślę o swoim zachowaniu. Czy nikt nie ma mi nic do zarzucenia, jeśli chodzi o moje postępowanie? Czy są takie momenty mojego życia, które chciałabym ukryć przed ludzkim okiem? Czy ludzie w mojej obecności czują się dobrze i bezpiecznie? A mój język? Czy panuję nad nim? Czy „wyrywają mi się” nieprzyzwoite słowa, stwierdzenia? Salomon tak to ciekawie określił:

„Złoty kolczyk w ryju świni to to samo, co piękna niewiasta bez obyczajności.”

Zachęcam ciebie do takich samych rozmyślań, do uważnego i szczerego spojrzenia wewnątrz siebie. W jakim aspekcie swojego życia powinieneś zmienić swój sposób postępowania? Czy twoje usta wypowiadają słowa nie przystające uczniowi Jezusa? Czy swoim zachowaniem starasz się podobać Bogu, czy innym? Na jakie kompromisy jesteś gotowy pójść, aby tylko coś w życiu uzyskać?

List jakuba 1:26

„Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna.”

Psalm 34:13-15

Jaki ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni? ….Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych!”

Przypowieści Salomona 4:24, 10:9, 29, 32

” Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg! „

„Kto postępuje ninagannie, postępuje bezpiecznie,”

„Pan jest twierdzą dla tego, kto postępuje ninagannie”, „Wargi sprawiedliwego wypowiadają to, co jest miłe, lecz usta bezbożnych tylko to, co jest przewrotne”.

Przypowiesci Salomona 11

– – niecny ustami niszczy swojego bliźniego, człowiek nierozumny gardzi swoim bliźnim, 

 

 

Miłość jest – miłość nie zazdrości, nie jest chełpliwa, nie nadyma się

Poprzednio rozmyślaliśmy nad pozytywnymi cechami miłości, nad tym, czym miłość jest i jak się przejawia. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym miłość nie jest, ale tak właśnie świat często pojmuje miłość. Pytania do rozważania znajdują się w środku dzisiejszego tekstu i są zaznaczone czerwonym kolorem.

Miłość nie zazdrości.

Zauważyłam, że dzisiejszy świat uczy nas zazdrości i niedosytu. Reklamy w telewizji, wystawy sklepowe, cały czas sugerują, że są lepsze rzeczy, których jeszcze nie masz, a które inni już mają i są szczęśliwsi. Jak się przed tym obronić? Sama wiele razy zadrościłam innym, że jeżdżą na wakacje w miejsca, w które sama chciałabym pojechać(czytaj: polecieć), a nie mogę, czy też nie mam czasu. Czwórka dzieci, zaciśnięty na maxa budżet i nie ma szansy na większe wydatki. Ale problem nie był w tym, że nie mogłam. Problem tkwił w postawie mojego serca. W braku wdzięczności za to, co mam i w braku zrozumienia, jak wiele Bóg mi już ofiarował. Być szczęśłiwym tu i teraz z tym, co już mam, cieszyć się dniem dzisiejszym, to moje wyzwanie. Jak nie porównywać swojego życia z życiem drugich ludzi? Jak najlepiej wykorzystać i czas, i to, co teraz mamy? Jak umieć cieszyć się powodzeniem drugiej osoby bez zazdroszczenia tego, co im przynosi szczęście? Dla mnie osobiście: jak zorganizować czas wspaniałego wypoczynku z dziećmi i mężem tu i teraz, w domu, który mam dzięki łasce Bożej, po pracy, którą dzięki Bogu wciąż mamy, z dziećmi, które nas kochają i chcą z nami przebywać, z przyjaciółmi, których postawił na naszej drodze Bóg. Wakacje, to mogą być dwie godziny szczęścia na naszym podwórku, z grillem, zapalonymi wieczorem lampkami i z muzyką. To już mam, to dał mi Bóg. „Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana, bo wtedy jest przed tobą przyszłość i twoja nadzieja nie zawiedzie”(Przyp. Salomona 23:17). Co wzbudza u ciebie zazdrość? Co sprawia, że porównujesz się do innych? Jaki wpływ na twoje zrozumienie mają powyższe słowa Slaomona?

Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się.

Miłość nie obnosi się ze swoim szczęściem, pozycją, nie reklamuje swoich dobrych uczynków, bogobojności. Miłość nie wywyższa się, nie prowokuje innych do zazdrości. Na początku Listu do Koryntian Paweł pisze te słowa: „Przypatrzcie się zatem sobie bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych i to, co uświata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata, i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym.(..) Aby kto się chlubi, w Panu się chlubił”. Wywyższając się pokazujemy, że innych uważamy za mniej ważnych od siebie, ich problemy i potrzeby nie są tak ważne jak nasze, ich osiągnięcia nie liczą się w świetle tego, co my osiągnęliśmy – umniejszamy wartość drugiego człowieka, a to nie powinno cechować ludzi wypełnionych miłością i poznaniem Boga. W liście do Galacjan Paweł pisze: „Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc”(5:26), a w liście do Filipian są takie słowa: „nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy troszczy się nie tylko o to, co jego, ale i o to, co cudze.” (Fil 2:3)  Jak rozumiesz powyższe wersety i jaki wpływ powinny one mieć na twoje życie? Jakie zmiany powinny nastąpić w twoim podejściu do drugich?

„Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”, a to oznacza, że nie ma miejsca na egocentryzm, egoizm, samolubstwo.

„Jeśli według Ducha żyjemy (odkupieni przez krew Jezusa), to według Ducha też postępujmy.” Jak rozumiesz te słowa z listu Pawła do Galacjan?