Kategoria: List do Rzymian z Joe Łosiak

List do Rzymian, 10 rozdział

Notatki

List do Rzymian 10 rozdział

 1. Wersety 1-4 / Największa potrzeba i jedyne rozwiązanie dla Izraela i dla zgubionych w religijności Polaków
 2. Paweł zawsze modlił się za swoich pobratymców i ich zbawienie, mimo tego, że przecież byli bardzo religijnym narodem i wiedzieli, kim jest ich Bóg
 3. Nie rozpoznając ogromu własnego grzechu, byli oni jednak duchowo martwi, myśląc, że mogą się Bogu przypodobać własną sprawiedliwością i wypełnianiem religijnych przykazań i rytuałów;
 4. Jezus jest zapewnił jedyny sposób na usprawiedliwienie i zbawienie (idealną świętość przed Bogiem), kładąc koniec wszelkim staraniom samo-zbawienia przez zachowywanie Prawa, Rytuały i dobre uczynki. Jedyną drogą jest zawierzenie i zaufanie, że jedynie Jezus ma moc przebaczyć i zbawić nas od naszych grzechów, tylko przez wiarę w Niego.
 5. Wersety 5-8 / Wymagania i świętość Prawa zostały zaspokojone poprzez sprawiedliwość Słowa Wiary, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa.
 6. Prawo Mojżeszowe uczyło podstaw prawego życia z Bogiem i człowiekiem;
 7. Sprawiedliwość wiary wypływa z serca i jest ponad starania wypełniania historycznie nadanych Izraelowi przykazań i rytuałów, o których ten fragment mówi;
 8. Ewangelia jest słowem wiary, przez które wołamy do Boga by nas zbawił, co w następstwie jest wypełnieniem Prawa dla każdego, kto w tę Ewangelię uwierzy.
 9. Wersety 9 – 13 / Jak osiągnąć wieczne zbawienie od kary za nasze grzechy
 10. Szczerze wyznaj z wiarą, że Jezus Chrystus jest Panem i Bogiem, On , który przyszedł w ciele człowieka, umarł na krzyżu za moje i twoje grzechy, i zmartwychwstał – a będziesz zbawiony (w. 9-10);
 11. Bóg widzi wiarę twojego serca i kiedy szczerze wyznasz swoimi ustami, że wierzysz w Chrystusa, dostąpisz zbawienia; to, że nie wstydzisz się swojej wiary w Chrystusa jest pierwszym przejawem naszej zbawczej wiary (Izajasza 28:16)
 12. Bóg jest miłosierny dla każdego, niezależnie od pochodzenia, kto ku zbawieniu wzywa Jego Imienia;
 13. Wersety 14-21 / Błogosławieństwo misji do wszystkich narodów
 14. By wypełnić misję Wielkiego Posłannictwa misjonarze muszą być wyposażeni, posłani i wspierani;
 15. Pan wielce błogosławi misjonarzy i ich pracę;
 16. Przebudzenie wiary i zbawienia przychodzi w wyniku głoszenia Słowa Bożego (w. 17);
 17. Bóg, poprzez inne narody będzie prowokował Izrael, by mimo swojej zatwardziałości chcieli przyjąć Ewangelię;
 18. Na koniec widzimy, że Bóg pragnie zbawienia całego narodu Izraelskiego, chociaż oni sami trwają w swoim uporze (w.21, Ew. Mat 23:37).

List do Rzymian, 9 rozdział

Notatki:

List do Rzymian – 9 rozdział

 1. Wersety 1 – 3 / Paweł ubolewa i wyraża „wielki smutek serca” nad stanem jego pobratymców i rodziny, Izraela
 2. Pawła nieustannie zasmuca stan duchowy jego najbliższej rodziny i tej rodziny w ojcu Abrahamie;
 3. Tak bardzo ich kocha, że jest gotów zamienić się z nimi miejscami, by tylko byli zbawieni;
 4. Wersety 4-13 / Paweł określa kto tak naprawdę jest Izraelem i kto jest dzieckiem Obietnicy;
 5. Bóg Ojciec wybrał Izrael, obdarzył go chwałą, Dekalogiem, przykazaniami, misją do spełnienia i wieloma obietnicami stania się wielkim narodem, którego królewski potomek urodzi Jego Syna Chrystusa, który jest razem z Ojcem, wieczny i wszechpotężny Bóg;
 6. Nie wszyscy zrodzeni według ciała izraelitami są obiecanym narodem Izraelem ( imię Izrael podkreśla bardzo bliską, indywidualną relację z Bogiem – „zmagać się z Bogiem”);
 7. Bóg wie (ponadczasowa wszechwiedza – grec. proginosko), jacy będziemy, jeszcze zanim się narodzimy, i stawia nas w pozycji/wybiera według tego, jak nasza przyszła wiara będzie wyglądać, bez względu na nasze uczynki.
 8. Jakub i Ezaw – obaj byli grzesznikami, ale Jakub działał w posłuszeństwie wiary Bogu, kiedy uczynki Ezawa odzwierciedlały jego sprzeciw i brak wiary w Boga (Hebr. 11:21, 12:16,17 Rodz. 25-27)
 9. Postawa Ezawa, pełna sprzeciwu i braku wiary Bogu doprowadziła go gwałtu, morderstwa, odrzucenia Bożych obietnic, nawet do odrzucenia samego Boga i profanacji jego wspaniałego dziedzictwa;
 10. Bóg kochał Jakuba za jego wiarę i posłuszeństwo, Ezawa zaś odrzucił, gdyż sprzeniewierzył Boże plany zbawienia dla wszystkich ludzi.
 11. Wersety 14-23 / Bóg, w swojej mądrości, niezawisłości i wszechwiedzy, podejmuje decyzje, kogo obdarzyć miłosierdziem i ochroną, według Słowa, które nam dał;
 12. Bóg jest sprawiedliwy i wie, komu okazać miłosierdzie i łaskę;
 13. Zanim Bóg sam zatwardził serce Faraona, ten pięć razy sam zatwardził swoje serce odrzucając Boga. Bóg znał serce faraona i widział w nim podstęp i złe zamiary wobec Mojżesza;
 14. Bóg zawsze działa w obronie swoich dzieci, blokując złe intencje i działania wrogów;
 15. Bóg był dotąd nieskończenie cierpliwy z nami, bardziej niż my zainteresowany i działający w sprawiedliwości. W cierpliwości tolerował grzesznych ludzi, którzy nie chcieli się do Niego nawrócić, po to, aby zbawić tych z nas, którzy Go szukają.
 16.  Już dawno Bóg mógł zniszczyć Ziemię, ale z miłością i łaską objawiał swoją Chwałę i Moc, aby zbawić wiele ludzi.
 17. Wersety 22 – 32 / Boży plan zbawienia zawsze obejmował wszystkie narody (Żydów i pogan), i dostępny był dla każdego, kto przez wiarę w Boga przyjdzie do poznania Jego.
 18. Bóg powołuje tak i Żydów i pogan, aby stali się Jego ludem (Genesis 22:18)
 19. Z tych, którzy urodzili się jako żydzi, tylko Resztka wiernych będzie zbawiona (Izajasza 10:22,23)
 20. Ci, którzy chcieli osiągnąć Bożą sprawiedliwość własnymi uczynkami, nie będą usprawiedliwieni.
 21. Poganie, którzy są bez Prawa, ale uwierzyli Bogu i przyszli do poznania wiary, ci są usprawiedliwieni.
 22. Stary Testament mówił o „Kamieniu”, który odrzucą budowniczowie, ale ci, którzy w Niego uwierzą , dostąpią zbawienia. Psalm 118:22 „Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym”

i aby się nie znalazł jakiś rozpustnik i bezbożnik, jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo – Hebrajczyków 12:16

Genesis 22:18 Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest udziałem] twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu».

Izajasza 10:22  W owym dniu
Reszta z Izraela i ocaleni z domu Jakuba
nie będą więcej polegać na tym, który ich bije,
ale prawdziwie oprą się na Panu, Świętym Izraela.
21 Reszta powróci, Reszta z Jakuba do Boga Mocnego.
22 Bo choćby lud twój, o Izraelu, był jak piasek morski, Reszta z niego powróci.

List do Rzymian, 8 rozdział

List do Rzymian – 8 rozdział

Notatki

 1. Wersety 1 – 4 / Ci, którzy przez wiarę narodzili się na nowo w Bożym Duchu Świętym i teraz już są w Chrystusie, chodząc w Jego Duchu, ci NIGDY już nie będą potępieni za ich grzechy.
 2. Mieszkający w nas Duch życia, uwalnia nas od Litery Prawa i jej zakazów, nakazów, które obnażały nasz upadek
 3. Duch życia uwalnia nas od Prawa grzechu i śmierci, którego saim nigdy nie mogliśmy pokonać.
 4. Bóg zesłał swojego Syna dając Mu ludzkie ciało i na tym ciele, zabitym na Krzyżu, potępił grzech i odebrał za niego zapłatę.
 5. Dzięki Duchowi Bożemu, który teraz żyjąc w nas pobudza nas do życia w sprawiedliwości, staliśmy się prawdziwie wolnymi.
 6. Ponosząc na swoim Ciele potępienie za nasze grzechy, Chrystus uczynił nas, którzy chodzimy w Jego Duchu, prawymi w przed Bogiem i prawymi w naszym codziennym życiu.
 7. Wersety 5 – 10 / Ogromna różnica pomiędzy życiem według ciała, a życiem według Ducha
 8. Według ciała, twoje myślenie opiera się na przeszłych upadkach, prowadząc do nieuchronnej ciemności opisanej w Rzymian 1:21-32, co prowadzi do śmierci;
 9. Odwrócenie się od cielesności i chodzenie w Duchu (tzn. czynienie tego, co Bóg chce, opierając się na Bożym Słowie i na sumieniu), kompletnie zmienia twoje życie i daje ci pokój.
 10. Nasz umysł, pobudzany cielesnością (żądze i złe zamiary) jest nastawiony przeciwko Bogu, Jego prawom i sam z siebie nie może się zmienić.
 11. Cielesność nigdy nie podoba się Bogu i jeśli to jest jedyne, co masz, to nie możesz w tym stanie podobać się Bogu.
 12. Jeśli mamy w sobie Ducha Bożego, to cielesność w nas został pokonana i Chrystus mieszka w nas. Nie jesteśmy już cieleśni, jesteśmy nowym stworzeniem;
 13. Kiedy mamy Chrystusa, Jego Duch sprawiedliwości wypływa z nas i przeszłe życie w ciele zostało umartwione w naszym nowonarodzeniu, nigdy już nie mając już mocy nad naszym nowym życiem. Żyjemy teraz w Chrystusie, mimo, że nasza cielesność, jak obalony i zamknięty za zdradę stanu król, wciąż próbuje ze swojej celi śmierci wysyłać rozkazy, kłamstwa i dezinformować nas. Mamy teraz nowego Króla (Boży Święty Duch, który jest jedno z Chrystusem), który żyje w nas.
 14. Wersety 11 – 16 / Jeśli tylko Duch Święty mieszka w nas, czyniąc nas dziećmi Bożymi, to odrzucamy nasze stare życie w cielesności i dajemy się Jemu prowadzić.
 15.  Jeśli Duch Boży mieszka w tobie, to Jego praca polega na pouczaniu i prowadzeniu, objaśnianiu Słowa Bożego, które czytamy, dając nam moc pokonywania grzechu i lęku.
 16. Jako Jego zaadoptowane dzieci, nie musimy się bać niczego, bo zawsze możemy zawołać o pomoc do naszego Niebiańskiego Taty.
 17. Nasz ludzki duch odczuwa obecność Ducha Bożego w naszym życiu, dając dowód tego, że jesteśmy dziećmi Boga.
 18. 1. Wersety 17 – 26 / Mamy udział w  cierpieniach Chrystusowych i w trudnościach tego życia dla Pana, zwracając nasz wzrok nieustannie ku Chwale i Dziedzictwu, które są objawiane nam i w nas.
 19. Będąc dziećmi Bożymi, choć w nieustannych ziemskich  zmaganiach, to jesteśmy współdziedzicami  Jego Syna, Jezusa Chrystusa;
 20. Każde staranie, zmaganie i trudności, problemy i upadki, a nawet utrata bliskiej osoby, będą wynagrodzone i wydadzą swój owoc w wieczności.
 21. Całe stworzenie trwa w wielkim oczekiwaniu na objawienie naszej chwały w Niebie, gdzie ujrzymy wielkie rzeczy dla nas przygotowane i naszych zbawionych bliskich.
 22. Dusze, którym usłużyliśmy, też będą z nami świętować, gdyż i my sami oczekujemy z utęsknieniem pełnego odkupienia i nowego ciała, obserwując to, co się dzieje wokoło nas.
 23. Ponieważ nasz nadzieja jest niewzruszenie pewna, cierpliwie walczymy przechodząc niestrudzenie przez różne okoliczności i problemy.
 24. NIGDY nie jesteśmy już sami!!! Boży Duch Święty, który reprezentuje Chrystusa w nas, nieustannie przynosi przed tron naszego Ojca w Niebie każdą naszą potrzebę i sytuację nawet, kiedy ma sami nie wiemy, co mamy robić i mówić.
 25. Wersety 27 – 30 / Bóg zna przyszłość, więc wie, jak się do Niego odniesiemy, przygotowuje dla nas drogę tak, aby wszystko współpracowało dla naszego dobra, dla tych, którzy ”Boga miłują (…) którzy według postanowienia Jego są powołani, których przeznaczył i powołał”(w. 27-30)
 26. Bóg, nasz Ojciec, zna nasze serca, poprzez Ducha Świętego zna nasze modlitwy i prośby
 27. Wiemy, że Bóg zawsze nam pomaga, w każdej sytuacji torując nam drogę;
 28. Okoliczności, zdarzenia i ich rezultaty w naszym życiu, są kontrolowane przez Boga tak, aby nas kształtować na podobieństwo jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Bóg, na odstawie swojej znajomości przyszłości, powołał i przeznaczył nas, abyśmy byli jak Jego Syn.
 29. W niebie Bóg obdarzy nas chwałą.
 30. Wersety 31 – 39 / Boża miłość bez granic, obdarza nas pełną ochroną i zaopatrzeniem we wszystko, czego kiedykolwiek będziemy potrzebować.
 31. Bez Jego dozwolenia nikt nas nie może skrzywdzić;
 32. Wszystko, co potrzebne nam jest do tego życia, On nam zapewnia;
 33. Niczyje oskarżenia nie mogą nam zaszkodzić i nic, i nikt nie może nas już potępić;
 34. Bóg uczynił nas „wybranymi”, tymi, których wybrał i usprawiedliwił według naszej wiary.
 35. Jesteśmy więcej niż zwycięzcami, w Chrystusie, który nas ukochał;
 36. Nic nas nie może odseparować od miłości, którą ma dla nas Bóg, a która jest nieskończona i bez granic, niezależnie przez jakie problemy, lub ataki będziemy w przyszłości przechodzić.