Miesiąc: Sierpień 2020

List do Rzymian – 7 rozdział

Notatki do rozważań

A . wersety 1 – 6 Litera Prawa a Prawo Ducha Miłości (Bóg jest Miłością)
1. Jeśli pierwszy mąż, który zmarł, miał rygorystyczne wymagania i oczekiwał perfekcyjności, to każda współmałżonka takiej osoby próbowałaby je spełnić i nie dałby temu rady.
2. Jeśli drugi mąż jest pełen pochwał dla starań współmałżonki, z sercem pełnym miłości i przebaczenia, to każda kobieta by w takiej relacji tylko rozwijałaby swoją miłość i promieniała duchem.
3. Służąc jedni drugim w duchu miłości raczej niż z czystego zobowiązania do ustanowionych reguł i zasad, jest kluczowym do owocnego i spełnionego życia dla Boga. (Galacjan 5:16-26)
4. Miłość jest wypełnieniem Prawa. Rzymian 13:8-10
B. wersety 10- 14 Celem Prawa ( 10 Przykazań) było uzmysłowienie nam, że my wszyscy potrzebujemy odkupienia i Zbawienia od naszych grzesznych skłonności.
1. Prawo nigdy samo w sobie nie było problemem, raczej zwierciadłem obnażającym nasze skłonności.
2. Dzięki Prawu możemy zobaczyć, jak bardzo jesteśmy zepsuci w naszych sercach i naszym zachowaniu.
3. Prawo pobudzało naszą rebeliancką naturę do grzeszenia przeciw drugim poprzez pożądanie.
4. Bez zwierciadła Prawa i bez poznania wagi grzechu, sami siebie tylko zwodziliśmy i okłamywaliśmy;
5. To właśnie Prawo, które jest święte i dobre, otwiera nam oczy i daje poznanie rzeczywistości grzechu.
C. wersety 15 – 23 Wszyscy będziemy się zmagać i z hukiem upadać tak długo, jak długo w naszych próbach pokonania grzechu i własnych słabości będziemy polegać tylko na własnych wysiłkach i mocy.
1. Wiemy, co powinniśmy robić i czego nie powinniśmy, nawet bez zapisywania tego, ale nawet jak w naszych głowach postanowimy czynić dobrze, to i tak kończy się na tym, że robimy to, czego nie chcemy
2. Sama wiedza, co powinno się robić i silne postanowienie poprawnego działania, i tak najczęściej kończy się fiaskiem.
3. Teraz widzimy, że grzech mieszka w nas i nic dobrego w nas nie ma. Zło nas wypełnia mimo tego, że chcemy czynić dobrze.
4. Jesteśmy usidleni i bezsilni, nie rozumiejąc nawet własnej natury.
D. wersety 24 – 25 Chrystus jest dla nas odpowiedzią, by zmienić nasze tragiczne położenie, które bezwzględnie prowadzi nas tylko do śmierci i zniszczenia.
1. W naszym życiu mamy Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Który jest gotowy i pragnie wyzwolić nas z tego niszczącego i pełnego bólu życia grzechu.
2. Odpowiedzi i obietnice dotyczące naszego dylematu znajdują się w rozdziale 6, który mówi o posłuszeństwie wiary, i w rozdziale 8, który tłumaczy i wyjaśnia działanie Ducha Świętego w nas, który pomaga nam pokonać zmagania, upadki i zniszczenie, jakie niesiemy w relacjach z drugimi.

List do Rzymian – 6 rozdział

List do Rzymian – 6 rozdział

 1. Wersety 1 – 5 NASZA POZYCJA W CHRYSTUSIE
 2. Darmowa łaska nie jest powodem, aby wracać do grzechu, który nas zniewala (tak, nasza wolność pozwala nam na powrót do grzechu, który nas niszczy i odbiera wolność czynienia dobra)
 3. Grzech nie ma już mocy nad nami, więc mamy wolność czynienia tego, co dobre, chwalebne i pomocne
 4. Ci z nas, którzy poprzez wiarę w Chrystusa uwierzyli ku zbawieniu, ci przez zanurzenie (chrzest) zostali włączeni do jedności z Chrystusem i są także „w duchu” ochrzczeni w Jego śmierć
 5. W duchu zostaliśmy pogrzebani z Nim w śmierć
 6. W duchu też zostaliśmy razem z Nim wzbudzeni do nowego życia (nowonarodzenie)
 7. Nasze stare „ja” zostało w duchu ukrzyżowane razem z Nim ( nasz cielesna powłoka nie ma prawa już więcej rządzić nami poprzez grzeszne pożądania, które nas usidlały – Galacjan 2:20)

7 RÓŻNYCH FORM CHRZTU WYMIENIONYCH W PIŚMIE ŚWIĘTYM ) TRZY WEWNĘTRZNE, CZTERY ZEWNĘTRZNE)

 1. Chrzest Jana jest na pokutę / Meta noia (zmiana myślenia) ku przebaczeniu grzechów
 2. Chrzest Jezusa, według słów Jezusa, miał miejsce, aby „wypełnić wszelką sprawiedliwość (Ew. Mat. 3:15)

(Sam Bóg uniżył się, kiedy stał się jednym z nas i pomimo tego, że sam był bezgrzeszny, przyjął na siebie nasze grzechy. Jak niewinny baranek ofiarny bez żadnej skazy. Będąc niewinnym Barankiem Bożym, reprezentował nas, został uświęcony mocą Ducha Świętego do wykonywania swojej posługi jako człowiek zależny od swojego ciała.

 1. Chrzest nowonarodzonego naśladowcy Chrystusa w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (Dzieje Ap. 10:44-48, 16:30-34, Ew. Mateusza 28:18-20)
 2. Chrzest Mojżeszowy – „wszyscy byli ochrzczeni w Mojżesza, w chmurze i morzu)
 3. Chrzest Kielicha – „Czy możecie pić Kielich, który Ja piję, albo być ochrzczeni tym chrztem, którym Ja jestem ochrzczony? Ew. Marka 10:38; „Chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni” Ew. Łukasza 12:50
 4. Chrzest Duchem Świętym i ogniem – „On (Jezus) was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem” Ew. Łukasza 3:16/por. Ew. Mateusza 3:11
 5. Chrzest Ducha Świętego – pierwszy raz miał miejsce w dzień Pięćdziesiątnicy, gdzie płomyki ognia ukazały się nad ich (uczniów) głowami, towarzyszył temu dźwięk wiejącego, gwałtownego wiatru i mówili różnymi językami tak, jak im Duch poddawał – Dzieje Apostolskie 2:1-13. W listach apostolskich do kościołów, doświadczanie Ducha Świętego wiązało się nieodłącznie z nowonarodzeniem w wierze w Chrystusa ku Zbawieniu – 1 Koryntian 6:19-20. „W Nim (Jezusie) i wy, którzy usłyszeliście słowo Prawdy, Ewangelię waszego Zbawienia, i wyniku czego uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym (obiecanym wam przez Chrystusa), jako Boża własność, którą On ma w opiece” – Efezjan 1:13. „Jeśli kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie należy do Chrystusa (nie jest dzieckiem Bożym)” – Rzymian 8:9. „Bo też i przez jednego Ducha zostaliśmy wszyscy ochrzczeni w jedno ciało (duchowo przemienieni – zjednoczeni w jedno), czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni tym samym, jednym Duchem Świętym” – 1 Koryntian 12:13.
 6. Wersety 6 – 14 W CHRYSTUSIE ŻYJEMY JUŻ NA ZAWSZE I JESTEŚMY WOLNI OD WIĘZÓW DESTRUKCYJNEGO GRZECHU.
 7. Nasze stare „ja” zostało ukrzyżowane i umarło razem z Nim, wyzwalając nas z niewoli grzechu.
 8. Tak, jak i Chrystus teraz żyje, tak i my żyjemy w naszej nowej wolności od mocy grzechu.
 9. Dlatego, że Chrystus raz na zawsze pokonał śmierć, tak i my dzięki Niemu żyjemy teraz na wieki.
 10. Tak więc, mamy odwracać się od grzechu, który czyni z nas swoich niewolników i odciąga nas od Boga.
 11. Nasze wysiłki, myśli i działania powinny koncentrować się na Bogu i danej nam wolności w Łasce.
 12. Nasza wolność do czynienia dobrych i sprawiedliwych uczynków ma źródło w Bożej Łasce, a nie w Prawie.
 13. JESTEŚMY TERAZ NIEWOLNIKAMI SPRAWIEDLIWOŚCI, BY WYDAWAĆ OWOCE DUCHA
 14. Świętość to nie tylko nieobecność grzechu, ale także obecność owoców Ducha Świętego. – Galacjan 5:22
 15. Zostaliśmy uwolnieni z więzów grzechu przez wiarę posłuszeństwa, by żyć sprawiedliwie
 16. Tak, jak mieliśmy wcześniej pociąg do grzechu, tak teraz dzięki Bożej Łasce w wolności pragniemy żyć w sprawiedliwości

 

 1. Wersety 20 – 23 GRZESZĄC NISZCZYLIŚMY SIEBIE SAMEGO ALE TERAZ, W JEZUSIE MOŻEMY ŻYĆ NA ZAWSZE

1/ Nasze życie było omotane grzechem i egoistycznym pragnieniem, niezdolni do czynienia dobra

2/ Teraz, kiedy mamy Chrystusa, dostrzegamy, jak bardzo byliśmy chorzy i niezdolni do bezwarunkowej miłości.

3/ Teraz z Chrystusem, jako słudzy Boga, w wolności możemy bezwarunkowo pomagać innym.

4/ Życie w świętości przynosi owoce sprawiedliwości, z czego pochodzi wszystko, co dobre w naszym życiu(zbawienie, zdrowie, rodzina, powołanie), które jest teraz służbą niesienia spragnionemu światu Ewangelii i miłości Chrystusa. Całe cierpienie i zmagania dla Chrystusa będą nagrodzone, i dzięki łasce Bożej będziemy żyć już wiecznie.

 

„Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu.” – Rzymian 6:19

List do Rzymian – 5 rozdział

List do Rzymian – 5 rozdział

 

Wersety 1 – 5 NASZA WSPANIAŁA I NIEZASŁUŻONA POZYCJA W CHRYSTUSIE, EDY TYLKO ZAUFAMY JEDYNIE JEMU

KIEDY KOMPLETNIE ZAUFAMY JEDYNIE CHRYSTUSOWI, OTRZYMUJEMY NIEZASŁUŻONĄ, WSPANIAŁĄ POZYCJĘ W CHRYSTUSIE

 

 1. Jesteśmy usprawiedliwieni i święci przed Bogiem, jeśli tylko zawierzymy jedynie Jemu.
 2. Opuszczamy obóz wroga walczącego przeciwko Bogu i Jego stworzeniu, osiągając pokój z Bogiem.
 3. Kiedy tylko uwierzymy, to wszystko staje się możliwe dzięki Jezusowi Chrystusowi.
 4. W Chrystusie mamy dostęp do tej Łaski (daru) przez naszą wyznaną wiarę.
 5. Dzięki temu dostępowi możemy też cieszyć się nadzieją (pewnością) chwały, jaką Bóg dla nas przygotował.
 6. Będziemy umieli przetrwać wszelkie uciski i prześladowania z radością, która umocni naszą wytrwałość.
 7. Mając tę pewność trwania w miłości Bożej, wzrastamy w łasce, przez co nasza osobowość kształtuje się na podobieństwo Zbawcy.
 8. Dzięki temu, że Duch Święty mieszka w nas z pieczęcią usprawiedliwienia z łaski, miłość Chrystusowa zaczyna wypływać z naszego serca.

Wersety 6 – 11 DZIĘKI JEGO MIŁOŚCI JAKO BEZSILNI WROGOWIE, OTRZYMALIŚMY ZBAWIENIE I STALIŚMY SIĘ PRZYJACIÓŁMI BOGA

 1. Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy, kiedy nie mając siły przeciwstawić się złu, byliśmy jeszcze Jego wrogami
 2. Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Bóg okazał swoją miłość do nas, kiedy Jego święta i usprawiedliwiająca krew została przelana za nas, byśmy mogli uniknąć gniewu Bożego spadającego na wszelki grzech i jego konsekwencje
 3. Jesteśmy pojednani (przywróceni do pierwotnego stanu bezgrzeszności z sprzed upadku) przez śmierć Chrystusa, który za nas stał się grzechem, ponosząc naszą karę na Krzyżu.

Wersety 12 – 17 PRZEZ GRZECH ADAMA PRZYSZŁA ŚMIERĆ I ŻYCIE OTRZYMUJĄ CI, KTÓRZY DOSTĄPIĄ POJEDNANIA Z BOGIEM

 1. Z powodu jednego człowieka śmierć przyszła na wszystkich ludzi i zaczynając od Adama, wszyscy grzeszyli.
 2. Jeszcze zanim Prawo zostało ustanowione, śmierć królowała nad wszystkimi, którzy grzeszyli w swoim życiu
 3. Poprzez dar Chrystusa mamy uniknęliśmy sądu potępienia i dostąpiliśmy usprawiedliwienia
 4. W odróżnieniu od grzechu Adama, który przyniósł śmierć wielu ludziom, Boży dar Łaski w Jezusie jest niewspółmiernie większy

Wersety 18-21 PRZEZ GRZECH JEDNEGO CZŁOWIEKA WSZYSCY BYLI OSĄDZENI I POTĘPIENI. TERAZ, PRZEZ SPRAWIEDLIWOŚĆ JEDNEGO CZŁOWEKA, ZOSTAŁ LUDZIOM OFIAROWANY DARMOWY DAR USPRAWIEDLIWIENIA.

 1. Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, wszyscy stali się grzesznikami i przez posłuszeństwo jednego, wielu dostąpi zbawienia.
 2. Prawo dało człowiekowi większe zrozumienie jego grzesznej i zdeprawowanej natury
 3. Gdzie grzech jest niezmiernie wielki, tam Boża Łaska jest o wiele większa i ma moc pokonać wszelki grzech
 4. Więc tak, jak grzech przyniósł nam śmierć, Boża Łaska pokonała śmierć i przyniosła nam wieczne życie w Jezusie Chrystusie.