Dzień: 23 marca 2020

Kim jest ten człowiek? – 6 dzień – Podróż przez Ewangelię Marka

I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: Umilknij! Ucisz się! I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie? ~ EW. MARKA 4:39-40

Na koniec wczorajszego fragmentu czytaliśmy, jak Pan Jezus używał przypowieści, by nauczać o Królestwie Bożym.  Dzisiaj będziemy czytać o następnych cudach, które czynił Pan Jezus, a z poprzednich dni wiemy już, że nie czynił on nic bezcelowo. Tak, jak w przypadku przypowieści, czynione cuda miały przekazywać ważne prawdy. Nie tylko słowami, ale i działaniem potwierdzając, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym.

Pierwsza historia ilustruje to bardzo dobitnie. Ew. Marka 4:35-41 opisuje wydarzenie, podczas którego Jezus mocą swojego głosu ucisza wzburzone wody. Ten niesamowity cud sprawia, że razem z uczniami pytamy: „Kim więc jest Ten, że i wiatr, i morze są Mu posłuszne?”(Ew.Marka 4:41).  Znaczenie tego wydarzenia pogłębia zrozumienie symbolizmu zawartego w tym cudzie. W kulturowym kontekście tamtych czasów powszechnym było przekonanie, że bóg, który potrafił zarządzać rozszalałymi wodami, był królem nad innymi bogami. Poprzez całe Słowo Boże możemy czytać, jak Bóg używał tego symbolicznego obrazu, aby ogłaszać wszystkim, ze jest jedynym prawdziwym Królem, np.: Psalm 93:1-4, w którym jest napisane, ze „Pan jest Królem, oblókł się w dostojność; Pan oblekł się i przepasał mocą; utwierdził okrąg świata tak, że się nie zachwieje. Mocno stoi Twój tron od dawna, Tyś jest od wieczności. Podnoszą rzeki, Panie, podnoszą swój głos, podnoszą rzeki swe wzburzone fale; Nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie, mocniejszy jest Pan na wysokości”.

To podkreśla wagę nauki, jaką Pan Jezus przekazał przy okazji tego cudu. Bezpieczeństwo przeprawy na drugą stronę jeziora nie było jedynym jego celem, chociaż Pan Jezus troszczył się o bezpieczeństwo swoich uczniów, to uciszając wzburzone fale udowodnił to, co Marek od początku próbował przekazać: Jezus jest Bogiem, Jezus jest Królem.

Rozważania 6 dnia

  1. Po tym, jak Pan Jezus wygonił demony z opętanego człowieka, ludzie z pobliskiego miasteczka poprosili Go „żeby usunął się z ich granic”(Ew.Marka 5:17). Ich reakcja była najprawdopodobniej motywowana lękiem połączonym z troską o zyski finansowe. Zamiast cieszyć się z uzdrowienia nieszczęśliwego człowieka, widzieli jedynie utratę 2 tysięcy świń. To przykład na potwierdzenie słów Pana Jezusa z Ew. Marka 4:12: „patrząc widzieli, a nie ujrzeli”. Dla jakich powodów dzisiaj ludzie „przeganiają” Jezusa? W jaki sposób, w kulturze naszych czasów, ludzie widzą, ale dostrzegają?
  2. Tak, jak uczniowie Jezusa, czasami stajemy w obliczu sztormów życiowych, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Pytanie, które Pan Jezus zadał wtedy swoim uczniom, odnosi się i dzisiaj do nas: „Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie?(Ew.Marka 4:40).  W jakim sztormie życia znajdujesz się dzisiaj, lub przez jaki dopiero co przeszedłeś? W jaki sposób, pośród tego sztormu mógłbyś podeprzeć się wiarą, zamiast lęku? Jak myślisz, jaki to by dało efekt?

EWANGELIA MARKA 4:35–5:20

35. I rzekł do nich owego dnia, kiedy nastał wieczór: Przeprawmy się na drugą
stronę. 36. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą tak jak był, w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. 37. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. 38. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy?
39. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: Umilknij! Ucisz się! I ustał
wicher i nastała wielka cisza. 40. I rzekł do nich: Czemu jesteście tacy
bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie? 41. I zdjął ich strach wielki i mówili jeden
do drugiego: Kim więc jest Ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne?

5

1. I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazeńczyków. 2. A gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek,
3. który mieszkał w grobowcach, i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać,
4. gdyż często, związany pętami i łańcuchami, zrywał łańcuchy i kruszył pęta, i
nikt nie mógł go poskromić. 5. I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami. 6. I ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł
i złożył mu pokłon. 7. I wołając wielkim głosem, rzekł: Co ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, żebyś mię nie dręczył.
8. Albowiem powiedział mu: Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka!
9. I zapytał go: Jak ci na imię? Odpowiedział mu: Na imię mi Legion, gdyż jest nas
wielu. 10. I prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy. 11. A pasło się tam, u podnóża góry, duże stado świń. 12. I prosiły go duchy, mówiąc: Poślij nas w te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. 13. I pozwolił im. Wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły w świnie; i rzuciło się to stado ze stromego zbocza do morza, a było ich około dwóch tysięcy, i utonęło w morzu. 14. A ci, którzy je paśli, uciekli i rozgłosili to w mieście i po wioskach; i zeszli się, aby zobaczyć, co się stało. 15. I przyszli do Jezusa, i ujrzeli, że ten,
który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach, ten, w którym był legion demonów; i zlękli się. 16. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, i także o świniach. 17. I poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic.
18. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać
przy nim. 19. Lecz On nie zezwolił mu, ale mu rzekł: Idź do domu swego, do swoich, i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował.
20. Odszedł więc i począł opowiadać w Dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus; a wszyscy się zdumiewali.