Miesiąc: Kwiecień 2019

Miłość jest – miłość nie zazdrości, nie jest chełpliwa, nie nadyma się

Poprzednio rozmyślaliśmy nad pozytywnymi cechami miłości, nad tym, czym miłość jest i jak się przejawia. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym miłość nie jest, ale tak właśnie świat często pojmuje miłość. Pytania do rozważania znajdują się w środku dzisiejszego tekstu i są zaznaczone czerwonym kolorem.

Miłość nie zazdrości.

Zauważyłam, że dzisiejszy świat uczy nas zazdrości i niedosytu. Reklamy w telewizji, wystawy sklepowe, cały czas sugerują, że są lepsze rzeczy, których jeszcze nie masz, a które inni już mają i są szczęśliwsi. Jak się przed tym obronić? Sama wiele razy zadrościłam innym, że jeżdżą na wakacje w miejsca, w które sama chciałabym pojechać(czytaj: polecieć), a nie mogę, czy też nie mam czasu. Czwórka dzieci, zaciśnięty na maxa budżet i nie ma szansy na większe wydatki. Ale problem nie był w tym, że nie mogłam. Problem tkwił w postawie mojego serca. W braku wdzięczności za to, co mam i w braku zrozumienia, jak wiele Bóg mi już ofiarował. Być szczęśłiwym tu i teraz z tym, co już mam, cieszyć się dniem dzisiejszym, to moje wyzwanie. Jak nie porównywać swojego życia z życiem drugich ludzi? Jak najlepiej wykorzystać i czas, i to, co teraz mamy? Jak umieć cieszyć się powodzeniem drugiej osoby bez zazdroszczenia tego, co im przynosi szczęście? Dla mnie osobiście: jak zorganizować czas wspaniałego wypoczynku z dziećmi i mężem tu i teraz, w domu, który mam dzięki łasce Bożej, po pracy, którą dzięki Bogu wciąż mamy, z dziećmi, które nas kochają i chcą z nami przebywać, z przyjaciółmi, których postawił na naszej drodze Bóg. Wakacje, to mogą być dwie godziny szczęścia na naszym podwórku, z grillem, zapalonymi wieczorem lampkami i z muzyką. To już mam, to dał mi Bóg. „Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana, bo wtedy jest przed tobą przyszłość i twoja nadzieja nie zawiedzie”(Przyp. Salomona 23:17). Co wzbudza u ciebie zazdrość? Co sprawia, że porównujesz się do innych? Jaki wpływ na twoje zrozumienie mają powyższe słowa Slaomona?

Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się.

Miłość nie obnosi się ze swoim szczęściem, pozycją, nie reklamuje swoich dobrych uczynków, bogobojności. Miłość nie wywyższa się, nie prowokuje innych do zazdrości. Na początku Listu do Koryntian Paweł pisze te słowa: „Przypatrzcie się zatem sobie bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych i to, co uświata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata, i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym.(..) Aby kto się chlubi, w Panu się chlubił”. Wywyższając się pokazujemy, że innych uważamy za mniej ważnych od siebie, ich problemy i potrzeby nie są tak ważne jak nasze, ich osiągnięcia nie liczą się w świetle tego, co my osiągnęliśmy – umniejszamy wartość drugiego człowieka, a to nie powinno cechować ludzi wypełnionych miłością i poznaniem Boga. W liście do Galacjan Paweł pisze: „Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc”(5:26), a w liście do Filipian są takie słowa: „nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy troszczy się nie tylko o to, co jego, ale i o to, co cudze.” (Fil 2:3)  Jak rozumiesz powyższe wersety i jaki wpływ powinny one mieć na twoje życie? Jakie zmiany powinny nastąpić w twoim podejściu do drugich?

„Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”, a to oznacza, że nie ma miejsca na egocentryzm, egoizm, samolubstwo.

„Jeśli według Ducha żyjemy (odkupieni przez krew Jezusa), to według Ducha też postępujmy.” Jak rozumiesz te słowa z listu Pawła do Galacjan?

 

Miłość jest: dobrze czyniąca

Miłość jest życzliwa/ uprzejma/ dobrotliwa – tak określane jest greckie słowo „chresteuetai” w kilku polskich przekładach Słowa Bożego. Ale żeby dobrze zrozumieć, co apostoł Paweł miał na myśli, musimy spojrzeć na okoliczności i powody napisania tego listu.

Koryncka wspólnota chrześcijańska (koinonia) była całkiem odmienna od tego, do czego ówczesne społeczeństwo było przyzwyczajone. Koryncki kościół składał się z wiernych o bardzo różnym statusie społecznym i finansowym, z ludzi w różnym wieku i obu płci. Było tam wiele rodzin, ale też i wiele niezamężnych, nieżonatych, wdów, dzieci, niewolników, a większość z nich to nawróceni poganie. Wielu zajmowało pozycje w lokalnym rządzie, wielu było właścicielami bogatych biznesów. Żydowscy członkowie tego kościoła to prominentni i uznani byli liderzy synagog, jak na przykład Kryspus i Sostenes.

Ta różnorodność w statusie społecznym i ekonomicznym członków kościoła w Koryncie była świadectwem tego, że u Boga nie ma różnicy pomiędzy „Żydem a Grekiem; bo te sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy Go wzywają”(Rzymian 10:12), „Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się Go boi i sprawiedliwie postępuje” (Dz. Ap. 10:34). Ale zamiast cieszyć się swoją różnorodnością, koryntiane użyli ją do tworzenia podziałów. Apostoł Paweł znał ich dobrze, spędził z nimi przecież 18 miesięcy nauczając nowo założony kościół (Dz. Ap 18). We wcześniejszych słowach jego listu czytamy, że różnorodność darów duchowych, którymi obdarował ich Duch Święty, też stała się przyczyną wzrastania w pychę, sporów i przepychanek kto jest ważniejszy, czyja usługa ma większe znaczenie. Paweł zabrał się więc do wyjaśnienia kiedy, i w jaki sposób powinno się używać darów Ducha Świętego. Miłość musi być motywem i źródłem wszelkiego działania w naszym życiu, a miłość jest:

dobro czyniąca – aktywna w czynieniu dobra. Kiedy cierpliwość wzywa do wstrzemięźliwości w reakcji na dotykające nas problemy i zło, to życzliwość, dobrotliwość, przychylność – wzywa do działania, do okazywania zainteresowania potrzebami drugiej osoby. 2 List do Tesaloniczan nawołuje: „nie bądźcie znużeni w czynieniu dobra”. List do Galacjan 6:10 mówi: „póki mamy czas, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary”.
„Owocem Ducha są: miłość, radość, pokój , cierpliwość, urzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. (…) Jesli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próznej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. (…) Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim.”

  1. Pomyśl przez chwilę nad swoim obecnym życiem. Jak postrzegasz samego siebie w czynieniu dobra?
  2. W jaki sposób Jezus okazywał przychylność, dobro i życzliwość tym, którzy Go nienawidzili?
  3. A teraz pomyśl o tych, którzy zadali ci ból, skrzywdzili ciebie, są tobie nieprzyjaźni. Czy umiesz okazywać im miłość? Dalczego tak lub nie? W jaki sposób możesz zmienić swoje zachowanie i podejście do tych osób na lepsze, odzwierciedlające miłość i przychylność Boga do ciebie.

Wersety pomocnicze

List do Rzymian 5:8
„ Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł”.

1 List Jana 3:17 i 4:9
„Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą”.
„Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeśli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować.”

Przypowieści Salomona 3:27 , 11:25
„Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w twojej mocy. Nie mów do swego bliźniego: Idź i przyjdź znowu, dam ci to jutro – jeżeli możesz to teraz uczynić”.
„Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony.”

1 List Pawła do Koryntian 16:13
„Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Wszystko niech się dzieje u was w miłości.”
„A tak bracia moi mili bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.”