Dzień: 4 lutego 2019

Jezus przed sądem – 6 dzień

 „Wtedy oni zaczęli oskarżać Jezusa, że uczynił to w szabat.” – Jana 5:10

Ostatnio czytaliśmy, jak Jezus uzdrawiając chorego w dzień szabatu, mówiąc mu: „podnieś swoje łoże i chodź”, wzbudził oburzenie żydowskich władz religijnych (Jana 5:8). Wykonanie w szabat usługi medycznej, która nie była uważana za pilną i wykonywanie pracy przez podnoszenie i przenoszenie łóżka, było uważane w ówczesnym społeczeństwie żydowskim za karalne przestępstwo. Warto zauważyć, że nigdzie w Słowie Bożym te rzeczy nie były zakazane.  W Piśmie Świętym Bóg nakazał Izraelitom odpocząć od pracy w szabat, siódmy dzień tygodnia, aby pamiętali, że to On jest Stwórcą życia i że wszystko Jemu jest poddane.(Ks. Wyjścia 20:9-11).  Ale poza kilkoma specyficznymi zakazami, Pismo Święte nie wypowiada się jednoznacznie co jest pracą, a co nie. Z tego powodu, przywódcy religijni w czasach Jezusa starali się szczegółowo określić, czego nie wolno robić w szabat, jak na przykład: przenosić łóżko, lub udzielać pomocy medycznej w sprawach nie zagrażających życiu.

Dzisiejszy fragment opisuje, jak za te właśnie działania, religijni przywódcy stawiają Jezusa w stan oskarżenia i fascynujący sposób, w jaki On na te zarzuty odpowiada. Część jego obrony to powołanie na świadka słowa Pisma Swiętego. Jezus mówi: „Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, żeby mieć żywot wieczny.”(Ew. Jana 5:39-40). Jezus wskazuje, że Pismo Święte, które ci przywódcy religijni tak pilnie starają się wyjaśnić, w rzeczywistości zapowiada wszystko to, co On robił. Ale tego ci „eksperci” już nie umieli się doczytać. Wydawało im się, że narzucając wszystkim i egzekwując wymyślone przez nich legalistyczne interpretacje biblijnego Prawa, będą mogli zachować swoje i innych życie. Byli ślepi na to, że to Jezus jest wypełnieniem Prawa (Ew. Mateusza 5:17). Jezus przyszedł, aby przywrócić życie i ofiarować prawdziwy odpoczynek szabatu (Ew. Mateusza. 11:28-30).

Słowa Jezusa są tutaj kolejnym przypomnieniem, że to On jest źródłem życia, którego nasz świat tak rozpaczliwie potrzebuje. Jego słowa obrony są również ostrzeżeniem dla dzisiejszego Kościoła. Nie możemy dopuścić, aby nasze własne tradycje niedzielnego poranka zasłaniały nam prawdziwe przesłanie Pisma Świętego, lub były przeszkodą w pracy, jaką Jezus chce wykonać w życiu ludzi. Jezus pragnie przemiany serca, a nie tylko zewnętrznych objawów przestrzegania Prawa. Jeśli tylko przestrzegamy zasad, nie okazując przy tym miłości do Jezusa i innych ludzi, to niczym nie będziemy się różnić od religijnych przywódców tamtych czasów.

Ewangelia Jana 5:16 – 47

16Wtedy oni zaczęli oskarżać Jezusa, że uczynił to w szabat.

17Ale On odpowiedział im:

– Mój Ojciec teraz działa, więc Ja również działam.

18Na te słowa jeszcze bardziej utwierdzili się w zamiarze zabicia Go. Nie tylko bowiem łamał przepisy dotyczące szabatu, ale Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu.

19Jezus powiedział więc:

– Zapewniam was: Syn Boży sam z siebie niczego nie może uczynić. Robi tylko to, co widzi u Ojca. Co więc czyni Ojciec, to robi i Syn. 20Ojciec kocha Syna i pokazuje Mu wszystko, czego sam dokonuje. Z resztą pokaże Mu jeszcze większe dzieła, abyście Go podziwiali. 21Podobnie jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje im życie, tak i Syn daje życie tym, którym sam chce. 22Ojciec nikogo też nie sądzi, bo wszelki sąd przekazał Synowi, 23aby wszyscy ludzie czcili Go tak, jak czczą Ojca. Kto więc nie czci Syna, nie czci również Ojca, który Go posłał. 24Zapewniam was: Każdy, kto Mnie słucha i wierzy Ojcu, który Mnie posłał, ma życie wieczne. Nie zostanie potępiony, bo przeszedł już ze śmierci do życia. 25Zapewniam was również, że zbliża się czas, a właściwie już nadszedł, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci którzy usłyszą – ożyją. 26Ojciec, który ma w sobie życie, dał je Synowi, aby i On je miał. 27Dał Mu też władzę sądzenia, ponieważ jest On Synem Człowieczym. 28Nie dziwcie się temu, ponieważ nadchodzi czas, gdy wszyscy umarli usłyszą Jego głos. 29I powstaną z martwych: ci, którzy dobrze postępowali – do wiecznego życia; ci zaś, którzy popełniali zło – na sąd. 30Ja niczego nie czynię sam z siebie. Osądzam tak, jak Mi mówi Ojciec, i mój osąd jest sprawiedliwy, gdyż nie kieruję się swoją wolą, lecz wolą Tego, który Mnie posłał. Świadectwo o Jezusie 31Gdybym sam przedstawiał dowody na swój temat, nie byłbym wiarygodny – kontynuował Jezus. 32 – Dowody takie przedstawia jednak Ojciec, a On jest przecież prawdomówny. 33Wysłaliście do Jana Chrzciciela ludzi z pytaniem o Mnie, a on powiedział wam prawdę. 34Nie polegam jednak na dowodach od ludzi. Wspominam o tym tylko po to, abyście dostąpili zbawienia. 35Jan był płonąca lampą, a wy cieszyliście się jego światłem. 36Istnieją jednak większe dowody niż słowa Jana. Są to czyny zlecone mi przez Ojca, których Ja dokonuję. Potwierdzają one, że zostałem przez Niego posłany. 37Potwierdził to również sam Ojciec! Wy jednak nigdy nie słyszeliście Jego głosu ani Go nie widzieliście. 38Nie przyjęliście też Jego słowa, bo nie wierzycie Temu, którego On posłał. 39Studiujecie Pisma, bo wydaje się wam, że odnajdziecie w nich życie wieczne. A one przecież mówią o Mnie! 40Wy jednak nie chcecie do Mnie przyjść, aby otrzymać to życie. 41Ja nie potrzebuję uznania ze strony ludzi. 42I wiem, że nie macie w sobie Bożej miłości. 43Przyszedłem do was w imieniu Ojca, lecz odrzucacie Mnie. Jeśli jednak ktoś przychodzi we własnym imieniu, chętnie go słuchacie. 44Nic dziwnego, że nie możecie uwierzyć! Zabiegacie o ludzki szacunek, zupełnie nie troszcząc się o uznanie w oczach Boga. 45Ale nie myślcie, że to Ja będę was obwiniał przed Ojcem. Oskarży was Mojżesz, w którym pokładacie nadzieję na wieczność. 46Gdybyście bowiem naprawdę mu wierzyli, uwierzylibyście i Mnie, gdyż on pisał właśnie o Mnie. 47Ale jak możecie uwierzyć moim słowom, skoro nie wierzycie nawet jego pismom?

6 dzień – Pytania

  1.  W Księdze Rodzaju 2:2 jest napisane, że siódmego dnia Bóg odpoczął. W Ewangelii Jana 5:17 czytamy: „mój Ojciec aż dotąd działa”. Jak ci się wydaje, w jaki sposób Boży odpoczynek różni się od odpoczynku, który Bóg nakazał nam zachowywać w dzień szabatu? Jak myślisz, co oznaczają słowa Jezusa, kiedy mówi, że Jego Ojciec nieustannie działa? Jaką widzisz różnicę i jak możesz pogodzić ze sobą nakazany nam przez Boga odpoczynek dnia szabasowego a nieustające Boże działanie?

 

  1. Faryzeusze byli bardziej przejęci zdobywaniem prestiżu i akceptacji współbratymców i przywódców, niż przychylności u samego Boga. Mimo, że słowa te nie pomogły w sytuacji, w Ew. Jana 5:41-44, czytamy, jak Jezus mówi faryzeuszom, że nie zależy Mu na ich uznaniu. Dla Jezusa liczyła się tylko aprobata Jego Ojca. Czyjej akceptacji szukasz w swoim życiu? Rodziców, współmałżonka, szefa? Jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś szukał jedynie Bożej aprobaty?