O każdym czasie zanoście – “Stali i Niewzruszeni” Dzień 6

yifei-chen-275412 (1)

List apostoła Pawła do Efezjan 6:18

“W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modlitwy w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych.”

Postacie wiary, które są znane ze swojej wytrwałości, to także osoby znane ze swojego głębokiego życia modlitewnego, które w ciągu całego dnia zanoszą modlitwy, które mają w zwyczaju o określonej porze dnia poświęcić czas właśnie na modlitwę, na wsłuchanie się w to, co Bóg pragnie im przekazać. Przykładem tego jest sam Pan Jezus. Kiedy czytamy w ewangeliach o życiu Pana Jezusa, to widzimy, że celowo stwarzał On przestrzeń i czas, by być sam a sam ze swoim Ojcem. Nawet w wieczór, kiedy wiedział, że przyjdą zaraz Go zaaresztować, poszedł do ogrodu Getsemane, by modlić się, wylał swoje serce i myśli przed Bogiem Ojcem. Pan Jezus jest przykładem ludzkiej i szczerej relacji z Bogiem Ojcem. Psalmy są takim obozem treningowym w modlitwie, gdzie widzimy, jak król Dawid, prorocy i poeci tamtych czasów, wylewają swoje serca przed Bogiem. Jeśli nie ma w tobie takiego pragnienia, tego oczekiwania, tęsknoty by porozmawiać z Bogiem, to często w czasie prób i przeciwności będziesz doświadczał pokus i poddawał się im.

Rozważania:

  • Kiedy ostatnio spędziłeś czas z Biblią wylewając swoje serce przed Bogiem?
  • Czy potrafisz szczerze opowiedzieć Bogu o swoich problemach i przeciwnościach, czy też próbujesz dać sobie radę sam ze wszystkim? Jeśli nie, to dlaczego?
  • Jak wygląda twoje życie modlitewne? Czy masz w każdym dniu zarezerwowany specjalny czas na swoją rozmowę z Bogiem? Spróbuj w tym tygodniu ustalić taki czas, może z samego rana, lub wieczorem.

 

Na głębsze wody:

Ewangelia Mateusza 26:41

“Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie: duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe.”

List do Kolosan 4:6-7

“Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Jezusie Chrystusie.”

Psalm 145:18

“Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim którzy Go wzywają szczerze.”

Psalm 32:6

“Niech modli się do Ciebie każdy pobożny, w czasie niedoli.”

List apostoła Pawła do Kolosan 4:2

“W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni, z dziękczynieniem.”

1 List do Tesaloniczan 5:17-18

“Bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”

Psalm 40:2-3, 17-18

“Tęsknie oczekiwałem Pana, skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mego, wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego, postawił na skale nogi moje, umocnił kroki moje.

Niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy cię szukają; niechaj ci, którzy miłują zbawienie Twoje, mówią zawsze: Wielki jest Pan!

Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny, Ale Pan myśli o mnie.

Ty jesteś pomocą moją  i wybawieniem moim. Boże mój nie zwlekaj!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s