Dzień: 3 czerwca 2017

O każdym czasie zanoście – „Stali i Niewzruszeni” Dzień 6

yifei-chen-275412 (1)

List apostoła Pawła do Efezjan 6:18

„W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modlitwy w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych.”

Postacie wiary, które są znane ze swojej wytrwałości, to także osoby znane ze swojego głębokiego życia modlitewnego, które w ciągu całego dnia zanoszą modlitwy, które mają w zwyczaju o określonej porze dnia poświęcić czas właśnie na modlitwę, na wsłuchanie się w to, co Bóg pragnie im przekazać. Przykładem tego jest sam Pan Jezus. Kiedy czytamy w ewangeliach o życiu Pana Jezusa, to widzimy, że celowo stwarzał On przestrzeń i czas, by być sam a sam ze swoim Ojcem. Nawet w wieczór, kiedy wiedział, że przyjdą zaraz Go zaaresztować, poszedł do ogrodu Getsemane, by modlić się, wylał swoje serce i myśli przed Bogiem Ojcem. Pan Jezus jest przykładem ludzkiej i szczerej relacji z Bogiem Ojcem. Psalmy są takim obozem treningowym w modlitwie, gdzie widzimy, jak król Dawid, prorocy i poeci tamtych czasów, wylewają swoje serca przed Bogiem. Jeśli nie ma w tobie takiego pragnienia, tego oczekiwania, tęsknoty by porozmawiać z Bogiem, to często w czasie prób i przeciwności będziesz doświadczał pokus i poddawał się im.

Rozważania:

 • Kiedy ostatnio spędziłeś czas z Biblią wylewając swoje serce przed Bogiem?
 • Czy potrafisz szczerze opowiedzieć Bogu o swoich problemach i przeciwnościach, czy też próbujesz dać sobie radę sam ze wszystkim? Jeśli nie, to dlaczego?
 • Jak wygląda twoje życie modlitewne? Czy masz w każdym dniu zarezerwowany specjalny czas na swoją rozmowę z Bogiem? Spróbuj w tym tygodniu ustalić taki czas, może z samego rana, lub wieczorem.

 

Na głębsze wody:

Ewangelia Mateusza 26:41

„Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie: duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe.”

List do Kolosan 4:6-7

„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Jezusie Chrystusie.”

Psalm 145:18

„Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim którzy Go wzywają szczerze.”

Psalm 32:6

„Niech modli się do Ciebie każdy pobożny, w czasie niedoli.”

List apostoła Pawła do Kolosan 4:2

„W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni, z dziękczynieniem.”

1 List do Tesaloniczan 5:17-18

„Bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”

Psalm 40:2-3, 17-18

„Tęsknie oczekiwałem Pana, skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mego, wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego, postawił na skale nogi moje, umocnił kroki moje.

Niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy cię szukają; niechaj ci, którzy miłują zbawienie Twoje, mówią zawsze: Wielki jest Pan!

Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny, Ale Pan myśli o mnie.

Ty jesteś pomocą moją  i wybawieniem moim. Boże mój nie zwlekaj!”

Nie uskarżajcie się – „Stali i Niewzruszeni” Dzień 5

tiago-almeida-179073

List Jakuba 5:7-11

„Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana; bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia.”

Trzecim czynnikiem w budowaniu wytrwałości jest cierpliwość, a wielu z nas, jeśli mamy być szczerzy, zmaga się z tym. Jeśli chcemy w sobie wyrobić wytrwałość, to stając w obliczu problemu, nie powinniśmy narzekać, użalać się nad sobą, szukać winnego, ale wtedy właśnie powinniśmy zbliżyć się do Boga, oprzeć na Nim, tak jak prorocy Starego Testamentu, którzy biorąc przykład z Hioba z cierpliwością, znosili wszelkie przeciwności. Pomimo oporu, przeszkód i problemów, zachodziła w nich przemiana – ich zaufanie Bogu pogłębiało się. Słowo cierpliwość – makrothumeo –  w grece składa się z dwóch członów: thumeo, które oznacza gniew, rozsierdzenie, i makro – odepchnąć, oddalić. Na tym też polega cierpliwość: oddalić gniew od siebie, trzymać go z dala od siebie. W Biblii wiele razy jest napisane, że Bóg jest cierpliwy, nieskory do gniewu, powolny do gniewu. Ci, którzy chcą wyrobić w sobie wytrwałość, zachęceni są w powyższym fragmencie, by być powolnym, nieskorym do gniewu za sobą i ze wszystkimi dookoła, bo przecież mamy wytyczony cel, coś co nas motywuje i nie chcemy tego zaprzepaścić.

Rozważania:

 • Jak reagujesz na problemy i przeciwności? Czy złoszczą cię one? Czy szukasz winnych sytuacji i gniewasz się na nich?
 • Czy umiesz cierpliwie czekać na rozwiązanie sytuacji? Jeśli nie, to dlaczego?
 • Co na ogół uśmierza twój gniew, a co powinno być twoim ukojeniem w tej sytuacji?
 • Do kogo zwracasz się o pomoc, kiedy zaczyna brakować ci cierpliwości? Czy masz w swoim życiu przyjaciół, którzy pomagają ci widzieć rzeczy w poprawnym świetle?
 • Jak to, że Bóg jest cierpliwy z tobą, może pomóc ci twojej cierpliwości do siebie i do innych?

 

Na głębsze wody:

List do Kolosan 3:12-13

„Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy.”

1 List do Tymoteusza 6:11-12

„Ty zaś człowiecze Boży (..) zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.”

2 List do Tymoteusza 2:24

„A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności.”

List Jakuba 1:19

„Wiedzcie to umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga.”

Przypowieści Salomona 16:32

„Więcej jest wart cierpliwy, niż bohater, a ten kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta.”

Psalm 86:15

 Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym,
nieskorym do gniewu, bardzo łagodnym i wiernym.”

Najwyższa radość – „Stali i Niewzruszeni” Dzień 4

ccj_s

List Jakuba 1:2-4

„Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś, niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków.”

Pan Jezus z pasją dążył do celu, ale z każdym krokiem, który postawił na tej drodze, z każdym uzdrowieniem, nauczaniem, cudem, napotykał na przeszkody i opory.

Następnym czynnikiem pomagającym nam wyrobić w sobie wytrwałość jest próba, problem, przeszkoda. Wiele razy, kiedy zaczynamy coś pełni pasji, nagle stają na naszej drodze przeszkody i problemy, i poddajemy się; najłatwiej wtedy jest poddać się. Brat Pana Jezusa, Jakub, pisał ten list do kościołów, które przechodziły w tamtym czasie przez prześladowania, mówiąc że idąc drogą wiary będziemy przechodzić przez rozmaite doświadczenia, problemy, opory i przeszkody. Tak do kościołów w tamtym czasie, jak i dzisiaj do nas, Jakub mówi: nie poddawaj się, bo w tej próbie jest coś, co pomoże ci wyrobić w sobie wytrwałość, odporność, by stać się dojrzałym chrześcijaninem, bez żadnych braków, zaprawionym w walce. Kiedy problem staje na naszej drodze to mamy do podjęcia jedną z dwóch decyzji: mądrą lub głupią. Mądry człowiek, kiedy przechodzi przez problemy, pogłębia swoją relację z Bogiem, z zaufaniem oddaje mu problem i wsłuchuje się w Jego prowadzenie. Głupiec myśli, że sam sobie da radę ze wszystkim, skutkiem czego w osamotnieniu i wyczerpaniu popada w grzech. Wielu ludzi, kiedy doświadczają przeciwieństw i problemów, zastanawia się: czyja to wina? Rozżalając się nad sobą pytając: dlaczego właśnie ja? Obwiniają innych za swój problem, obgadują i osądzają, nierzadko szukając ratunku i pomocy w złych miejscach, co prowadzi do grzechu, znosząc ich z kursu do osiągnięcia dojrzałości i wytrwałości.

Rozważania:

 • Czy doświadczyłeś ostatnio niespodziewanej próby, problemu? Jak na to zareagowałeś? Jakie podjąłeś decyzje?
 • Przypomnij sobie trudną sytuację, która zbliżyła cię do Boga. W jak sposób twoja wiara została wzmocniona wskutek tej sytuacji?
 • Kiedy w czasie prób w twojej głowie powstają myśli, że nie dasz sobie rady, że powinieneś się poddać, czy masz werset Biblijny, wiersz, czy też piosenkę, po które sięgasz, by odgonić te myśli? Jeśli nie, to zachęcam cię byś wybrał sobie werset, który cię podnosi na duchu i wzmacnia, i nauczył się go na pamięć.

 

Na głębsze wody:

1 List apostoła Piotra 1:6-7

„Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmucani bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie gdy się objawi Jezus Chrystus.”

List do Rzymian 5:3-5

„(…)Chlubimy się też z ucisków wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję; A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.”

2 List apostoła Pawła do Tymoteusza 3:12

„Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. „

1 List apostoła Piotra 4:12

„Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas  objawienia chwały Jego radowali się i weselili.”

Psalm 3:3-4

„Wielu mówi o mnie: nie ma dla niego ratunku u Boga. Ale Ty Panie jesteś tarczą moją, chwałą moją, i Ty podnosisz głowę moją.”

Psalm 16: 7-8

„Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej nie zachwieję się.”