Day: May 24, 2017

A tak, jeśli jesteście… – “Stali i niewzruszeni” Dzień 3

william-stitt-111353
fot. William Stitt

List apostoła Pawła do Kolosan 3:1-2

“A tak, jeśli jesteście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi.”

Apostoł Paweł pisze, w liście do Koryntian, że wiara w zmartwychwstanie Pana Jezusa jest podstawa naszej przemiany. W powyższym wersecie widzimy, że przemiana ta dotyczy nie tylko życia wiecznego, ale też naszego umysłu. Duch Święty, który teraz w nas mieszka daje nam moc odnowienia umysłu i ducha. Nasze myśli, nasze zamiary, nasze podejście do życia powinno teraz ulec zmianie.

Rozważania:

  • W jaki sposób rozmyślanie o tym, co w niebie, motywuje ciebie do zmian w sposobie myślenia i zachowania?
  • Jakie zmiany muszą jeszcze zajść w twoim sposobie myślenia i podejmowania decyzji?
  • W jaki sposób korzystasz z mocy Ducha Świętego, by te zmiany się dokonały?
  • Czy masz kogoś w swoim życiu, kto pomaga ci dostrzec te sfery twojego życia, które wymagają zmian?
  • Czy inni mogą dostrzec w twoim życiu moc działania Ducha Świętego?

Na głębsze wody:

List do rzymian 8:5-6, 11,12:2

“Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł Ducha to życie i pokój.”

“A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.”

“A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.”

List apostoła Pawła do efezjan 4:22-24

“Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.”

1 List do Koryntian 2:12

“Ale my otrzymaliśmy nie ducha tego świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył.”

2 Koryntian 5:17

“Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.”