Miesiąc: Maj 2017

Skrót nabożeństwa – 28 maja/Steve Carter

List apostoła Pawła do Hebrajczyków 12:1-3

 I my zatem, mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, [a przede wszystkim] grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na duchu.”

Czy wiemy, w jakim biegu biegniemy? W jakich zawodach bierzemy udział? Czy tego spodziewaliśmy się od życia? Nie ma nic gorszego dla sportowca, jak zorientować się w połowie biegu, że biegnie nie z tą grupą ludzi z którą powinien, nie w tym kierunku, nie w tym dystansie na który się zapisał i nawet jak dobiegnie do mety, to jego wyczyn nie będzie się w ogóle liczył.  Apostoł Paweł porównuje nasze życie chrześcijańskie do biegu, by dotrzeć do określonej mety, by osiągnąć wytyczony nam cel. By nie biec na próżno musimy zdać sobie sprawę z tego, co jest naszym celem, gdzie jest nasza meta, z kim powinniśmy biec. Ważną też jest wytrwałość.

Ludzie bez celu w życiu, to ludzie bez pasji, dryfujący przez życie bardzo często w złym kierunku. Kiedy spojrzymy na życie Jezusa, to zobaczymy osobę pełną determinacji i wytrwałości. Pan Jezus wiedział w jakim biegu bierze udział i zaprasza nas wszystkich, byśmy podążali za Jego przykładem. Ale jeśli pragniemy, tak jak Chrystus, biec by osiągnąć cel, który wyznaczył nam Bóg, musimy wyrobić w sobie wytrwałość.

Wielu z nas zna swój cel, pragnie tam dotrzeć, rozpoczyna pracę w tym kierunku, ale kiedy pierwsze trudności pojawiają się na horyzoncie, poddajemy się bez walki.

Spójrzmy na Chrystusa: zdradzony, wyśmiewany, prześladowany przez liderów religijnych tamtych czasów, a mimo to nie poddał się – wytrwał do końca.

Pięć czynników ma wpływ na wyrobienie w sobie wytrwałości:

 1. Pasja
 2. Problem
 3. Cierpliwość
 4. Modlitwa
 5. Grupa przyjaciół

Zastanów się nad tym, jakie cele chciałbyś osiągnąć tego lata. W jakich sferach swojego życia pragniesz się rozwijać i wzrastać: duchowa formacja, rodzina, przyjaciele, finanse, zdrowie, sprawność fizyczna? Nie ustanawiaj tylko ogólnikowych celów, ale wyszczególnij, co tak naprawdę chcesz osiągnąć.  Jeśli chcesz tego dopiąć, to potrzebna ci będzie wytrwałość.

Będziemy rozważać te pięć punktów w naszej serii Rozważań Biblijnych.

 

A tak, jeśli jesteście… – „Stali i niewzruszeni” Dzień 3

william-stitt-111353
fot. William Stitt

List apostoła Pawła do Kolosan 3:1-2

„A tak, jeśli jesteście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi.”

Apostoł Paweł pisze, w liście do Koryntian, że wiara w zmartwychwstanie Pana Jezusa jest podstawa naszej przemiany. W powyższym wersecie widzimy, że przemiana ta dotyczy nie tylko życia wiecznego, ale też naszego umysłu. Duch Święty, który teraz w nas mieszka daje nam moc odnowienia umysłu i ducha. Nasze myśli, nasze zamiary, nasze podejście do życia powinno teraz ulec zmianie.

Rozważania:

 • W jaki sposób rozmyślanie o tym, co w niebie, motywuje ciebie do zmian w sposobie myślenia i zachowania?
 • Jakie zmiany muszą jeszcze zajść w twoim sposobie myślenia i podejmowania decyzji?
 • W jaki sposób korzystasz z mocy Ducha Świętego, by te zmiany się dokonały?
 • Czy masz kogoś w swoim życiu, kto pomaga ci dostrzec te sfery twojego życia, które wymagają zmian?
 • Czy inni mogą dostrzec w twoim życiu moc działania Ducha Świętego?

Na głębsze wody:

List do rzymian 8:5-6, 11,12:2

„Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł Ducha to życie i pokój.”

„A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.”

„A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.”

List apostoła Pawła do efezjan 4:22-24

„Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.”

1 List do Koryntian 2:12

„Ale my otrzymaliśmy nie ducha tego świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył.”

2 Koryntian 5:17

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.”

Chyba, że na próżno uwierzyliście – „Stali i niewzruszeni” – Dzień 2

tim-graf-229428
fot. Tim Graf

1 List do Koryntian 15:1-4

„Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem… Chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem”

Patrząc na problemy kościoła w Koryncie i na zachowanie wiernych w tym mieście, apostoł Paweł rozumie, że powodem problemów jest to, że zapomnieli o prawdzie i mocy Ewangelii. Poddając w wątpliwość, albo umniejszając znaczenie zmartwychwstania Pańskiego, wierzący w Koryncie przestali myśleć o życiu wiecznym i konsekwencjach, jakie niesie za sobą życie bez Boga. I choć my wszyscy upadamy od czasu do czasu, to nasze nastawienie umysłu powinno być skoncentrowane na naśladowaniu Pana Jezusa.

Rozważania:

 • Co jest dla ciebie w życiu najważniejsze? Dlaczego?
 • W jaki sposób widzisz swoją wieczność (życie po śmierci)? Na czym opierasz swoje przekonania na ten temat?
 • Czy masz w swoim życiu osoby, które pomagają ci trzymać się wytyczonego kursu? Czy ty sam jesteś  taką osobą w życiu swoich przyjaciół i rodziny?

Na głębsze wody:

1 List apostoła Jana 1:1-4, 2:24-25,

„Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie życia – a życie to zostało objawione, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione – co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność  nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, by radość wasza była pełna.”

„To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. A obietnica, którą On sam nam dał, to życie wieczne.”

1 List Jana 1:16 – 17

„Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, ten trwa na wieki.”

1 List apostoła Piotra 4:1

„Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej.”

2 List apostoła Piotra 3:13

„Ale my oczekujemy, według obietnicy, nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany, w pokoju.”

„Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska.”

List Judy w.20

„Ale wy umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętsza wiarę waszą, módlcie sie w Duchu Świętym, zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ku życiu wiecznemu.”