Miesiąc: Czerwiec 2016

Owoce Ducha – Dzień 46

photo-1458303210916-a83c4b8538e1

List do Galacjan 5:16–26        

 „Podkreślam natomiast: Żyjcie w Duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Ciało bowiem pożąda przeciw Duchowi, a Duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak, by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie.  Jeśli jednak Duch was prowadzi, nie podlegacie Prawu.

Wiadomo, co bierze się z ciała: nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność,  zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Zapowiadam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego.

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba Prawa.

A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z jego namiętnościami oraz pragnieniami.  Jeśli żyjemy w Duchu, w zgodzie z Duchem też postępujmy. Nie bądźmy żądni próżnej chwały. Nie drażnijmy w ten sposób jedni drugich ani nie kierujmy się wzajemną zazdrością.” 

W tym tygodniu rozważamy słowa apostoła Pawła o unikaniu młodzieńczych pożądliwości. W tym fragmencie swojego listu do Galacjan Paweł wymienia te złe pożądania i instruuje nas, jak powinno wyglądać nasze życie w Duchu Świętym. Wzmienia on tutaj, że nie jesteśmy w stanie wydawać owoców Ducha Świętego tylko dzięki własnym wysiłkom. By to osiągnąć musimy poddawać się prowadzeniu Ducha i tylko w ten sposób będziemy mogli wzrastać w podobieństwo Jezusa Chrystusa. 

Rozważania 

  • Skąd możesz wiedzieć, że chodzisz w Duchu Świętym? Jakie są tego oznaki w twoim życiu?
  • Które z pożądań ciała zauważasz w swoim życiu? W jakich sytuacjach najczęściej one się ujawniają?
  • Czytając powyższy fragment Słowa Bożego, skoncentruj się na frazach i zwrotach, które najbardziej do ciebie przemawiają. Poproś Boga, by wskazał ci, jakie mają one zastosowanie w twoim życiu. 

Werset do zapamiętania 

„Natomiast młodzieńczych żądz unikaj. Dąż raczej do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju — we wspólnocie z tymi, którzy z czystym sercem wzywają Pana.”

 (2 Tym 2:22)

Unikaj młodzieńczych pożądliwości – Dzień 45

photo-1450897918656-527057db59d3

2 List Apostoła Pawła do Tymoteusza 2:20–26      

„W wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne. Są też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie — pospolitych.  Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła.

Natomiast młodzieńczych żądz unikaj. Dąż raczej do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju — we wspólnocie z tymi, którzy z czystym sercem wzywają Pana.

Unikaj głupich i niedorzecznych dociekań. Wynikają z nich tylko kłótnie, a sługa Pana nie powinien wdawać się w spory. Powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, z łagodnością wychowujący krnąbrnych. Być może Bóg sprawi im opamiętanie dla właściwego poznania prawdy i wyrwą się z sideł diabła, który schwytał ich i przymusił do pełnienia swej woli.” 

By być gotowym i otwartym na Boże działanie i na wykonywanie dobrych uczynków, do których powołał nas Bóg, musimy unikać pożądliwości i pokus młodzieńczego wieku. Młodzi ludzie często kierują się emocjami i ambicjami. Dojrzewając w świadomości, mądrości i w wierze, uczymy się kontrolować nasze emocje i pożądania, idąc za tym, co słuszne, sprawiedliwe, niosąc miłość i pokój. To właśnie dążenie do tych rzeczy pomaga nam w upodobnianiu się do przykładu Pana Jezusa, co w  oczach Bożych czyni nas użytecznymi.

Rozważania 

  • Jak ci się wydaje, od których z pożądań młodości już odszedłeś, a z którymi ciągle się jeszcze zmagasz? Nad czym musisz jeszcze pracować, by stać się dojrzałym chrześcijaninem?
  • Co jest typowym powodem i tematem twoich sporów z rodziną, współpracownikami, przyjaciółmi, czy dziećmi? Które z tych powodów są bezużyteczne, nieprzynoszące pokoju i miłości? Co możesz zrobić, by to zmienić?
  • Zastanów się nad zwrotami: „głupie, niedorzeczne dociekania”, „kłotliwość”, złe porządania”. Co przynoszą ci one na myśl? Poproś Boga, by wskazał ci , które z nich mają miejsce w twoim życiu. Do czego pobudza cie tutaj Bóg?

Werset do zapamiętania 

„Natomiast młodzieńczych żądz unikaj. Dąż raczej do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju — we wspólnocie z tymi, którzy z czystym sercem wzywają Pana.”

 (2 Tym 2:22)

 

Integralność charakteru – Dzień 44

photo-1454532256047-6f79947885b9

Ewangelia Mateusza 23:25–28       

„Biada wam, znawcy Prawa i faryzeusze, obłudnicy! Dbacie o czystość zewnętrznych części kielicha i misy, nie o to, że środek pełny grabieży i gwałtu.  Ślepy faryzeuszu! Czyszczenie kielicha zaczynaj od wnętrza, a wtedy to, co na zewnątrz, też zalśni czystością.

Biada wam, znawcy Prawa i faryzeusze, obłudnicy! Przypominacie groby pokryte białą farbą. Na zewnątrz są piękne, a wewnątrz — kości zmarłych i wszelka zgnilizna.  Wy też w oczach ludzi uchodzicie za sprawiedliwych, ale w waszych wnętrzach pełno obłudy i bezprawia.” 

Pan Jezus często wskazywał na hipokryzję faryzeuszy i uczonych w Piśmie, którzy niejednokrotnie jedno mówili, a drugie czynili. Używając przykładów, Pan Jezus porównał ich zewnętrzny wizerunek do tego, co było w ich sercach i  umysłach. Tak, jak nawoływał liderów religijnych tamtych czasów, tak samo i nas nawołuje dzisiaj do szczerości względem samych siebie i drugich o stanie naszego serca i umysłu, bo tylko wtedy prawdziwa przemiana może nastąpić. 

Rozważania 

  • Jak ci się wydaje, dlaczego Pan Jezus tak otwarcie wskazywał na hipokryzję i przeciwstawiał się jej? Jaki ma ona wpływ twoje środowisko?
  • Przypomnij sobie przypadek, kiedy miałeś okazję z pierwszej ręki doświadczyć efektów i wpływu hipokryzji. Jaką szkodę to przyniosło?
  • Czy są takie sfery twoje życia, w których twój zewnętrzny wizerunek nie pokrywa się z tym, co jest w twoim sercu i umyśle? W ciszy poproś Boga, by ci je wyjawił. Jakie możesz podjąć kroki, by obie sfery, ta wewnętrzna i ta zewnętrzna, były zintegrowane?

Werset do zapamiętania 

„Natomiast młodzieńczych żądz unikaj. Dąż raczej do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju — we wspólnocie z tymi, którzy z czystym sercem wzywają Pana.”

 (2 Tym 2:22)