Miesiąc: Październik 2015

Miłość Która Daje Siłę

logo2015-pod-prad-zgodnie-z-norma-przepis-na-zakup-okien-cz4-thumb

Pierwszy List św. Jana 3:1-10

„Pomyślcie o wielkiej miłości, którą obdarzył nas Ojciec: możemy się nazywać Jego dziećmi! I naprawdę nimi jesteśmy! Świat jednak nie rozumie nas, bo nie poznał Pana. Kochani, teraz jesteśmy dziećmi Boga, ale jeszcze nie wyszło na jaw to, kim będziemy w przyszłości. Wiemy jednak, że gdy Pan się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż zobaczymy Go takim, jakim jest. Chrystus jest czysty, więc każdy, kto pokłada w Nim nadzieję, również staje się czysty.

Ten, kto grzeszy, popełnia przestępstwo, ponieważ łamie Prawo. Jezus zaś objawił się po to, aby rozwiązać problem grzechu ludzi. Sam jednak nigdy nie zgrzeszył. Ten, kto trzyma się Jezusa, nie jest w stanie żyć w grzechu. Jeśli zaś ktoś żyje w grzechu, znaczy to, że w ogóle nie spotkał ani nie poznał Chrystusa.

Dzieci, nie dajcie się oszukać! Ten, kto prowadzi prawe życie, jest prawy i naśladuje Jezusa. Ten zaś, kto żyje w grzechu, należy do diabła, który zgrzeszył już na samym początku. Syn Boży przyszedł zaś po to, aby zniszczyć jego dzieło. Ten, kto stał się dzieckiem Boga, nie jest w stanie dłużej żyć w grzechu, bo w jego sercu zostało zasiane Boże ziarno. Taki człowiek nie może trwać w grzechu, bo narodził się z Boga. Łatwo więc rozpoznać, kto należy do Boga, a kto należy do diabła: ludzie, którzy nie są prawi i nie kochają innych, nie należą do Boga.”

Jan nie rozdrabnia się tu, i najwyraźniej nie chce aby jego czytelnicy byli zdezorientowani co do tego, jak naśladowcy Jezusa – dzieci Boga – mają się zachowywać w tym świecie. Ale nie jesteśmy sami w tym przedsięwzięciu –  Bóg z nami w tym współpracuje. Jan wyjaśnia, że kiedy rodzimy się na nowo i stajemy się dziećmi Boga, On Sam daje nam siłę poprzez Jego miłość i Jego Ducha Świętego, aby nasze życie było prawe i odzwierciedlało Chrystusa w tym świecie. Naszym zadaniem jest poddać się Jego miłości i prowadzeniu z ufnością, że Boże drogi zapewniają nam dobry rozwój i owocne życie.

Rozważania

  • Przeczytaj powyższy fragment ponownie i zwróć uwagę które słowo lub wyrażenie zwraca twoją uwagę najbardziej. Dlaczego i jak właśnie te słowo lub wyrażenie przemawiają do ciebie?
  • Jakie uczucie wyzwala się w tobie, kiedy czytasz ten fragment?  Jak myślisz dlaczego? Podziel się z kimś bliskim twoimi odczuciami.
  • Jakie z twoich nawyków czy zachowań jest destruktywne w twoim życiu, ale czujesz się bezsilny aby je zmienić i pokonać? Jak ci się wydaje, jakie kroki powinieneś podjąć by trzymać się Bożych ścieżek? Jakie w swoim życiu nosisz rany, które tylko Bóg może uleczyć? Jakie potrzeby i pragnienia tylko On może zaspokoić?

„Panie Jezu, tak bardzo dziękuję Ci za Twoją Łaskę, za dar nowo narodzenia do nadziei wiecznej, do szczęścia wiecznego. Ty znasz wszystkie moje rany i widzisz moje niedoskonałości. Ze skruszonym sercem przychodzę do Ciebie o pomoc. Pokaż mi swoje drogi, daj siłę by porzucić złe ścieżki, zrozumienie Twojego Słowa i woli. Pragnę poddać Tobie każdą część mojego życia. Daj by miłość Twa kształtowała moje serce, bym każdego dnia umiał ją okazywać innym. Amen”

Dary od Ojca.

heir-to-throne

List do Galacjan 3:23 – 4:7

„Do momentu przyjścia Chrystusa i nadejścia czasu wiary w Niego byliśmy pilnowani przez Prawo Mojżesza i podlegaliśmy mu. Prawo to było naszym wychowawcą, prowadzącym nas do Chrystusa, abyśmy uwierzyli Mu i zostali w ten sposób uniewinnieni z grzechów. Teraz, gdy nastał czas wiary, nie jesteśmy już pod opieką wychowawcy! Uwierzyliście bowiem Chrystusowi i wszyscy staliście się dziećmi Boga! Zostaliście zanurzeni w Chrystusa i jest On tak blisko was, jak ubranie, które macie na sobie. Nie ma już więc różnicy między Żydem a poganinem, niewolnikiem a człowiekiem wolnym, mężczyzną a kobietą – zjednoczeni w Chrystusie Jezusie wszyscy stanowicie jedność. A skoro należycie do Niego, jesteście potomkami Abrahama i zgodnie z obietnicą otrzymujecie dar od Boga.

Dopóki spadkobierca jest nieletni, prawie nie różni się od sługi, chociaż jest właścicielem wszystkiego. Podlega bowiem swoim opiekunom i wychowawcom – aż minie czas wyznaczony przez ojca. Podobnie było z nami. Byliśmy jak dzieci, poddane prawom tego świata. Ale gdy nadszedł wyznaczony czas, Bóg posłał swojego Syna, urodzonego przez kobietę i podlegającego Prawu Mojżesza. Posłał Go, aby wykupił tych, którzy żyli w niewoli Prawa. Dzięki temu zostaliśmy adoptowani przez Boga i staliśmy się Jego dziećmi. A ponieważ jesteśmy Jego dziećmi, Bóg posłał do naszych serc Ducha swojego Syna, dzięki któremu możemy zwracać się do Boga: „Abba, Tato!”. Odtąd nie jesteś już niewolnikiem, ale wolnym dzieckiem Boga – a tym samym Jego spadkobiercą.”

W swoich listach Paweł regularnie przypomina naśladowcom Jezusa, że są oni dziećmi Boga. Do czasu kiedy Jezus przyszedł jako Zbawiciel dla wszystkich ludzi, tylko Żydzi uważani byli za Jego dzieci. Paweł chciał zrobić to zupełnie jasnym i zrozumiałym że dzięki Jezusowi wszyscy teraz mają szansę stać się dziećmi Boga. Po drugie, stanie się Jego „dzieckiem” sugeruje przekazanie pewnych przywilejów – rodzicielskiej miłości, ochrony, zabezpieczenia, dziedzictwa. Paweł chciał abyśmy pamiętali, że przez Chrystusa jesteśmy spadkobiercami specyficznych błogosławieństw zarezerwowanych tylko dla dzieci naszego niebiańskiego Ojca.

Rozważania

  • Czytając ten fragment Biblii jeszcze raz, zwróć uwagę na to, jakie słowa i frazy dotykają twojego serca i dlaczego tak się dzieje.
  • Jakie masz prawa i przywileje wynikające z faktu bycia dzieckiem twoich rodziców? Jakie niesie to za sobą obowiązki?
  • Jakie przywileje ty otrzymujesz jako dziecko Boga? W jaki sposób korzystasz i używasz je, aby dzielić się Bożą Miłością i Jego Łaską?

 

„Dzięki Ci Jezu za Twą ofiarę na krzyżu, dzięki której moja przeszłość nie ciąży już na mnie. Dzięki z Twoją krew, której moc uczyniła mnie dzieckiem Bożym i której oczyszczająca moc obmywa wszelkie wyznane grzechy i przewinienia. Dzięki Ci, że mogę przyjść do Ciebie w każdej chwili po pomoc i przebaczenie. Boże Ojcze, bycie Twoim dzieckiem jest dla mnie tak wielkim przywilejem. Twoja ojcowska miłość, opieka, współczucie i zrozumienie wypełniają moje serce wdzięcznością i radością. Moje poczucie wartości jest ukorzenione w fakcie adopcji do Twojej rodziny. Nie pozwól bym kiedykolwiek uniosła się pychą, ale zawsze była dumna tylko z tego, że Twoim dzieckiem jestem. Amen.”

Chrystus na Ziemi

photo-1444703686981-a3abbc4d4fe3

Ewangelia Jana 1:1-18

„Na początku było Słowo.
Było ono u Boga i było Bogiem.
Od samego początku było razem z Bogiem.
Ono powołało wszystko do istnienia.
I nic, co zostało stworzone, nie zaistniało bez Niego.
W Nim było życie, a życie jest dla ludzi światłem.
To Światło świeci w ciemnościach,
a mrok nie był w stanie Go pochłonąć.
Bóg posłał swojego człowieka, imieniem Jan,
aby powiedział ludziom o prawdziwym Świetle
i aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli.
Sam Jan nie był Światłem,
lecz miał o Nim opowiedzieć.                                                                                                                 I nadeszło prawdziwe Światło,
które oświeca każdego człowieka,
przychodzącego na świat.
Pojawiło się na świecie,
który dzięki Niemu powstał,
ale świat Go nie rozpoznał.
Przyszło do swojej własności,
ale swoi Go nie przyjęli.
Tym jednak, którzy Je przyjęli, i uwierzyli Mu
dało prawo stać się dziećmi Bożymi,
które narodziły się nie fizycznie
– w wyniku namiętności
czy ludzkich planów – ale z Boga.
Słowo stało się ciałem i jako człowiek
zamieszkało wśród nas.
Ujrzeliśmy więc Jego chwałę – chwałę,
jaką Ojciec obdarzył swojego jedynego Syna,
pełnego łaski i prawdy.  Jan Chrzciciel powiedział o Nim, wołając do zebranych wokół niego ludzi:

– To właśnie o Nim mówiłem: „Nadchodzi ktoś większy ode mnie, bo istniał wcześniej niż ja!”. Z Jego bogactwa wszyscy otrzymaliśmy wiele łask. Mojżesz dał nam Prawo, natomiast dzięki Jezusowi Chrystusowi nadeszła łaska i prawda. Boga nikt nigdy nie widział, a pokazał Go nam Jedyny Syn – Bóg, który stanowi jedno z Ojcem.”

Na wstępie listu Apostoła Pawła do Efezjan dowiadujemy się, że będąc dziećmi Bożymi mamy unikalny dostęp do tego, by móc poznać Boga lepiej. Tylko patrząc na Chrystusa możemy poznać Boga. Dzisiejszy fragment Słowa z Ewangelii Jana jest przepięknym zestawieniem wersów i obrazów przybliżających nam misterium Boga objawionego w ciele, w osobie Jezusa.

Rozważania

  • Czytając ten fragment Biblii jeszcze raz, zwróć uwagę na to, jakie słowa i frazy dotykają twojego serca i dlaczego tak się dzieje.
  • W jakich słowach i zwrotach przedstawiona jest tutaj postać Pana Jezusa. Które z nich są szczególnie ci bliskie i dlaczego?
  • W jaki sposób będąc naśladowcą Jezusa w tym świecie (w pracy, domu, wśród przyjaciół i rodziny), odzwierciedlasz Jego charakter? Światło w ciemności, prawda pośród kłamstwa tego świata, łaska większa niż potępienie – jak twoje codzienne życie pokazuje te prawdy?

„O Chryste, mój Boże, Ty który ukochałeś mnie tak bardzo, że przyszedłeś na ten świat przyjmując ludzkie ciało, podatne na cierpienie i ból, po to by mnie uwolnić, wykupić ze śmierci i grzechu, i dać obietnicę wieczności. Sam będąc aż po śmierć przykładem bezinteresownej miłości do każdego, posyłasz mnie, bym głosząc Twoją nadzieję i Łaskę, niósł Twą miłość i miłosierdzie wszędzie i do wszystkich. Proszę daj mi otwarte serce, podatne na Ducha Świętego, ręce i stopy gotowe na Twoje polecenia, wytrwałość i odwagę, abym był Twoim ambasadorem, niosącym Twe uzdrowienie i światło całemu światu. Amen”