Miesiąc: Sierpień 2015

Przyjdź do mnie

th23LSGF80

Ewangelia Jana 7:25-44

25 Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili wtedy między sobą:

– To chyba ten, którego planują zabić? 26 Dziwne, że teraz publicznie naucza i nie sprzeciwiają mu się. Może i nasi przywódcy doszli do wniosku, że on jest Mesjaszem? 27 Ale przecież wiemy, skąd on pochodzi. Gdy zaś przyjdzie Mesjasz, nikt nie będzie tego wiedział.

28 – Tak, znacie Mnie i wiecie, skąd jestem – zawołał podczas nauczania w świątyni Jezus. – Nie przyszedłem tu jednak z własnej inicjatywy. Posłał Mnie Ten, który jest prawdziwy, a którego wy nie znacie. 29 Ja Go znam, ponieważ byłem z Nim i to On Mnie posłał.

30 Wówczas przywódcy próbowali Go aresztować. Nikt jednak nie ośmielił się podnieść na Niego ręki, bo nie nadszedł jeszcze Jego czas. 31 Wtedy wielu spośród zgromadzonych uwierzyło Mu.

– Czy można się spodziewać, że Mesjasz miałby uczynić więcej cudów niż On? – argumentowali.

32 Faryzeusze dowiedzieli się, jakie nastroje panują wśród tłumów, i wspólnie z najwyższymi kapłanami wysłali strażników, aby aresztowali Jezusa. 33 On jednak powiedział im:

– Jeszcze przez krótki czas będę z wami, a później wrócę do Tego, który Mnie do was posłał. 34 Będziecie Mnie szukać, ale nie znajdziecie. Tam, dokąd idę, wy nie możecie pójść.

35 – Dokąd on zamierza odejść, skoro mamy go nie znaleźć? – zastanawiali się między sobą. – Czyżby zamierzał udać się za granicę i nauczać pogan oraz naszych rodaków żyjących na emigracji? 36 Co ma na myśli, mówiąc: „Będziecie Mnie szukać, ale nie znajdziecie” i „Tam, gdzie się udaję, wy nie możecie pójść”?

37 W ostatnim, najważniejszym dniu święta Jezus zawołał do tłumów:

– Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije. 38 Jak mówi Pismo, jeśli ktoś uwierzy Mi, to z jego wnętrza wypłyną rzeki żywej wody.

39 Mówił tak o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać wierzący Mu. Duch bowiem nie był jeszcze zesłany, ponieważ Jezus nie został jeszcze otoczony chwałą. 40 Słysząc te słowa, niektórzy z tłumu mówili:

– To na pewno prorok.

41 – To jest Mesjasz! – twierdzili inni.

– Jak to? Mesjasz z Galilei? – mówili jeszcze inni. 42 – Przecież Pismo mówi, że Mesjasz będzie potomkiem króla Dawida i będzie pochodził z Betlejem, jego rodzinnej miejscowości.

43 Tak więc zdania ludzi były podzielone. 44 Niektórzy chcieli Go nawet aresztować, ale nikt nie ośmielił się Go dotknąć.

Czytając Ewangelię Jana możemy zauważyć, jak nastawienie ludzi do Jezusa zmienia się na wrogie, zwłaszcza kiedy mówi o tym, kim jest, skąd pochodzi i do jakiego życia ludzi nawołuje. W tym fragmencie Jezus nawiązuje do tematu, który poruszył z Samarytanką przy studni – „żywej wody”, która zaspokaja spragnione dusze. Jezus zaprasza wszystkich spragnionych, by przyszli do Niego i zaczerpnęli tej wody. Ci, którzy się jej napiją, doznają odnowienia duszy poprzez otrzymanie Ducha Bożego.

Rozważania

 • Przypatrz się, jak w tym fragmencie ludzie reagowali na słowa i postać Jezusa. Biorąc pod uwagę tło historyczne tamtych czasów, jakie opory mieli ludzie w przyjęciu Jezusa zaproszenia by przyjść do Niego i dlaczego? Co może sprawiać taki opór u ludzi w dzisiejszej dobie?
 • Jak to zaproszenie Jezusa by przyjść do Niego odnosi się do twojego życia dzisiaj? Jakie potrzeby i pragnienia możesz zaspokoić przychodząc do Jezusa?
 • Czy znasz kogoś, kto nieustannie poszukuje czegoś w swoim życiu: lepszej pracy, wspanialszej relacji, sukcesu w biznesie, wyzwań życiowych, ale nie jest usatysfakcjonowany nawet, kiedy to osiągnie? Poproś Boga w modlitwie, aby poprowadził cię w rozmowach z tą osobą, by zaprosić ją do szukania zaspokojenia w Chrystusie.
 • Czy pamiętasz taki czas w swoim życiu, kiedy byłeś w pogoni za czymś, co i tak nie przyniosło ci zaspokojenie? Jak teraz patrzysz na tę rzecz, czy była tego warta?

Chleb Życia

share food

Ewangelia Jana 6:25-29

25 Gdy Go znaleźli, zapytali:

– Nauczycielu! Kiedy zdążyłeś tu przybyć?

26 – Zapewniam was, że szukacie Mnie nie dlatego, że ujrzeliście cud, lecz dlatego, że najedliście się do syta – odpowiedział Jezus. 27 – Starajcie się jednak nie o ten nietrwały pokarm, ale o pokarm dający życie wieczne, który Ja, Syn Człowieczy, mogę wam zapewnić. Po to właśnie posłał Mnie Bóg Ojciec!

28 – A co mamy zrobić, żeby wypełnić wolę Boga? – pytali.

29 – Wolą Boga jest to, abyście wierzyli Temu, którego On posłał – odparł Jezus.

Tuż przed tym nauczaniem, Jezus w cudowny sposób rozmnożył pięć bochenków chleba i dwie ryby, wystarczająco by wyżywić 5 000 mężczyzn, ich żony i dzieci tam zebrane. (Ewangelia Jana 6:1-15) Wyobraź sobie, że jesteś przy tym obecny i nagle słyszysz, jak Jezus mówi, że On jest chlebem życia, który trzeba spożywać by móc posiąść życie wieczne. Ciekawe, co między sobą szeptali uczniowie Jezusa po usłyszeniu tych słów? Czy rozumieli o czym On mówił? Porównując się do tego niezbędnego elementu codziennego życia, Jezus chciał przekonać Żydów o tym, jak niezbędna jest wiara w Niego. Innymi słowy, Jezus zapraszając do przyjęcia chleba życia zapraszał w ten sposób do wiary w Niego i do otrzymania życia wiecznego.

Rozważania

 • Czy zadawałeś sobie kiedyś pytanie czego potrzebujesz, by czynić, co Bóg nakazuje? Spójrz jeszcze raz na odpowiedź Jezusa w wersecie 29. Przypomnij sobie chwile, kiedy próbowałeś robić coś innego od tego, co Jezus powiedział.
 • W jaki sposób zaproszenie Jezusa do przyjęcia chleba życia odnosi się do ciebie dzisiaj?
 • Czy znasz kogoś, kto nie rozumie co to znaczy uwierzyć i otrzymać dar życia w Jezusie? Proś Boga w modlitwie, by dał ci zrozumienie i pokazał ci, jak przekazać Jezusa zaproszenie w zrozumiały i efektywny sposób.
 • W jaki sposób możesz opowiedzieć komuś o tym, jak wielką różnicę w  twoim życiu sprawiła wiara w Jezusa?

Weź nowe życie

waiting_for_eternity_by_motzhoeld-d5da9re

Ewangelia Jana 5:16-30

16 Wtedy oni zaczęli oskarżać Jezusa, że uczynił to w szabat. 17 Ale On odpowiedział im:

– Mój Ojciec teraz działa, więc Ja również działam.

18 Na te słowa jeszcze bardziej utwierdzili się w zamiarze zabicia Go. Nie tylko bowiem łamał przepisy dotyczące szabatu, ale Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. 19 Jezus powiedział więc:

– Zapewniam was: Syn Boży sam z siebie niczego nie może uczynić. Robi tylko to, co widzi u Ojca. Co więc czyni Ojciec, to robi i Syn. 20 Ojciec kocha Syna i pokazuje Mu wszystko, czego sam dokonuje. Z resztą pokaże Mu jeszcze większe dzieła, abyście Go podziwiali. 21 Podobnie jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje im życie, tak i Syn daje życie tym, którym sam chce. 22 Ojciec nikogo też nie sądzi, bo wszelki sąd przekazał Synowi, 23 aby wszyscy ludzie czcili Go tak, jak czczą Ojca. Kto więc nie czci Syna, nie czci również Ojca, który Go posłał. 24 Zapewniam was: Każdy, kto Mnie słucha i wierzy Ojcu, który Mnie posłał, ma życie wieczne. Nie zostanie potępiony, bo przeszedł już ze śmierci do życia. 25 Zapewniam was również, że zbliża się czas, a właściwie już nadszedł, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci którzy usłyszą – ożyją. 26 Ojciec, który ma w sobie życie, dał je Synowi, aby i On je miał. 27 Dał Mu też władzę sądzenia, ponieważ jest On Synem Człowieczym. 28 Nie dziwcie się temu, ponieważ nadchodzi czas, gdy wszyscy umarli usłyszą Jego głos. 29 I powstaną z martwych: ci, którzy dobrze postępowali – do wiecznego życia; ci zaś, którzy popełniali zło – na sąd. 30 Ja niczego nie czynię sam z siebie. Osądzam tak, jak Mi mówi Ojciec, i mój osąd jest sprawiedliwy, gdyż nie kieruję się swoją wolą, lecz wolą Tego, który Mnie posłał.

W tym fragmencie Ewangelii Jana widzimy, jak Jezus zaprasza nas nie tylko by uwierzyć i doświadczać nowego życia w Nim, ale także zaprasza nas do udziału w życiu wiecznym. Zaproszenie, które stawia fakt śmierci w innym świetle. Jezus wyjaśnia tutaj, że zmartwychwstania do życia wiecznego nie można osiągnąć poza Nim.

Rozważania

 • Jakie prawdy życiowe zauważasz w tym fragmencie?
 • Jak to zaproszenie do życia wiecznego odnosi się do twojego życia?
 • Czy znasz osobę, która nie jest pewna tego, co się z nią stanie po śmierci? Poproś Boga w modlitwie o prowadzenie i mądrość w przekazaniu tej osobie zaproszenia do życia wiecznego, które jest tylko w Jezusie.
 • Jakie uczucia, emocje i lęki wzbudza w tobie temat śmierci i życia wiecznego?