Dzień: 14 kwietnia 2015

Demonstrując wielką wiarę – Dzień 9

yEWFnFQRqfmY9l9efJ6g_Snap01-web

Ewangelia Łukasza 7:1-17

„Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci.  Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę.  Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: «Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył – mówili –  miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę».  Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: «Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój.  I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony.  Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Chodź!” – a przychodzi; a mojemu słudze: „Zrób to!” – a robi».  Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: «Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu». A gdy wysłani wrócili do domu zastali sługę zdrowego. 
Wkrótce potem udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki.  Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta.  Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz!»  Potem przystąpił, dotknął się mar – a ci, którzy je nieśli, stanęli – i rzekł: «Młodzieńcze, tobie mówię wstań!»  Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce.  A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: «Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój». I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.”

Rozmyślania

– Co najbardziej porusza cię w tym fragmencie Słowa?

– Jak Jezus zareagował na wyznanie wiary centuriona? W jaki sposób Jezus odpowiedział na złamane serce matki?

– W jakiej sferze swojego życia potrzebujesz, by twoje ufność Bogu zwiększyła i wzmocniła się? W jaki sposób nie tylko w modlitwie, ale też poprzez podjęcie konkretnych kroków, wyrazić swoje zaufanie Bogu?

Modlitwa

„Ojcze w niebie, wzmocnij moją wiarę tak, abym ufał Tobie nawet wtedy, gdy jak w ciemnościach szukam dowodów Twej obecności. Tak często pragnę ujrzeć Ciebie, odczuć Twoja obecność, usłyszeć Ciebie. Pomóż mi wierzyć w momentach, kiedy jestem ogarnięty smutkiem i cierpieniem. II w chwilach ciężkich i pełnych zwątpienia trzymaj me serce przy sobie. Przepędź wszelki strach i przypomnij mi o Twojej wzmacniającej i bez końca miłości.”

Powołany do miłości – Dzień 8

imagesKLWM2ED5

Ewangelia Łukasza 6:27-42

Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w [jeden] policzek, nadstaw mu i drugi! Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty! Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje.
Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują.  I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią.  Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. 
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie». 
Opowiedział im też przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. „

Rozmyślania

– Co najbardziej przemawia do ciebie w tym fragmencie Biblii?

– Co Chrystus nakazał byśmy czynili naszym wrogom i tym, którzy nas prześladują?

– W którym momencie, czytając ten fragment Słowa, odczuwasz największy opór? Czy przychodzi ci na myśl konkretna osoba? Czy czujesz w sercu, jak Jezus do ciebie przemawia? Co czujesz, że powinieneś zrobić dla tej osoby, czy może odczuwasz potrzebę modlitwy o nią?

Modlitwa

„Ojcze niebiański, dzięki Ci za te słowa Jezusa. Moje serce czasami jest pełne myśli o odwecie, osądzie i samozwańczej sprawiedliwości. Pomóż mi, bym wejrzał w głąb siebie i zobaczył, co Ty chcesz we mnie zmienić i przekształtować dla Swojej chwały i czci. Daj by mój duch był otwarty i hojny do innych, w szczególności do moich wrogów i tych, których osądzam i potępiam w myślach i słowach. Stwórz we mnie serce zawsze kochające, błogosławiące, przebaczające i pełne miłosierdzia.”

Uzdrowiony i przebaczony – Dzień 7

willow creek 1

Ewangelia Łukasza 5:17-32

„Pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim.  Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę rzekł: «Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy». 
 Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić. «Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga?»  Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: «Co za myśli nurtują w sercach waszych?  Cóż jest łatwiej powiedzieć: „Odpuszczają ci się twoje grzechy”, czy powiedzieć: „Wstań i chodź”?  Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do sparaliżowanego: «Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!»  I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. 
 Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: «Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj». 
Potem wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On zostawił wszystko, wstał i chodził za Nim. 
 Potem Lewi wyprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu.  Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?»  Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają.  Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników». „

Rozmyślania

– Co w przytoczonym fragmencie Biblii porusza cię najbardziej?

– W jaki sposób obecni tam – przyjaciele, sparaliżowany, Fryzeusze i nauczyciele, tłum – zareagowali kiedy Jezus uzdrowił i odpuścił grzechy sparaliżowanemu mężczyźnie?

– Poborcy podatkowi (żydzi zatrudnieni przez Rzym do ściągania podatków), grzesznicy, nieczyści według Prawa i chorzy byli w czasach Jezusa na marginesie społecznym, ale to właśnie z tymi ludźmi Jezus spędzał swój czas. Kto w naszych czasach zaliczany jest do marginesu społecznego, i jakie masz względem nich odczucia?

Modlitwa

„Ojcze w niebie, dzięki Ci za Twą moc i wolę uzdrawiania i przebaczenia. W momentach zwątpienia i zniechęcenia często zapominam, by szukać Twej obecności i wzywać Twego Imienia. Wzmocnij mą wiarę i wzbudź pragnienie by szukać tych odrzuconych, zapraszać ich i dzielić się Twoja łaską z grzesznikami. Kształtuj me serce, by coraz bardziej było podobne Chrystusowemu i moje ręce, by usługiwały tym, którzy wierzą, że nie ma dla nich już nadziei.”