Miesiąc: Kwiecień 2015

Przygotowania – Dzień 21

Passover1

Ewangelia Łukasza 22:1-13

 „Nadchodziła uroczystość Przaśników, tak zwana Pascha. Arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by Go zabić, gdyż bali się ludu. 
 Wtedy szatan wszedł w Judasza, zwanego Iskariotą, który był jednym z Dwunastu.  Poszedł więc i umówił się z arcykapłanami i dowódcami straży, jak ma im Go wydać.  Ucieszyli się i ułożyli się z nim, że dadzą mu pieniądze.  On zgodził się i szukał sposobności, żeby im Go wydać bez wiedzy tłumu. 
Tak nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: «Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć». Oni Go zapytali: «Gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali?»  Odpowiedział im: «Oto gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie,  i powiecie gospodarzowi: „Nauczyciel pyta cię: Gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?”  On wskaże wam salę dużą, usłaną; tam przygotujecie».  Oni poszli, znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę. „

Pascha, czy też Święto Przaśników, jest corocznym Żydowskim świętem, upamiętniającym noc, w którą Bóg zesłał na Egipt ostatnią z plag. W ostatnim akcie perswazji, by wypuścić izraelitów z niewoli, Bóg zabrał życie każdego pierworodnego Egipcjanina tej nocy. Poprzez posmarowanie wejścia do domu krwią zabitego baranka, jako akt posłuszeństwa Bogu, Izraelici byli uchronieni od śmierci pierworodnych (Ks. Wyjścia 12:1-30). Święto Paschy wskazywało na Chrystusa, który stał się idealnym barankiem paschalnym (1Kor. 5:7). Poprzez Jego śmierć, ci którzy w Niego wierzą, unikną kary za swoje grzechy i będą mieli życie wieczne (Rzym. 6:23).

Rozważania

– Co najbardziej poruszyło twoje serce w tym fragmencie Słowa?

– Jak ci się wydaje, jak zareagowali uczniowie, kiedy zobaczyli, że Jezusa przepowiedź o osiołku i pomieszczeniu na Paschę się sprawdziła? W jaki sposób mogło to podbudować ich wiarę?

– Czy kiedykolwiek zawiodłeś czy zdradziłeś współmałżonka, rodzinę czy przyjaciela? Czemu tak się zachowałeś? Co czułeś, jak to zrobiłeś?

Modlitwa

„Ojcze w niebie, dzięki Ci za idealnego baranka Paschalnego, Jezusa Chrystusa. Dzięki, że zachowałeś mnie od kary za moje grzechy, których liczba jest większa od ilości gwiazd na niebie. Dzięki, że Twa łaska jest wystarczająca, by je przykryć, i że krew Jezusa mnie oczyszcza i uwalnia. Dzięki, że nieustannie Twoja obecność wzmacnia mą wiarę i pogłębia moje poznanie i miłość do Ciebie. Przebacz mi każdy raz, kiedy zawiodłem Ciebie i tych, których kocham. Proszę ulecz serca, które zraniłem i rany, które zadałem.

Witając Króla – Dzień 20

untitled (6)

Ewangelia Łukasza 19:28-48

„Po tych słowach ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy.
Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów,  mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego jeszcze nikt nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj!  A gdyby was kto pytał: „Dlaczego odwiązujecie?”, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”».  Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział.  A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?»  Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje».  I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa.  Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze.  Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno:
«Błogosławiony Król,
który przychodzi w imię Pańskie.
Pokój w niebie
i chwała na wysokościach». 
 Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!»  Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą». Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim  i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami.  Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd.  Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia». 
 Potem wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców». 
 I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie.  Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem. „

Ta scena opisana w tym fragmencie tradycyjnie nazywa się Palmową Niedzielą. Jest to dzień powrotu Jezusa do Jeruzalem, gdzie witano Go jak króla, ale gdzie też będzie za parę dni ukrzyżowany. Wjeżdżając do Jeruzalem na osiołku Jezus wypełnił  słowa proroka Zachariasza, potwierdzając w ten sposób swoją tożsamość jako Boży Mesjasz ( Zachariasza 9:9).

Rozważania

– Co najbardziej przemawia do ciebie w tym fragmencie Słowa?

– Wyobraź sobie, że jesteś obecny przy wjeździe Jezusa do Jerozolimy. W której grupie ludzi byś się znalazł: czy między tymi, którzy Go witali, czy też między tymi, którzy się z nich wyśmiewali?

– Jezus powiedział swoim uczniom dokładne miejsce, gdzie znajdą osiołka i dokładne słowa pytania, jakie ktoś im zada kiedy będą chcieli go odwiązać. Uczniowie Mu uwierzyli i doświadczyli wszystkiego tak, jak to im Jezus dokładnie powiedział. Czy masz jakieś wątpliwości co do tego, kim jest Bóg albo kim ty jesteś jako uczeń Jezusa? Jakimi słowami możesz się pomodlić o to w tym tygodniu?

Modlitwa

„Ojcze w niebie, różne emocje targają mym sercem, jak czytam słowa o ostatnim wjeździe Jezusa do Jerozolimy: przejmująca żałość nad Jego cierpieniem, i nieskończona wdzięczność za to, że Jego cierpienie zbawiło mnie. Tak bardzo jestem wdzięczny, że otworzyłeś moje oczy na Twoją obecność, wyrwałeś mnie z mojego cynizmu i strachu, i powitałeś do grona Swoich dzieci. Pragnę być kimś, kto chwyta się każdego Twojego słowa i poruszenia Twojego Ducha. Trzymaj mnie blisko siebie. Do Ciebie należę.”

Życie z Bogiem na pierwszym miejscu – Dzień 19

thJKCZ71DI

Ewangelia Łukasza 18:18-34

„Zapytał Go pewien zwierzchnik: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»  Jezus mu odpowiedział: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.  Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij swego ojca i matkę!» On odrzekł: «Od młodości przestrzegałem tego wszystkiego».  Jezus słysząc to, rzekł mu: «Jednego ci jeszcze brak: sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem przyjdź i chodź ze Mną».  Gdy to usłyszał, mocno się zasmucił, gdyż był bardzo bogaty. 
 Jezus zobaczywszy go [takim] rzekł: «Jak trudno bogatym wejść do królestwa Bożego.  Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».  Zapytali ci, którzy to słyszeli: «Któż więc może być zbawiony?»  Jezus odpowiedział: «Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga».  Wówczas Piotr rzekł: «Oto my opuściliśmy swoją własność i poszliśmy za Tobą».  On im odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu albo żony, braci, rodziców albo dzieci dla królestwa Bożego, żeby nie otrzymał daleko więcej w tym czasie, a w wieku przyszłym – życia wiecznego». 
 Potem wziął Dwunastu i powiedział do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy i spełni się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym. Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony, zelżony i opluty; ubiczują Go i zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».  Oni jednak nic z tego nie zrozumieli. Rzecz ta była zakryta przed nimi i nie pojmowali tego, o czym była mowa. „

Rozważania

– Co najbardziej dotyka ciebie w tym fragmencie Słowa?

– Spójrz na słowa Jezusa w tym fragmencie. Jakie wzbudzają w tobie emocje, czy też niepokoje? Proś Boga o prowadzenie w uporządkowaniu swoich odczuć.

– Co ktoś mógłby pomyśleć sobie o tym, co jest najważniejsze w twoim życiu, gdyby miał wgląd w twoje wydatki i grafik? Czy masz takie odczucie, że Bóg chce byś coś pozostawił?

Modlitwa

„Ojcze w niebie, pragnę być lojalnym przede wszystkim w stosunku do Ciebie. Tak mocno się trzymam innych rzeczy i relacji, jakby były pod moją kontrolą i mogły zaspokoić pragnienie mojej duszy. Ale Panie wiem, że tylko Ty możesz zaspokoić moje serce i duszę. I wiem, że tylko przez Twą Łaskę i dzięki Twemu Duchowi mogę kochać rodzinę i przyjaciół, których mi dałeś. Pokaż mi co zabiera Twoje miejsce w moim sercu i daj mi siłę żeby to oddać Tobie. Prowadź mnie.”