Dzień: 24 marca 2015

Bóg, który zaopatruje – wtorek, 17 marzec

PikiWiki_Israel_5635_Agriculture_in_Israel

Księga Nehemiasz 9:7-15

„Ty, Panie, jesteś tym Bogiem,
który wybrał Abrama,
wyprowadziłeś go z Ur Chaldejczyków
i nadałeś mu imię Abraham. 
 A gdyś uznał, że serce jego jest Tobie wierne,
zawarłeś z nim przymierze:
że ziemię Kananejczyka,
Chetyty, Amoryty,
Peryzzyty, Jebusyty i Girgaszyty
dasz jego potomstwu.
A słowa Twego dotrzymałeś,
albowiem jesteś wierny. 
 Widziałeś nędzę ojców naszych w Egipcie,
a wołanie ich słyszałeś nad Morzem Czerwonym. 
 I dokonałeś cudów i znaków na faraonie,
na wszystkich sługach jego i na całym ludzie jego kraju,
bo spostrzegłeś, że do nich zuchwale się odnosili.
Tak zgotowałeś sobie imię sławne do dziś. 
 I morze rozdzieliłeś przed nimi,
a oni przeszli przez środek morza suchą nogą.
Prześladowców ich wrzuciłeś do głębin
jak kamień do wód wzburzonych.
Słupem obłoku prowadziłeś ich we dnie,
a słupem ognia – w nocy,
aby oświetlić im drogę,
którą iść mieli.
Potem na górę Synaj zstąpiłeś
i rozmawiałeś z nimi z nieba;
i dałeś im
przepisy słuszne,
wskazówki niezawodne,
prawa dobre i przykazania. 
 I Twój święty szabat im oznajmiłeś,
i przez sługę Twego, Mojżesza,
nadałeś im przykazania, przepisy i Prawo. 
 I chleb z nieba im dałeś,
gdy byli głodni;
a wodę ze skały im wyprowadziłeś,
gdy odczuwali pragnienie.
I rozkazałeś im, by poszli posiąść ziemię,
którą im dać obiecałeś pod przysięgą. „

Izraelici rozpoczynają swoją modlitwę w sposób, jaki często możemy zauważyć tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie: poprzez wychwalanie Boga za wszystkie wspaniałe rzeczy, które On uczynił, wspominając, jak poprzez wieki, z wielką łaskawością zaspokajał ich wszystkie potrzeby.
Bóg uwolnił ich z niewoli, dał im cel, prowadzenie, zasady moralne, materialne zabezpieczenie, ziemię, którą mogli nazwać swoim domem, i przede wszystkim – obietnice na nadzieją wypełnioną przyszłość.
Jako chrześcijanie, my również możemy korzystać z tego nieprzebranego źródła Bożej łaski. Będąc zaliczeni do Bożego ludu dzięki Jezusowi Chrystusowi, historia narodu Izraelskiego stała się również naszą historią. Boża opieka nad Jego ludem poprzez wieki, jest dowodem na to, że On wiernie zadba o nasze potrzeby dzisiaj, oraz w wypełnionej nadzieją przyszłości.
– Który ze sposobów, na jakie Bóg zaspokajał potrzeby ludu Izraelskiego, jest najbardziej zuważalny dzisiaj w twoim zyciu?
– Czy możesz wymienić jeden, czy dwa przykłady Bożej dobroci w historii twojego życia?
Pomódl sie tak, jak lud Izraela:” Niech błogosławione będzie pełne chwały Twoje Imię, o Boże. Ty jesteś Bogiem, który ______________ (wymień przykład  Bożej opatrzności w twoim życiu, wspomnianej w pierwszym pytaniu powyżej). Ty jesteś Bogiem, który_________________ ( wymień rzeczy wspomniane w drugim pytaniu). Dziękuję Ci za Twoją nieprzebraną dobroć dla Izraela i dla mnie.

Łaska i wdzięczność – Poniedziałek, 16 marzec

picjumbo.com_IMG_7021

Księga Nehemiasza 9:1-6

„A w dwudziestym czwartym dniu tego miesiąca zgromadzili się Izraelici, skruszeni postem i odziani w wory, z głowami posypanymi ziemią. I odłączyło się potomstwo Izraela od wszystkich cudzoziemców. Wtedy stojąc wyznali swoje grzechy i wykroczenia swych ojców. Stali więc na swoim miejscu, a [lewici] czytali z księgi Prawa Pana, Boga swojego, przez ćwierć dnia, a przez drugą ćwierć wyznawali swe grzechy klęcząc przed Panem, Bogiem swoim. 
 I na podwyższeniu lewitów stanęli: Jozue, Binnuj, Kadmiel, Szebaniasz, Bunni, Szerebiasz, Bani, Kenani – i głośno wołali do Pana, Boga swego;  i lewici: Jozue, Kadmiel, Bani, Chaszabnejasz, Szerebiasz, Hodiasz, Szebaniasz, Petachiasz rzekli:
«Wstańcie! Błogosławcie Pana, Boga naszego! 
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże nasz, od wieku do wieku.
Niech ludzie błogosławią wspaniałe imię Twoje,
wyższe ponad wszelkie błogosławieństwo i chwałę. 
 Ty, Panie jesteś jedyny.
Ty uczyniłeś niebiosa,
niebiosa niebios i całe ich wojsko;
ziemię i wszystko, co na niej;
morza i wszystko, co w nich.
Ty ożywiasz to wszystko,
a wojsko niebios oddaje Ci pokłon. „

W rozdziale 8 Księgi Nehemiasza, Izraelici świętowali niesamowitą łaskę i wierność Bożą. Ale już w rozdziale 9 Nehemiasz opisuje całkiem inną scenę: Izraelici z płaczem żałują i wyznają swoje grzechy Bogu. Jak do tego doszło?

Ta historia przypomina nam o czymś bardzo ważnym: Boża łaska, przebaczenie i nowy początek, powinny pobudzać nas do wdzięczności. W kontraście z naszymi słabościami, niedociągnięciami i upadłą naturą, Boża dobroć uświadamia nam, że tak na prawdę nie zasługujemy na to, co On dla nas uczynił. Taka właśnie, radykalna łaska, pobudza nas do tego, by upodabniać się do Niego.

Łaska i wdzięczność, świętowanie i pokuta, to rytm życia, w którym Bóg pracuje kształtując nas.

– Czy pamiętasz moment, kiedy ktoś zrobił coś niespodziewanie dobrego dla ciebie? Jaka była twoja natychmiastowa reakcja? Czy nie chciałeś, w wyrazie wdzięczności, zrobić coś w zamian dla tej osoby?

– Werset 6 opisuje Boga w ten sposób: „Ty ożywiasz to wszystko”. Czy miałeś okazję być świadkiem tego, jak Bóg daje życie?