Dzień: 16 marca 2015

Nowy początek – Piątek, 13 marzec

photo-1419090960390-4969330366ab (2)

Księga Nehemiasza 8:1-9 (…) wtedy zgromadził się cały lud, jak jeden mąż, na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Pierwszego dnia miesiąca siódmego przyniósł kapłan Ezdrasz Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać.  I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Obok niego stanął po prawicy: Mattitiasz, Szema, Anajasz, Uriasz, Chilkiasz i Maasejasz; a po lewicy: Pedajasz, Miszael, Malkiasz, Chaszum, Chaszbaddana, Zachariasz i Meszullam.   Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu – znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł.  I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud z podniesieniem rąk swoich odpowiedział: «Amen! Amen!» Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi.  A lewici: Jozue, Bani, Szerebiasz, Jamin, Akkub, Szabbetaj, Hodiasz, Maasejasz, Kelita, Azariasz, Jozabad, Chanan, Pelajasz objaśniali ludowi Prawo, podczas gdy lud pozostawał na miejscu: Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie.   Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: «Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!» Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa.

Dla Izraelitów, siódmy miesiąc roku kalendarzowego był rozpoczęciem ich nowego roku – swięto obchodzone przez Żydów dzisiaj jako Rosh Hashanah. Był to dzień świętowania Bożej łaski i mocy, objawionej w darowaniu Izraelowi „nowego poczatku”. Tak więc, ma to całkowity sens, że Nehemiasz i jego ludzie postanowili, że teraz właśnie jest czas obchodzić to święto, kiedy Bóg dosłownie dał Jeruzalem nowy poczatek. Pierwszą reakcją ludzi był  szloch, bo czuli się niegodni, ale Ezra, ich kapłan, przypomniał im, że jest to dzień świętowania wszystkiego, czego Bóg dokonał, nawet jeśli praca  jest jeszcze nie ukończona.
        Boże działanie w naszym życiu – nawet, kiedy Jego kompletny owoc pracy nie jest jeszcze w nas wypełniony – jest czymś wartym świętowania.
– Nie musimy czekać do Nowego Roku, aby świętować nowe początki. W jakim aspekcie twojego życia  potrzebujesz dzisiaj, aby Bóg w łasce dał ci nowy start?
Poświęć kilka minut rozmyślając nad tym, ze Bóg naprawdę oferuje nowe początki, bez żadnej opłaty! Podziękuj Mu za Jego cudowną łaskę i przebaczenie.
Zaplanuj, by  w jakiś sposób (duży lub mały), w ten „weekend ” świętować nowy początek, który Bóg ci ofiarowuje.

Niezmienna Boża wierność – Czwartek, 12 marzec

photo-1422640805998-18a4dd89bec2 (2)

Księga Nehemiasza 7:5-10 i 7:66

Mój Bóg mnie natchnął, abym zebrał możnych, zwierzchników i lud celem spisania rodów.

Wtedy znalazłem księgę metrykalną z napisem <Pierwsi, którzy wrócili>. I znalazłem w niej taki zapis: 
Oto mieszkańcy tego okręgu, którzy wrócili z niewoli na obczyźnie; uprowadził ich niegdyś Nabuchodonozor, król babiloński, lecz powrócili oni do Jerozolimy i Judy: każdy do swego miasta.  Przyszli oni z Zorobabelem, Jozuem, Nehemiaszem, Azariaszem, Raamiaszem, Nachamanim, Mardocheuszem, Bilszanem, Misperetem, Bigwajem, Nechumem, Baaną.
Liczba mężów ludu izraelskiego: synów Parosza – dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwóch; synów Szefatiasza – trzystu siedemdziesięciu dwóch; synów Aracha – sześćset pięćdziesięciu dwóch; Cała ta wyprawa liczyła razem czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osób

Ta niepojęta, niezmienna Boża wierność, jest kluczowym tematem księgi Nehemiasza, znajdujemy ją w nawet z pozoru nieważnych szczegółach. Siódmy rozdział być może i wygląda jak olbrzymi spis imion, ale dla pierwszych odbiorców księgi Nehemiasza, przypominał im o spisie ludności, który wieki wcześniej przeprowadził i zapisał w Księdze Wyjścia Mojżesz. Przesłanie jest proste, ale bardzo ważne: Bóg kocha Izrael tak samo za dni Nehemiasza, jak i kochał go za dni Mojżesza. I tak samo, jak za dni Mojżesza, Bóg ma wielkie plany dla swojego ludu.

– W jakich momentach życia jest ci najtrudniej wierzyć, że Bóg jest wierny i dotrzyma obietnic? Jakich dowodów Bożej wierności doświadczyłeś w swoim życiu, na których możesz się oprzeć w momentach, kiedy problemy wokół ciebie podważają twoje zaufanie w Bożą wierność?

Modlitwa:

„Boże, pomóż mi ufać w to, że mnie kochasz, nawet kiedy jest mi ciężko to zrozumieć. Przypomnij mi w tym tygodniu, o Twojej niezmiennej wierności i pomóż mi pamiętać, że Ty zawsze spełniasz swoje obietnice.”

Boża moc objawiająca się w cierpieniu – Środa, 11 marzec

girls-boom2

Księga Nehemiasza 6:5-9

Wtedy Sanballat przysłał do mnie tak samo po raz piąty sługę swego z listem otwartym. W nim napisano: «Wśród pogan – jak Gaszmu donosi – krąży taka pogłoska: Ty i Żydzi zamierzacie zbuntować się; dlatego ty odbudowujesz ten mur; ty miałbyś zostać ich królem; oraz pogłoska, że nawet zamówiłeś proroków, aby ogłosili o tobie w Jerozolimie: Król jest w Judzie. Oczywiście dowie się o tym król. Toteż przyjdź na wspólną naradę!» Lecz ja odesłałem mu taką odpowiedź: «Nie działo się tak, jak ty powiadasz, lecz sam sobie to wymyśliłeś». Oni wszyscy bowiem nas straszyli, bo myśleli o nas: «Oni zniechęcą się do tej roboty, tak że ona nie zostanie wykonana». A teraz, [Boże], dodaj mi odwagi !

Z początku, przeciwnicy Nehemiasza naśmiewali się z niego za próby odbudowywania Jeruzalem (2:19). Potem grozili jego pracownikom przemocą (4:8-11). W rozdziale 6 próbowali nowej strategji: zaatakowali Nehemiasza charakter i jego lojalność. Nehemiasz nie jest jedynym takim przypadkiem w Biblii; ludzie, którzy służą Bogu, w Biblii, napotykają na trudne wyzwania, ból, ataki osobiste, i krzywdzące oskarżenia. Ale jest nadzieja! Apostoł Paweł pisze w Rzymian 5:3-5, że Bóg może użyć cierpienie, aby uczynić nas bardziej podobnymi do Jezusa. Bóg może przekształcić nasz ból w coś pięknego, jeśli tylko poddamy naszą sytuację Jemu, i On daje nam siłę, by iść wciąż do przodu pomimo wszystkich trudności..
 – Przez jakie cierpienie przechodzisz w tym sezonie twojego życia? Powiedz Bogu o nim  dzisiaj – i oddaj je w Jego ręce, w akcie wiary w Jego zdolność tworzenia piękna z twojego bólu.
Módl się jak Nehemiasz w 9 wersecie: „-Niezależnie od tego, jakiego cierpienia będę doświadczał podążając za Toba, proszę Boże, wzmocnij moje ręce, aby kontynuowały Twoją pracę nieprzerwanie”.